DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.42.314-318

АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Valery Krasnov, Vadim Panchenko

Анотація


Реформи у сфері освіти і оборони в Україні виявили суттєві прогалини в системі фізичного виховання студентської молоді, осучаснення якого не знайшло продовження. У студентів не формується самооцінка своїх фізичних здібностей і необхідність оволодіння теоретичними знаннями з фізичної культури, внаслідок чого фізичне виховання, як педагогічний процес, втрачає риси виховання і соціалізації особистості. Мета дослідження: аналіз впливу результатів фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів, які виявляють бажання навчатись за програмою підготовки офіцерів запасу, на стан їх успішності з загальновійськової підготовки. Використані методи дослідження: аналіз, синтез та узагальнення даних наукових досліджень з проблем фізичного виховання та його нормативно-правового забезпечення. Виявлено вплив недостатньої фізичної підготовленості на рівень загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів запасу через недосконалість нормативно-правового комплексу щодо організації фізичного виховання студентської молоді та нормативно-правового комплексу з військової підготовки офіцерів запасу. Виявлено, що існуюча оздоровчо-рекреаційна система фізичного виховання студентської молоді не передбачає формування необхідних теоретичних знань, методичних вмінь і практичних навичок, а відсутність годин для спеціальної фізичної підготовки у загальновійськовому розділі навчальної дисципліни «Військова підготовка» на фізичну підготовку студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу у ВНП ВНЗ, ще більше посилює негативні наслідки відсутності традиційної системи фізичного виховання у більшості ВНЗ на якість мобілізаційного ресурсу держави.


Ключові слова


Офіцер запасу; студент; загальновійськова підготовка; фізична підготовленість; вищий навчальний заклад.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Finohenov, Y.S. (2011). Zakhody shchodo pidvyshchennia efektyvnosti orhanizatsiinykh osnov fizychnoi pidhotovky viiskovosluzhbovtsiv [Measures to improve the effectiveness of the organizational basis for the training of military personnel]. Journal of National Pedagogical University named after MP Drahomanov.Series 5. Pedagogical sciences: realities and perspectives, 27, 314-321 [in Ukrainian].

Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.09.2015 № 1/9-454 «Shchodo orhanizatsii fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh». [Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated September 25, 2015 № 1 / 9-454 «On the organization of physical education in higher educational institutions»]. Retrieved from http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4440-

Naumenko, M.I. & Prykhodko, Y.I. (2008). Metodolohichni aspekty viiskovoi osvity [Methodological aspects of military education]. Journal of NAOU, 3 (7), 45-51 [in Ukrainian].

Neshchadym, M.I. (2003). Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Military education of Ukraine: history, theory, methodology, practice. Kyiv: Publishing house «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian].

Olkhovyi, O.M. (2012). Teoretyko-metodychni osnovy profesiino-spriamovanoi fizychnoi pidhotovky kursantiv VVNZ ZS Ukrainy [Theoretical and methodical foundations of vocational-oriented physical training of cadets of the Internal Affairs Ministry of the Armed Forces of Ukraine. Kharkiv: Publishing house KhUPS [in Ukrainian].

Plan dii shchodo vprovadzhennia oboronnoi reformy u 2016 – 2020 rokakh (Dorozhnia karta oboronnoi reformy), zatverdzhenyi Ministrom oborony Ukrainy vid 15.08.2016. [Action Plan on the Implementation of the Defense Reform in 2016-2020 (Roadmap for Defense Reform), approved by the Minister of Defense of Ukraine from 15.08.2016]. Retrieved from http://www.mil.gov.ua/content/tenders/Plan_2208.pdf

Telelym, V.M. & Prykhodko, Y.I. (2013). Pidhotovka viiskovykh fakhivtsiv v konteksti suchasnykh form i vydiv zbroinoi borotby [Training of military specialists in the context of modern forms and types of armed struggle]. Journal of Military Institute of Kyiv National Taras Shevchenko University, 42, 198−210 [in Ukrainian].

Testy i normatyvy dlia provedennia shchorichnoho otsiniuvannia fizychnoi pidhotovlenosti naselennia Ukrainy, zatverdzheni nakazom Ministerstva molodi ta sportu Ukrainy vid 15.12.2016 r. № 4665, zareiestrovanoho MIuU 10.02.2017 r. za № 195/30063 [Tests and norms for conducting an annual assessment of the physical preparedness of the population of Ukraine, approved by the order of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine dated December 15, 2016, No. 4665, registered with the Ministry of Justice of Ukraine on February 10, 2017 under No. 195/30063]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17

Tolok, I.V. & Prykhodko, Y.I. (2013). Pidhotovka viiskovykh fakhivtsiv z vyshchoiu osvitoiu: innovatsiini pidkhody [Training of military specialists with higher education: innovative approaches]. Journal of Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 6, 259–269. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

  1. Фіногенов Ю. С.  Заходи щодо підвищення ефективності організаційних основ фізичної підготовки військовослужбовців / Ю. С. Фіногенов // Вісник Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип.27. – С. 314-321.
  2. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9-454 «Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах». – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4440-.
  3. Науменко М. І. Методологічні аспекти військової освіти / М. І. Науменко, Ю. І. Приходько // Вісник НАОУ. – 2008. – № 3 (7). – С.45–51.
  4. Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика : монографія / М. І. Нещадим. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 852 с.
  5.  Ольховий О. М. Теоретико-методичні основи професійно-спрямованої фізичної підготовки курсантів ВВНЗ ЗС України: [монографія] / О. М. Ольховий. –  Х .: ХУПС, 2012. –  286 с.
  6. План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 – 2020 роках (Дорожня карта оборонної реформи), затверджений Міністром оборони України від 15.08.2016. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/tenders/Plan_2208.pdf.
  7. Телелим В. М. Підготовка військових фахівців в контексті сучасних форм і видів збройної боротьби / Ю. І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 42. – С. 198-210.
  8. Тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, затверджені наказом Міністерства молоді та спорту України від 15.12.2016 р. № 4665, зареєстрованого Міністерстві юстиції України 10.02.2017 р. за № 195/30063. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17
  9. Толок І. В. Підготовка військових фахівців з вищою освітою: інноваційні підходи / І. В. Толок, Ю. І. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . – 2013. – № 6. – С. 259–269.