DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.67-71

ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОГРАМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Antonina Gura

Анотація


Розвиток і поширення інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) на всі сфери людської життєдіяльності є визначним чинником інтеграції українського суспільства в світовий простір. Організація якісного управління пізнавальною діяльністю в процесі використання ІКТ узгоджується із принципамм стимулювання та мотивації позитивного відношення студентів до інтерактивного навчання. Мета статті – виявити та пояснити принципи та способи застосування навчальних мультимедійних програм у професійній підготовці педагогів-природничників. Методи дослідження: теоретичні (аналіз педагогічної, навчально-методичної літератури, узагальнення отриманої наукової інформації та досвіду роботи викладачів у ВНЗ щодо упровадження ІКТ у сучасному навчальному процесі); емпіричні (педагогічне спостереження, бесіда). Розглянуто проблеми професійної підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей при використанні навчальних мультимедійних програм. Проаналізовано різні типи програмних засобів навчального призначення для організації та комп’ютерної підтримки навчально-пізнавальної діяльності. Наведено приклади та характеристики розповсюджених і загальнодоступних засобів інформаційно-комунікаційних технологій для майбутніх учителів природничих спеціальностей із урахуванням їх методичної та практичної значущості.

Ключові слова


майбутні вчителі природничих спеціальностей; мультимедійні програми; навчальні мультимедійні програми; інформаційно-комунікаційні технології; мережа Інтернет.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Arestenko, V.V., Romanyshyna, L.M., & Solovii, N.M. (2001). Komp’iuterna tekhnolohiia navchannia pryrodnychykh dystsyplin z vykorystanniam modeliuvannia (na prykladi khimii) [Computer technology of teaching natural sciences using simulation (on an example of chemistry)]. Naukovi zapysky, 2, 106-108. [in Ukrainian].

Bulakh, I.Ye. (1995). Teoriia i metodyka komp’iuternoho testuvannia uspishnosti navchannia (na materialakh medychnykh navchalnykh zakladiv) [Theory and methods of computer testing of the success of training (on materials of medical educational institutions). Unpublished Doctoral Dissertation. Kyiv: Kyiv Natsional University named after T.Shevchenko. [in Ukrainian].

Kremen, V. (2003). Modernizatsiia systemy osvity yak vazhlyvyi chynnyk innovatsiinoho rozvytku derzhavy [Modernization of the education system as an important factor in the innovation development of the state]. Osvita Ukrainy [Education of Ukraine], 34, 2-3. [in Ukrainian].

Law, E.L.C., & Sun, X. (2009). Evaluating user experience of adaptive digital educational games with Activity Theory. International Journal of Human-Computer Studies, 70 (7), 478-497.

Markhel, Y.Y. (2001). Povishenye effektivnosti sozdanyia kompterno-oryentyrovanыkh sredstv obuchenyia [Improving the effectiveness of creating computer-based learning tools]. Novi informatsiini tekhnolohii navchannia v navchalnykh zakladakh Ukrainy [New information technologies of education in educational institutions of Ukraine], 8, 105-107. [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola [New Ukrainian School]. (2018) URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola. (access date: 05.09.2018). [in Ukrainian].

Oliinyk, A. (2007). Poniattia y realnist protsesu innovatsiinoho rozvytku osvity v Ukraini v konteksti Bolonskykh deklaratsii [The concept and reality of the process of innovative development of education in Ukraine in the context of Bologna declarations]. Vyshcha osvita Ukrainy [Higher education of Ukraine], 1, 42-49. [in Ukrainian].

Panchenko, L.F. (1994). Profesiino-pedahohichna pidhotovka studentiv pedvuzziv do vykorystannia novykh informatsiinykh tekhnolohii [Professional-pedagogical preparation of students of pedagogical universities for the use of new information technologies]. Extended Abstract of Candidate Thesis. Kyiv: Kharkiv National Pedagogical University named after H.Skovoroda. [in Ukrainian].

Romanyshyna, O.Ya. (2010). Pidhotovka vykladachiv do vykorystannia informatsiinoi navchalnoi systemy Moodle u navchalnii diialnosti [Training of teachers to use Moodle's informational learning system in educational activities]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative methods of training in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems], 25, 481-485. [in Ukrainian].

Tulska, O. L. (2009). Sutnist i skladovi profesiinoi kultury maibutnikh ekolohiv [The essence and components of professional culture of future environmentalists]. Scientific notes of the Ternopil National Pedagogical University, 1, 3-8. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Арестенко В.В., Романишина Л.М., Соловій Н.М. Комп’ютерна технологія навчання природничих дисциплін з використанням моделювання (на прикладі хімії). Наукові записки. Т. 2. Київ, 2001. С. 106-108.

Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів): дис. … докт. пед. наук: 13.00.01 / Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка. Київ, 1995. 430 с.

Кремень В. Модернізація системи освіти як важливий чинник інноваційного розвитку держави. Освіта України. 2003. № 34. С. 2.

Мархель И.И. Повышение эффективности создания компьтерно-ориентированых средств обучения. Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України. 2001. №8. С.105-107

Нова українська школа. [Електронний ресурс]. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola. (дата звернення: 05.09.2018)

Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні в контексті Болонських декларацій. Вища освіта України. 2007. № 1. С.42-49.

Панченко Л.Ф. Професійно-педагогічна підготовка студентів педвуззів до використання нових інформаційних технологій: автореф. дис. ... кан. пед. наук: 13.00.01 / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 1994. 22 с.

Романишина О.Я. Підготовка викладачів до використання інформаційної навчальної системи Moodle у навчальній діяльності. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр., 2010. № 25. С. 481-485.

Тульська О.Л. Сутність і складові професійної культури майбутніх екологів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Тернопіль, 2009. №1. С. 3-8.

Law E.L.C., Sun X. Evaluating user experience of adaptive digital educational games with Activity Theory. International Journal of Human-Computer Studies№ 70(7). P. 478-497.