DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.44.214-218

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З ІНФОРМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Artem Yurchenko

Анотація


Aнотація. В сучасній школі більшою мірою відображені широкі можливості для особистого вибору людини, реалізації її професійних та інших потреб, але популярною і ефективною формою організації життєдіяльності дитини у освітньому процесі є гурткова робота. Саме її розглядаємо як ефективний шлях формування особистості та її творчого потенціалу у контексті своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей.  Ознайомлення з організацією та проведенням гурткової роботи з інформатики основної школи та презентація методичних особливостей розробленого гуртка «Основи комп’ютерної анімації». Для реалізації поставленої мети було використано теоретичні (аналіз і систематизація наукової літератури за якими визначено поняттєво-категоріальний апарат та проведено для узагальнення різних поглядів) та емпіричні (вивчення й узагальнення вітчизняного та закордонного педагогічного досвіду, опитування, бесіди з вчителями й викладачами для перевірки ефективності розробленого гуртка як позаурочного заняття учнів з інформатики). У статті зазначено переваги гурткової роботи та її особливості організації та проведення. Зазначено, що позаурочна діяльність для учнів є важливою сферою, у якій є досить широкими можливості для вияву самоактивності, а також для особистісного самовизначення та самореалізації. Розглядаючи гурткову роботу з інформатики, роботі за комп’ютером можна легко надати цікавого ігрового характеру, тому такі гурткові заняття особливо приваблюють учнів. Нами виділено основні напрями гурткової роботи з інформатики серед яких напрям вивчення комп’ютерної графіки та анімації. Запропоновано розробку організації та проведення гуртка «Основи комп’ютерної анімації» у якій розглядаються теоретичні основи анімації та практичні вміння розробляти динамічні зображення за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з анімацією.


Ключові слова


гурткова робота; позаурочна діяльність; навчання інформатики; організація гурткової роботи; учні.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bozhek, P.M. (2007). Orhanizatsiia i provedennia pozaurochnykh zakhodiv z informatyky [Organization and holding of extra-curricular activities in computer science]. lebedyn-school5.narod.ru. URL: http://lebedyn-school5.narod.ru/predmet/ informatic/boshek/1/3.pdf (last accessed: 03.03.2019) [in Ukrainian].

Boiko, N.V. (2015). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy vykorystannia hurtkovoi diialnosti v doshkilnykh navchalnykh zakladakh [Organizational-pedagogical conditions of use of circle activity in pre-school educational institutions]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Pedahohichni nauky». 10(343). 19-26 [in Ukrainian].

Khomenko, L.H., & Dziuba, L.H. (2014). Osoblyvosti pozaurochnoi roboty z informatyky yak zasobu formuvannia hotovnosti vchytelia pochatkovykh klasiv do oznaiomlennia uchniv z IKT [Features of post-graduate work in computer science as a means of forming the readiness of the elementary school teacher to familiarize students with ICT]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: pedahohika i psykholohiia. 41. 288-291 [in Ukrainian].

Kopceva, O.A. (2005). Detskie obshhestvennye organizacii i social'noe tvorchestvo uchashhihsja [Children's community organizations and social creativity of students]. Sociologicheskie issledovanija, 2, 113-120 [in Russian].

Kryvenko, O.M. (2015). Hurtkova robota yak pershyi krok do naukovo–doslidnytskoi diialnosti uchniv PTOZ [Mouthwork as a first step to the research activities of PTO students]. URL: http://metodportal.com/node/38429. (last accessed: 03.03.2019) [in Ukrainian].

Kyrychenko, V.I. (2011). Planuvannia roboty pozashkilnoho navchalnoho zakladu [Planning the work of an out-of-school educational institution]. Kyiv: Shkilnyi svit. [in Ukrainian].

Lytovchenko, O.V. (2012). Optymizatsiia vykhovnoho potentsialu pozashkilnoho navchalnoho zakladu [Optimization of the educational potential of an out-of-school educational institution]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Easy GIF Animator [The official website of Easy GIF Animator]. URL: https://www.easygifanimator.net (last accessed: 03.03.2019).

