DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.42.59-63

ФОРМУВАННЯ СТОХАСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Viktoria Dzyamko, Livia Mesarosh

Анотація


Розкрито важливість міждисциплінарних зв’язків як важливої складової міждисциплінарної інтеграції з метою оптимізації навчального процесу. Наведено спробу розробити і практично перевірити технологію формування стохастичних уявлень, ефективних методів, форм і засобів навчання елементів стохастики студентами нематематичних спеціальностей у процесі викладання фізико-математичних дисциплін. Наведені приклади задач стохастичного характеру для студентів біологів, фізиків, хіміків, економістів. Задачі стохастичного характеру є цілком посильні для розв’язання і сприяють розвитку логічного мислення та професійно значущих знань і умінь студентів; підвищують активність навчальної діяльності, сприяють створенню позитивної мотивації вивчення фізики чи математики; підвищують ефективність навчання. Метою статті є розробити і практично перевірити технологію формування стохастичних уявлень, ефективних методів, форм і засобів навчання елементів стохастики використовуючи міжпредметні зв’язки. Використані теоретичні (системний і порівняльний аналіз літератури, робочих програм, педагогічного процесу з проблеми дослідження, узагальнення та систематизація науково-теоретичних положень з метою отримання цілісної картини про сучасний стан досліджень та можливостей вдосконалення підходів студентів до стохастичних задач) та емпіричні методи дослідження (діагностичні та обсерваційні для оцінки рівня сприймання студентами матеріалу).


Ключові слова


міждисциплінарні зв’язки; стохастична компетентність; вища освіта; задачі стохастичного змісту; нематематичні спеціальності; фізико-математичні дисципліни.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Dumanska, T.V. (2013). Prykladni zadachi ekonomichnoho zmistu u vyvchenni vyshchoi matematyky studentamy

ekonomichnykh spetsialnostei. [Applied problems of economic content in the study of higher mathematics by students of

economic specialties]. Pedahohichna osvita: teoriya i praktyka [Pedagogical Education: Theory and Practice], 13, 230-235

[in Ukrainian].

Kozhenovska, T., & Lisnevska, A. (2014). Vstanovlennya mizhdystsyplinarnykh zvyazkiv fakhovykh dystsyplin yak skladova

mizhdystsyplinarnoyi intehratsiyi (na prykladi pidhotovky televiziynykh reporteriv) [Establishing interdisciplinary connections

of professional disciplines as an integral part of interdisciplinary integration (on the example of the preparation of television

reporters)]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka.

Seria: Pedahohichni nauky [Scientific Papers of Volodymyr Vynnychenko Kirovograd State Pedagogical University. Series:

Pedagogical sciences], 132, 102-105 [in Ukrainian].

Krechetnykov, K.H. (2002). Yntehratsyia dystsyplyn v uchebnom protsesse [Integration of disciplines in the educational

process]ю Retrieved from http://www.aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2001/krehetnikov.html [in Ukrainian].

Liashenko, Y.O., & Khomenko, O.V. (2013). Zbirnyk zadach z fizyky z prykladamy rozviazannia [collection and examples on

exersises physics]. Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet [in Ukrainian].

Lopushanskyi, Y. (2010). Zbirnyk zadach i zapytan z medychnoi i biolohichnoi fizyky [The collection of exersises and questions

on methodical biological physics]. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Poliakov, O.Y., & Kuznietsov, A.A. (2008). Metodychni vkazivky do vykonannia kontrolnykh robit z dystsypliny «Fizychna

khimiia» dlia studentiv zaochnoi formy navchannia [Methodical instructions for the implementation of control works on

discipline "Physical chemistry" for students of correspondence form of education]. Kramatorsk: DDMA [in Ukrainian].

Trunova, O.V. (2012). Metodychni osoblyvosti kompetentnisnoho pidkhodu shchodo navchannya stokhastyky u VZO

[Methodical peculiarities of competency approach to teaching stochastics in higher educational institutions]. Naukovyy

chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P.Drahomanova. Seria:Fizyka i matematyka u vyshchiy i

seredniy shkoli [Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov. Series 3: Physics

and Mathematics at Higher and Secondary School], 9, 121-127 [in Ukrainian].

Trunova, O.V. (2007). Navchannia pochatkiv teorii ymovirnostei i vstupu do statystyky v litseiakh i klasakh z pohlyblenym

vyvchenniam matematyky. [Teaching the beginnings of Theory of probability and introduction into Statistics in liceums and

classes with the profound studying of Mathematics]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Kyiv National Pedagogical

University [in Ukrainian].

Trunova, O.V. (2014). Osoblyvosti lektsiinoho kursu stokhastyky dlia studentiv ekonomichnykh spetsialnostei universytetiv

[Features of the lecturing course for stochastics for students of economic specialties of universities]. Pedahohichni nauky:

teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies], 5(39), 368-375 [in

Ukrainian].

Zhykhariev, V.M., Kovach, Y.T., Rizak, V.M., & Rizak, I.M. (2004). Mekhanika u prykladakh i zadachakh. [Mechanics in

examples and exersises]. Uzhhorod: Mystetska liniia [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури
1. Думанська Т. В. Прикладні задачі економічного змісту у вивченні вищої математики студентами економічних
спеціальностей // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. − № 13. − 230.
2. Коженовська Т. Встановлення міждисциплінарних зв’язків фахових дисциплін як складова міждисциплінарної
інтеграції (на прикладі підготовки телевізійних репортерів)/ Т.Коженовська, А.Лісневська // Наукові записки
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. −
2014. − Вип. 132. − С.102-105ю
3. Кречетников К. Г. Интеграция дисциплин в учебном процессе [Електронний ресурс] / Образовательные технологии и
общество. – КГТИ. – 2002. – Режим доступу: http://www. aeli.altai.ru/nauka/sbornik/2001/krehetnikov.html.
4. Ляшенко Я.О., Хоменко О.В. Збірник задач з фізики з прикладами розв’язання: навч. посіб. – Суми: Сумський
державний університет, 2013. – 224 с.
5. Лопушанський Я. Збірник задач і запитань з медичної і біологічної фізики.: Навчальний посібник для ВМНЗ ІІІ-ІV
р.а. − Вінниця. Нова книга, 2010. – 584.с.
6. Поляков О.Є., Кузнєцов А.А. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фізична хімія» для
студентів заочної форми навчання.– Краматорськ: ДДМА. – 2008. – 56 с.
7. Трунова О. В. Методичні особливості компетентнісного підходу щодо навчання стохастики у ВЗО // Науковий часопис
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 3: Фізика і математика у вищій і середній
школі. – 2012. – Вип. 9. – С. 121-127.
8. Трунова О.В. Навчання початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням
математики. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: спец.: 13.00.02 –
теорія та методика навчання (математика). − Київ: Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, 2007.
− 24 с.
9. Трунова О.В. Особливості лекційного курсу стохастики для студентів економічних спеціальностей університетів.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 5 (39). – С.368-375.
10. Жихарєв В.М., Ковач Є.Т., Різак В.М., Різак І.М. Механіка у прикладах і задачах. – Ужгород: Мистецька лінія, 2004. –
267 с.