DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.154-158

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Iryna Savelchuk

Анотація


Анотація. Підготовка майбутніх соціальних працівників у сучасних університетах як історично обумовлений, практико орієнтований і соціально значущий процес сприяє перетворенню середовища нормативної навчально-виховної діяльності на інноваційне освітнє середовище оновленої підготовки до професійної діяльності в галузі соціальної роботи. Мета дослідження: охарактеризувати ресурсне забезпечення оновленої підготовки соціальних працівників в умовах інноваційного освітнього середовища університету. Загальні методи дослідження передбачають застосування аналізу визначених проблем, які виникають у зв’язку з оновленням підготовки соціальних працівників, зокрема з її ресурсним забезпеченням. Результати дослідження: сформоване уявлення про ресурсне забезпечення підготовки соціальних працівників, представлені елементи й структура функціонування її складових. Проблема ресурсозабезпеченості створення інноваційного освітнього середовища університету важливим стає через те, що засоби можуть розглядатися як інструменти впливу на особистісний і професійний розвиток учасників освітнього процесу. Тому практична реалізація засобів навчально-виховної та педагогічної діяльності повинна підвищувати не тільки успішність підготовки соціальних працівників, але й сприяти активному залученню студентів та викладачів до інноваційної діяльності.


Ключові слова


освіта в галузі соціальної роботи; підготовка соціальних працівників в університеті; ресурсне забезпечення; інноваційне освітнє середовище.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Antonov, O.E. (ed.). (2014). Slovnyk bazovykh ponyat z kursu «Pedahohika» [Glossary of basic concepts of the course «Pedagogy»]. (2nd ed.). Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU imeni Ivana Franka. [in Ukrainian].

Bezpalko, O.V. (2012) Resursy socialnoyi ta social`no-pedagogichnoyi roboty` [Resources of social and sociаl-pedagogical work]. In I.D.Zverieva (ed.). Encyklopediya dlya faxivciv socialnoyi sfery [Encyclopedia for professionals in the social sphere]. Kiev, Simferopol: «Universum» [in Ukrainian].

Bukach, M.M., Klymenyuk, N.V., & Gorlachuk, V.V. (2015). Slovnyk-dovidnyk iz socialnoyi roboty [Social Work Dictionary]. Mykolayiv. [in Ukrainian].

Konovalchuk, I. (2011). Zakonomirnosti ta umovy realizatsiyi innovatsiynykh osvitnikh protsesiv [The Patterns and Conditions of Implementing Innovative Educational Processes]. Rozvytok pedahohichnykh nauk v Ukrayini i Polʹshchi na pochatku ХХІ stolittya. Cherkasy: Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian].

Mikhaylova, Yu.N. (2010) Vospitatel'no-obrazovatelnaya sreda vuza kak sredstvo povysheniya adaptivnosti studentov k professionalnoy deyatel'nosti [Educational and educational environment of the university as a means of improving the adaptability of students to professional activity]. Issues of modern science and practice, 9 (30), 131−137. [in Russian].

Savelchuk, I. (2013) Іnnovative training of social workers as a scientific problem. Socialinis ugdymas. Social Education, 4 (36), 27−33.

Seyko, N.A. (2002). Sotsialna pedahohika [Social pedagogy]. Zhytomyr: Zhytomyr State University. [in Ukrainian].

Vaynola, R.Kh. (2008). Tekhnolohizatsiya sotsialno-pedahohichnoyi roboty: teoriya ta praktyka.[Technologization of social-pedagogical work: theory and practice]. Kyiv: NPU imeni M.P.Drahomanova. [in Ukrainian].

Yasvin, V.A. (2001). Obrazovatelnaya sreda: ot modelirovaniya k proyektirovaniyu [Educational environment: from modeling to design]. Moscow: Smysl. [in Russian].

Yefimov, P.P., & Kostin, V.N. (2014) Sushchnost innovatsionnoy obrazovatelnoy sredy vuza [The essence of the innovative educational environment of the university]. Young scientist, 7, 502−506. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Безпалько О.В. Ресурси соціальної та соціально-педагогічної роботи / Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І.Д. Зверевої. Київ, Симфірополь: Універсум, 2012. С.172-173.

Букач М.М., Клименюк Н.В., Горлачук В.В. Словник-довідник із соціальної роботи. Миколаїв, 2015. 383 с.

Вайнола Р.Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика. Навчальний посібник/ За ред проф. С.О.Сисоєвої. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. − 134 с.

Ефимов П.П. Сущность инновационной образовательной среды вуза / П.П. Ефимов, В.Н. Костин // Молодой ученый.  2014. №7. С.502-506.

Коновальчук І. Закономірності та умови реалізації інноваційних освітніх процесів. Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб. наук. праць. – Черкаси Видавець Чабаненко Ю.А., 2011. С.552-557.

Михайлова Ю.Н. Воспитательно-образовательная среда вуза как средство повышения адаптивности студентов к профессиональной деятельности Вопросы современной науки и практики. №7. 9 (30). 2010. С.131–137.

Словник базових понять з курсу «Педагогіка»: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів: вид. 2-ге, доп. і перероб. // Укладач О.Є. Антонова. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. 100 с.

Сейко Н.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. Житомир: Житомир.держ. пед. ун-тет, 2002. 260 с.

Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001. 365 с.

Savelchuk I. Іnnovative training of social workers as a scientific problem. Socialinis ugdymas. Social Education. Nr. 4 (36). Vilnius, 2013. P. 27-33.