Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Для подання статті необхідно надіслати на електронну пошту olena.bartosh@uzhnu.edu.ua відредагований текст статті без нумерації сторінок, що відповідає вимогам до оформлення статей (рукописи подаються лише в електронному вигляді), а також довідку про автора/ів (максимальна кількість авторів − троє). Назва документу відповідає прізвищу автора(ів) (наприклад, Shumska.doc, Shumska_dovidka.doc). Для авторів без наукового ступеня стаття має бути прорецензована керівником і рекомендована до друку (завірена підписом та печаткою), надсилається відсканована копія рецензії. Статті студентів-магістрів приймаються до публікації з співавторами, які мають науковий ступінь.

 

2. Статтю можна подавати однією з трьох мов: українською, російською, англійською. Редколегія приймає статті обсягом 7-9 повних сторінок разом з рисунками (чорно-білими), таблицями, списком використаної літератури та анотаціями, повністю підготовлених до друку.

 

3. Набір тексту здійснюється:

- з використанням текстового редактора Word for Windows 97/2000/XP (*doc),

- шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через 1 інтервал, вирівнювання по ширині аркуша,

- усі поля −2 см, абзацний відступ від основного тексту –1 см.

Між даними про автора, назвою статті та основним текстом, між анотаціями робиться додатковий одинарний інтервал. Перед і після таблиць, рисунків та формул робиться додатковий одинарний інтервал. Переноси в назві та тексті статті не допускаються.

Кожна стаття повинна мати код «УДК» (вгорі ліворуч).

Наступним рядком подаються: прізвище, ім’я та по батькові автора (по центру, шрифт напівжирний, прямий).

Нижче − науковий ступінь та вчене звання автора.

Нижче − посада та повна назва установи, місто і країна, де працює автор, електронна адреса автора, за наявності ORCID ID (персональний код, який необхідно отримати заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register).

Нижче – назва статті великими літерами (по центру, шрифт напівжирний, прямий).

Нижче − анотація українською мовою з такими обов’язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 100 до 200 слів), ключові слова (4−5), відокремлені через « ; ».

Нижче − текст статті. Зміст статті викладається за планом (також подані нижче слова, виділені напівжирним шрифтом, подаються у тексті самої статті): 

Вступ з обов’язковим висвітленням: − актуальності дослідження; − аналізу останніх досліджень і публікацій, невирішеної раніше частини загальної проблеми (у статті має бути представлений якісний аналіз літературних джерел із проблеми, не можна перераховувати прізвища авторів, які вивчали питання, що досліджується); − мети/цілей, завдань статті; − застосованих методів дослідження (їх основний зміст, характеристики і показники, які вони фіксують, та одиниці вимірювання);

Виклад основного матеріалу (може бути розбитий на підзаголовки (1-3) і містити: основні результати дослідження; обговорення результатів, повне обґрунтування отриманих наукових результатів);

Висновки та перспективи подальших досліджень;

Список використаної літератури;

References (при узагальненні літературних даних рекомендовано робити посилання на зарубіжні джерела, на роботи опубліковані протягом останніх 10 років).

У випадку подання статті англійською мовою основними елементами статті є: 1.Introduction; 2.Methodology of the Research; 3.Results; 4.Discussion; 5.Conclusions; 6. References

Нижче − Список використаної літератури, який слід оформлювати відповідно до ДСТУ 8302:2015, в алфавітному порядку. Приклад наведений нижче. До списків використаної літератури у статтях необхідно додавати DOI джерел, за наявності. Просимо звернути увагу на те, що з 2(43) номеру 2018 року посилання у тексті оформлюються не як раніше (наприклад, [2, c. 3]), а по-новому: у круглих дужках прізвище автора − кома − рік видання роботи (наприклад, Шумська, 2010). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою (наприклад, Афанасьєва, 2016; Богданова & Саннікова, 2015; Moore, 2006).

Нижче − Для включення статей до міжнародного обігу наукової інформації та коректного індексування публікацій наукометричними системами необхідно навести References. Посилання в References мають бути оформлені латиною; для кириличних цитувань слід транслітерувати (онлайновий транслітератор: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php) імена авторів та назви видань; останні також слід навести в англійському перекладі в [ ] з зазначенням мови оригіналу в дужках, наприклад, [in Russian], [in Ukrainian]. Приклад такого перекладу наведений нижче. Назви періодичних видань слід наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. В елементах опису не можна заміняти латинські літери на кириличні. Цитування в References мають бути оформлені за стандартом APA-7 (American Psychological Association Style) (https://www.tandf.co.uk//journals/authors/style/reference/tf_APA.pdf). 

