Про журнал

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА» − науково-практичний журнал у галузі педагогіки, в якому висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, соціальної роботи, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (011 − Освітні, педагогічні науки; 012 − Дошкільна освіта; 013 − Початкова освіта; 014 − Середня освіта (за предметними спеціальностями); 015 − Професійна освіта (за спеціалізаціями); 016 − Спеціальна освіта; 231 − Соціальна робота).

Збірник представлено у наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Google Scholar (США); Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Україна); INDEX Copernicus − ICV 2020: 81.92 (Польща)

Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, яких цікавлять проблеми розвитку педагогічної науки. До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Перевага надається статтям з емпіричною частиною.

Редакція очікує, що представлені для розгляду матеріали не були опубліковані раніше, не перебувають на розгляді в інших журналах. Плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні та неприйнятні. 

 

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Всі матеріали, подані до редакції, рецензуються експертами. Процес рецензування здійснюється з метою оцінки теоретико-методологічного рівня статті, її актуальності та наукового значення.

 Рецензенти беруть до уваги наступні критерії при оцінці придатності рукопису до публікації:

 1. Актуальність: наскільки актуальною є стаття, що подана до редакції.
 2. Зміст: чи розкрито зміст відповідно до мети статті та визначених завдань.
 3. Якість: чи були результати дослідження правильно представлені та інтерпретовані.
 4. Надійність: чи є представлений матеріал дослідження достовірним
 5. Етичні принципи: чи дослідницький матеріал представлено відповідно до етичних принципів, і чи немає конфлікту інтересів

 Процес рецензування статей складається з таких етапів:

 1. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review − рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).
 2. Розгляд незалежним експертом у відповідній галузі знань. Використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного).

На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано відредагувати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті.

У випадку відмови або необхідності доробки статті рецензент надає письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Термін підготовки рекомендацій – до двох тижнів з моменту одержання статті.

Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакційної колегії.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Не рецензуються: а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії наукового вісника; б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії. Редакційна колегія наукового журналу несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що вимагає необхідність дотримання основоположних принципів:

 • приймаючи статті до публікації редакційна колегія наукового журналу керується достовірністю даних і науковою значимістю представленої роботи;
 • редакційна колегія оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вподобань, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів;
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди;
 • редакційна колегія не допускає до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом;
 • редакційна колегія не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Принципи професійної етики в діяльності рецензента. Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його/її дії повинні носити неупереджений характер, виражатися у дотриманні наступних принципів:

 • рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції;
 • рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика учасника неприйнятна;
 • неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей;
 • рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, повинен повідомити про це редактору з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій. Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:

 • автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні;
 • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні та неприйнятні;
 • необхідно визнавати внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, у статті повинні бути представлені посилання на роботи, що використовувалися у процесі проведення дослідження;
 • автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, що вже опублікована в будь-яких інших джерелах. Не допускається також використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях;
 • співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні;
 • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію журналу;
 • Редакційна колегія не несе відповідальність за думки, судження, результати і висновки, що зроблені авторами статей та надруковані у Науковому віснику. Вони не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори.

Журнал видається двічі на рік - див "Анонси".

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:

− друкованого примірника: стаття надіслана українською мовою − 1100 грн, англійською − 900 грн.;

− електронної (без друкованого примірника): стаття надіслана українською мовою − 900 грн.; англійською − 700 грн.

Вартість кожної додаткової сторінки − 50 грн., додаткового друкованого примірника − 200 грн.

Сплата здійснюється тільки після повідомлення автору про прийняття статті до друку, автору додатково буде надіслано реквізити для здійснення сплати.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Збірник наукових праць видається з березня 1998 р., має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 7972 від 09.10.2003 р.

З 1999 року науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота» перебуває у переліку наукових фахових видань України з педагогіки, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.