DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.25-29

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ «ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ»

Svitlana Bader

Анотація


Актуальність проблеми зумовлена соціально-політичними трансформаціями, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, зміщенням ціннісних векторів у бік матеріальних, що негативно позначається на рівні сформованості духовної культури нації. Особливо гостро проблема постає, коли мова йдеться про майбутніх вихователів, які у подальшому транслюють власну систему цінностей на дітей. Виходячи з цього, метою розвідки є визначення сутності категорії «ціннісно-смислові орієнтації майбутніх вихователів», її місця серед основних понять педагогічної аксіології. Провідними методами розвідки стали теоретичні, зокрема: аналіз довідкової, наукової літератури, синтез, класифікація, узагальнення. Доведено, що ціннісно-смислові орієнтації є завжди усвідомленими, інтеріоризованими цінностями; формуються у процесі діяльності та мають для особистості смисловий контекст. Визначено, що ціннісно-смислові орієнтації майбутніх вихователів – це психологічне новоутворення особистості, стійка спрямованість на ті чи інші професійні цілі, що мають для студента смислове значення та на певні засоби досягнення таких цілей. Доведено, що ціннісно-смислові орієнтації можуть бути сформовані у процесі соціалізації в умовах закладу вищої освіти за умови створення спеціальної педагогічної системи.


Ключові слова


ціннісно-смислова сфера особистості; аксіосфера; ціннісно-смислові орієнтації; ціннісна свідомість; ціннісне ставлення; ціннісна поведінка; ціннісна установка; майбутні вихователі.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Gritsanov, A. A. (Ed.) (2001). Vsemirnaya entsiklopediya: Filosofiya [World Encyclopedia: Philosophy]. Moscow: Minsk. [in Russian].

Izard, K. (2007). Psihologiya emotsiy [Psychology of emotions]. SPb: Piter. [in Russian].

Kremen, V.H. (2008). Filosofiia liudynotsentryzmu v stratehiiakh osvitnoho prostoru [Philosophy of human-centeredness in the strategies of educational environment]. Kyiv Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Leontev, D.A. (2003). Psihologiya smyisla: priroda, stroenie i dinamika smyislovoy realnosti [Psychology of meaning: nature, structure and dynamics of the semantic reality]. Moscow: Smysl. [in Russian].

Miroshnikov, Yu.I. (2004). Tsennostnoe soznanie i ego struktura [Valuable consciousness and its structure]. Nauchnyiy ezhegodnik Instituta filosofii i prava Uralskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk [Scientific Yearbook of the Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences], 4, 66-83. [in Russian].

Naumova, N.F. (1988). Sotsiologicheskie i psihologicheskie aspektyi tselenapravlennogo povedeniya [Sociological and psychological aspects of purposeful behaviour]. Moscow: Nauka. [in Russian].

Pelekh, Yu.V. (2010). Teoretyko-metodychni zasady tsinnisno-smyslovoi hotovnosti maibutnoho pedahoha do profesiinoi diialnosti [Theoretical and methodological foundations of value-semantic readiness of the future teacher to professional activity]. Extended Abstract of Candidate Thesis. Kyiv: Instytuti vyshchoi osvity Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy. [in Ukrainian].

Syniavskyi, V.V., & Serhieienkova O. P. (2007). Psykholohichnyi slovnyk [Psychological dictionary]. Kyiv: Nauk. Svit. [in Ukrainian].

Shpranger, E. (1992). Dva vida psikhologii // Istoriya psikhologii (10-e - 30-e gg. Period otkrytogo krizisa): Teksty. 2-e izd. [Two types of psychology // History of psychology (10th and 30th years of the open crisis): Texts. - 2nd ed.]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta. [in Russian].

Slastenin, V.A., & Chizhakova, G.I. (2003). Vvedenie v pedagogicheskuyu aksiologiyu [Introduction to pedagogical axiology]. Moscow: Izdatelskiy tsentr «Akademiya». [in Russian].

Shynkaruk V. I. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Psychological Dictionary]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Tugarinov, V.P. (1968). Teoriya tsennostey v marksizme [Theory of Values in Marxism]. Leningrad: Izd-vo LGU. [in Russian].

Yanitskiy, M.S., Seryy, A.V., & Pelekh, Yu.V. (2013). Tsennostno-smyslovaya paradigma kak osnova postneoklassicheskoy pedagogicheskoy psikhologii [Value-sense paradigm as the basis of post-neoclassical pedagogical psychology]. Filosofiya obrazovaniya [Philosophy of education], 1(46), 175-178. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Всемирная энциклопедия: Философия / Глав. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. М : Минск, 2001. 1320 с.

Изард К. Психология эмоций. СПб: Питер, 2007. 474 с.

Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. К: Педагогічна думка, 2008. 424 с.

Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 2-е, испр. изд. М: Смысл, 2003. 487 с.

Мирошников Ю.И. Ценностное сознание и его структура. Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. Екатеринбург, 2004. Выпуск 4. C. 66–83.

Наумова Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения. М: Наука, 1988. 199 с.

Пелех Ю.В. Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності: автореф. дис. … д.п.н.: 13.00.04. / Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Київ, 2010. 30 с.

Психологічний словник / [авт.-уклад.: В. В. Синявський, О. П. Сергєєнкова; за ред. Н. А. Побірченко]. К: Наук. світ, 2007. 274 с.

Сластенин В. А., Чижакова Г. И. Введение в педагогическую аксиологию: учебное пособие. М: Издательский центр «Академия», 2003. 192 с.

Тугаринов В. П. Теория ценностей в марксизме. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1968. 124 с.

Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Шпрангер Э. Два вида психологии // История психологии (10-е - 30-е гг. Период открытого кризиса): Тексты. ‒ 2-е изд. / Под ред. П. Я. Гальперина, А. Н. Ждан. М: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 364 с.

Яницкий М.С., Серый А.В., Пелех Ю.В. Ценностно-смысловая парадигма как основа постнеоклассической педагогической психологии. Философия образования. №1(46). 2013. С. 175‒185.