Нижче − дата надходження статті до редакції.

Нижче − англійською мовою: дані про автора, розширена анотація з такими обов’язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 250 до 300 слів), ключові слова (4−5), відокремлені через « ; ».

4. Редакція залишає за собою право вносити правки до статті, не змінюючи основного змісту. Відповідальність за зміст статті несе її автор.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ, ЩО ПОДАНА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 

УДК 371.13:504 (008)

Шумська Ольга Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра соціології та соціальної роботи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

shumska@uznhu.edu.ua

ORCID ID: 0000-0001-1111-1111

ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ У США

 

Анотація. українською мовою, від 100 до 200 слів (актуальність проблеми, мета дослідження, методи та результати дослідження).

Ключові слова: 4-5

 

Вступ. Підготовка фахівців є одним із засобів формування.................................

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання професійно орієнтованої……

Метою статті є………………………………………………………………….……….

Завдання дослідження………..…………………………………………………………

Методи дослідження……………………………………………………………………..

Виклад основного матеріалу. Підготовка ………………………………………….…

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні висновки. ……………………..….

Список використаної літератури

Вайнола Р.Х., Капська А.Й., Комарова Н.М., Кузьменко О.А. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку: методичний матеріал. Київ: Академпрес, 2009. 285 c.

Васильєв І.І. Соціальна робота (теорія і практика). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2014. Випуск 2(43). С. 1–2.

Іванова І.І. Актуальні проблеми сучасної соціальної роботи: антидискримінаційна теорія і практика: монографія. Ужгород: «АУТДОР-ШАРК», 2009. 136 с.

Капська А.Й. Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику. Підготовка соціальних працівників/ соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки молоді: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 30-31 жовтня 2003 р.). Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2003. С.79−84.

Moore K. Defining the Term «At Risk». Child Trends. Brief Research-to-Results. 2006. Number 12, October, 2006. PP.1−3.

References

Ivanova, I.I. (2009). Aktualni problemy suchasnoyi sotsialnoyi roboty: antydyskryminatsiyna teoriya i praktyka [Actual problems of modern social work: anti-discrimination theory and practice]. AUTDOR-SHARK [in Ukrainian].

Kapska, A.Y. (2003, October). Sotsialno-pedahohichna pidtrymka ditei hrupy ryzyku [The Social and Pedagogical Support of Children of the Group of Risk]. In Pidhotovka sotsialnykh pratsivnykiv/ sotsialnykh pedahohiv do profilaktyky adyktyvnoi povedinky molodi [Training of Social Workers/ Social Pedagogues for the Prevention of Deviant Behaviour among the Youth]: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (pp. 79-84). Cherkasy: Vyd-vo ChNU named after Bohdan Khmelnytskiy [in Ukrainian].

Moore, K. (2006). Defining the Term «At Risk». Child Trends. Brief Research-to-Results, October, 12, 1−3.

Vainola, R.Kh., Kapska, A.Y., & Komarova, N.M. (2009). Volonterskyi rukh v Ukraini: tendentsii rozvytku [Volunteer Movement in Ukraine: Trends in Development]. Akadempres [in Ukrainian].

Vasylyev, I.I. Sotsialna robota (teoriya i praktyka) [Social work (theory and practice)]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2(43), 1−2. [in Ukrainian].

 

Стаття надійшла до редакції 04.10.2018 р.

  

Shumska Olha

Candidate of Pedagog

ical Sciences, Ph.D., Associate Professor

Department of Sociology and social Work

State University «Uzhhorod National University»

Uzhhorod, Ukraine

 

TRAINING OF SOCIAL WORKERS FOR THE WORK WITH AT-RISK CHILDREN IN THE USA

 

Abstract. in English, 250-300 words (the relevance/urgency/topicality of the problem under consideration, the purpose, methods and results of the research).

Key words: 4-5.

 

Довідка про автора(ів)

Прізвище, імʼя, по батькові (повністю)

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Місце роботи (повна назва)

 

Посада

 

Адреса місця роботи

 

Контактний телефон:

 

e-mail:

 

Потреба в друкованому примірнику (так або ні), кількість примірників

 

місто та номер відділення «НОВОЇ ПОШТИ», на яке слід надіслати друкований примірник збірника

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.

  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

  4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.