Ofitsiinyi sait Pivot Animator [The official website of Pivot Animator]. URL: http://pivotanimator.net (last accessed: 03.03.2019).

Postova, S.A. (2015). Rozvytok tvorchoho myslennia starshoklasnykiv na zaniattiakh hurtka z informatyky [Development of the creative thinking of senior pupils at the lessons of the circle of computer science]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Pedahohika, sotsialna robota". 37. 137-140 [in Ukrainian].

Prohrama kursu Informatyka dlia uchniv 5-9 klasiv [Program for Informatics for students 5-9 grades] (2015). URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (last accessed: 03.03.2019) [in Ukrainian].

Semenikhina, O., & Yurchenko, A. (2017). Profesiina hotovnist vykorystovuvaty zasoby komp’iuternoi vizualizatsii u roboti vchytelia: teoretychnyi aspect [Professional readiness to use computer visualization tools in the work of the teacher: the theoretical aspect]. Naukovi zapysky KDPU im. V.Vynnychenka. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity, 11, part 4, 43-46 [in Ukrainian].

Soroka, T., & Struhanets, B. (2016). Aktualizatsiia mozhlyvostei pozashkilnoi osvity v sotsializatsii pidlitka [Actuality of extracurricular education opportunities in adolescent socialization]. Scientific Issues of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Pedagogy, 2, 275−281 [in Ukrainian].

Yurchenko, A.O. (2017). Pedahohichni tekhniky orhanizatsii doslidnytskoi diialnosti u suchasnykh innovatsiinykh tekhnolohiiakh [Pedagogical techniques of organization of research activity in modern innovative technologies]. Osvita, nauka, vyrobnytstvo: realii ta perspektyvyprats, 1, 169−175 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Божек П.М. Організація і проведення позаурочних заходів з інформатики, 2007. URL: http://lebedyn-school5.narod.ru/predmet/informatic/boshek/1/3.pdf (дата звернення 26.03.2019).

Бойко Н.В. Організаційно-педагогічні умови використання гурткової діяльності в дошкільних навчальних закладах. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 2015. №10 (343). С. 19-26.

Кириченко В.І. Планування роботи позашкільного навчального закладу. К.: Шкільний світ, 2011. 104 с.

Копцева О.А. Детские общественные организации и социальное творчество учащихся. Социологические исследования. 2005. № 2. С. 113-120.

Кривенко О.М. Гурткова робота як перший крок до науково–дослідницької діяльності учнів ПТОЗ, 2015. URL: http://metodportal.com/node/38429 (дата звернення 26.03.2019).

Литовченко О.В. Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу: монографія. К.: Педагогічна думка, 2012. 191 с.

Офіційний сайт Easy GIF Animator. URL: https://www.easygifanimator.net (дата звернення 26.03.2019).

Офіційний сайт Pivot Animator. URL: http://pivotanimator.net (дата звернення 26.03.2019).

Постова С.А. Розвиток творчого мислення старшокласників на заняттях гуртка з інформатики. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 2015. Випуск 37. С.137-140.

Програма курсу Інформатика для учнів 5-9 класів, 2015. URL: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html (дата звернення 26.03.2019).

Семеніхіна О., Юрченко А. Професійна готовність використовувати засоби комп’ютерної візуалізації у роботі вчителя: теоретичний аспект. Наукові записки. Випуск 11. Серія: Проблеми методики фізико- математичної і технологічної освіти. Частина 4. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 43–46.

Сорока Т., Струганець Б. Актуалізація можливостей позашкільної освіти в соціалізації підлітка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2016. №2. С. 275-281.

Хоменко Л.Г., Дзюба Л.Г. Особливості позаурочної роботи з інформатики як засобу формування готовності вчителя початкових класів до ознайомлення учнів з ІКТ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія, 2014. Вип. 41. С. 288-291.

Юрченко А.О. Педагогічні техніки організації дослідницької діяльності у сучасних інноваційних технологіях. Освіта, наука, виробництво: реалії та перспективи : збірник наукових праць. Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. Вип.1. C. 169-175.