DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.116-121

АНАЛІЗ СТАНУ АКАДЕМІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИРОДНИЧИХ

Mariya Kozolup

Анотація


Стаття присвячена вивченню відповідності стану академічної комунікативної підготовки студентів природничих спеціальностей у ЗВО України до вимог відповідних галузевих стандартів вищої освіти. Мета цього дослідження – розглянути теперішній стан АКП студентів природничих спеціальностей в українських ЗВО та його відповідність до вимог державного стандарту вищої освіти для цих спеціальностей. Основними методами цього дослідження стали загальнонаукові теоретичні методи, а саме: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, класифікація, узагальнення та конкретизація. Проаналізовано зміст проектів ГСВО для спеціальностей галузей знань «біологія» та «природничі науки», виявлено та класифіковано компоненти академічної комунікативної компетентності, включені до переліків загальних та спеціальних компетентностей випускника І-го та ІІ-го рівнів вищої освіти. Вивчено нормативні документи окремих ЗВО України: робочі навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів, робочі програми навчальних дисциплін, навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін. Виявлено невідповідність фактичного стану академічної комунікативної підготовки студентів природничих спеціальностей вимогам державного стандарту освіти. Водночас, відзначено тенденцію до покращення якості такої підготовки завдяки трансформаційним процесам, які мають місце у вітчизняній освіті, зокрема автономізації ЗВО та заохоченню «ініціатив знизу».


Ключові слова


академічна комунікативна підготовка; академічна комунікативна компетентність; галузевий стандарт вищої освіти; нормативні документи ЗВО; групи компетенцій; майбутні фахівці природничих спеціальностей.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Barannik, T.V. (Ed.). (2015). Prohrama navchalnoi dystsypliny «Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen». Spetsialnist «biolohiia», «biokhimiia». Biolohichnyi fakultet [Syllabus of academic discipline “Methodology and Organization of Scientific Research” for specialities “Biology”, “Biolchemistry”. Biology Faculty]. Kharkiv: KhNU named after V.N. Karazin. 10 p. Retrieved from http://biochem.univer.kharkov.ua/pdf/Program-2015_methodology_masters_biochem _site.pdf (access date: 08.11.2016). [in Ukrainian].

Filippova, N.M. (2009). Anhlomovne akademichne spilkuvannia: aktualnist problemy [English Academic Communication: Topicality of the Problem]. Humanitarian Herald of National Shipbuilding University, 2, 135–141. [in Ukrainian].

Kozolup, M. (2018). Akademichna komunikatyvna pidhotovka studentiv u VNZ: kompetentnisnyi pidkhid [Academic Communication Instruction of University Students: Competency-Based Approach]. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Series: Pedagogy, 2/93, 80‒85. [in Ukrainian].

Kozolup, M.S. (2017). Tekhnolohii pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv pryrodnychykh spetsialnostei do akademichnoi komunikatsii v universytetakh SShA [Educational Technologies of Science Majors Preparation for Academic Communica-tion in the Universities of the United States]. Extended abstract of candidateʼs (PhD) dissertation. Ternopil: Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Kruse, O., Chitez, M., Rodriguez, B., & Castello, M. (Eds.). (2016). Exploring European Writing Cultures. Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages Used in European Higher Education. Winterthur: ZHAW Zurcher Hochschule fur Angewandte Wissenschaften. 290 p., DOI: 10.21256/zhaw-1056. [in English].

Maksymuk, V. (2011, November). Strategies of teaching English research paper writing to university students. In Navchannia anhlomovnoi akademichnoi komunikatsii v Ukraini ta u sviti: problemy i perspektyvy [Teaching English Academic Communication in Ukraine and Worldwide: Problems and Prospects]: Proceedings of the Second International Scientific and Practical Conference (pp. 81–82). L’viv: LNU named after Ivan Franko [in English].

Mykytenko, N.O. (2011). Tekhnolohiia formuvannia inshomovnoi profesiinoi kom-petentnosti maibutnikh fakhivtsiv pryrodnychoho profiliu [Technology of Foreign Language Professional Competency Development in Science Majors]. Ternopil: TNPU. [in Ukrainian].

Opys dystsypliny «Anhliiska mova (MP)» [“English (Master’s Programme)” course description]. National University “Kyiv Mohyla Academy”. Retrieved March from http://www.ukma.edu.ua/courses/ects/curricula/descriptions/161748.pdf (access date: 05.03.2017). [in Ukrainian].

Proekty standartiv vyshchoi osvity. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Projects of Standards of Higher Education. Ministry of Education and Science of Ukraine]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti (access date: 01.10.2018). [in Ukrainian].

Rubel, N.V. (2013). Pidhotovka maibutnikh ekolohiv do profesiinoho spilkuvannia v inshomovnomu seredovyshchi [Training Prospective Ecologists to Professional Communication in a Foreign Language Environment]. Extended abstract of candidateʼs (PhD) dissertation. Ternopil: Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Shyshko, A., Lukanska, H. (2011). Osoblyvosti navchannia anhlomovnoho akademichnoho pysma [Peculiarities of Teaching English Academic Writing]. Scientific Journal [of Kirovohrad State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko]. Series: Pedagogy, 99, 255–261.

Tarnopolskyi, O., Kozhushko, S. (2008, October). Metodychni zasady ta pryntsypy navchannia akademichnoho pysma anhliiskoiu movoiu u vyshchomu movnomu navchalnomu zakladi [Methodological Foundations and Principles of Teaching English Academic Writing in a Higher Linguistic Educational Institution]. In Navchannia anhlomovnoi akademichnoi komunikatsii v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Teaching English Academic Communication: Problems and Prospects]: Proceedings of the First International Scientific and Practical Conference (pp. 15-16). L’viv: LNU named after Ivan Franko [in Ukrainian].

Yakymovych-Chapran, D.B. (2013). Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny «Ukrainska mova (za profesiinym spriamuvanniam)». Spetsialnist «khimiia». Khimichnyi fakultet [Working syllabus of academic discipline “Ukrainian Language for Professional Purposes” for speciality “Chemistry”. Chemistry Faculty]. L’viv: LNU named after Ivan Franko. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Козолуп М. С. Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ: компетентнісний підхід. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Житомир, 2018. Вип. 2 (93). С. 80-85.

Козолуп М. С. Технології підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2017. 20 с.

Микитенко Н. О. Технологія формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю: монографія. Тернопіль: ТНПУ, 2011. 411 с.

Опис дисципліни «Англійська мова (МП)». Національний університет «Києво-Могилянська академія. URL: http://www.ukma.edu.ua/courses/ects/curricula/descriptions/161748.pdf (дата звернення: 05.03.2017).

Програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Спеціальність «біологія», «біохімія». Біологічний факультет / укл. Т.В.Бараннік. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. 10 с. URL: http://biochem.univer.kharkov.ua/pdf/Program-2015_methodology_masters_biochem _site.pdf (дата звернення: 08.11.2016).

Проекти стандартів вищої освіти. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti (дата звернення: 01.10.2018).

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Спеціальність «хімія». Хімічний факультет / укл. Д. Б. Якимович-Чапран. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 15 с.

Рубель Н. В. Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. 04 / ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2013. 20 c.

Тарнопольський О., Кожушко С. Методичні засади та принципи навчання академічного письма англійською мовою у вищому мовному навчальному закладі. Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи: матеріали першої міжнар. наук.-метод. конф. (Львів, 24-25 жовт.  2008 р.). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. С.15–16.

Філіппова Н. М. Англомовне академічне спілкування: актуальність проблеми. Гуманітарний вісник НУК. Збірник наукових праць. Вип. 2. – Миколаїв, 2009. С. 135–141.

Шишко А., Луканська Г. Особливості навчання англомовного академічного письма. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Педагогічні науки. Кіровоград, 2011. Вип. 99. С. 255–261.

Kruse, O., Chitez, M., Rodriguez, B., Castello, M. (Eds.). Exploring European Writing Cultures. Country Reports on Genres, Writing Practices and Languages Used in European Higher Education. Winterthur: ZHAW Zurcher Hochschule fur Angewandte Wissenschaften, 2016. 290 p. DOI: 10.21256/zhaw-1056.

Maksymuk V. Strategies of teaching English research paper writing to university students. Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи: програма та тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 18–19 листопада 2011 р.) Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. C. 81–82.