DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.168-172

ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Iryna Melnychuk

Анотація


Підготовка майбутніх медичних сестер до якісної професійної діяльності є одним із важливих завдань організації освітнього процесу в сучасних медичних закладах вищої освіти, де студенти здобувають кваліфікацію молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра сестринської справи. У сучасних медичних училищах і коледжах актуалізується проблема підготовки медичних сестер, спроможних швидко приймати самостійні компетентні рішення в розв’язанні нестандартних професійних завдань, що зумовлює посилену увагу викладачів до організації самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців. Метою статті є висвітлення окремих методів формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців сестринської справи. Методи дослідження: історіографічний аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури; розробка методичних матеріалів для організації самоосвітньої роботи майбутніх фахівців сестринської справи, що сприятиме формуванню у студентів самоосвітньої компетентності. У результаті проведеного дослідження встановлено, що виконання запропонованих завдань викликало у студентів більшу зацікавленість і мотивувало їх до більш сумлінної самоосвітньої діяльності, ніж орієнтація на традиційне опрацювання додаткового теоретичного матеріалу, який не розглядався під час лекцій; у студентів розширювався професійний світогляд, оскільки вони мали змогу поглиблено опрацьовувати наукову літературу, дотичну до їхнього майбутнього фаху; у навчальній групі виникав здоровий змагальний клімат, позаяк майбутні медсестри мали змогу порівняти результативність власної самоосвітньої діяльності з результатами самостійної роботи інших студентів, що спонукало їх до активізації самоосвіти та набуття самоосвітньої компетентності.


Ключові слова


майбутні медичні сестри; студенти; професійна підготовка; самоосвіта; самоосвітня діяльність; самоосвітня компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Burluka, O.V. (2005). Samoosvita osobystosti yak sotsiokulturne yavyshche [Self-education of personality as sociocultural phenomenon]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: Kharkiv. derzh. akad. kultury [in Ukrainian].

Buriak, V.K. (2002). Umovy ta zasoby samoosvity studentiv [Conditions and means of students’ self-education]. Vyshcha shkola [High School], 6, 18–29 [in Ukrainian].

Didenko, T.P. Orhanizatsiia samoosvity studentiv u suchasnykh umovakh modernizatsii vitchyznianoi systemy vyshchoi osvity [Organization of students’ self-education in modern conditions of modernization of the higher education national system]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Pedagogica/72131.doc.htm [in Ukrainian].

Kremen, V.H. (Eds.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Kolesnykova, O. (2009). Naikrashcha osvita – samoosvita [The best education is self-education]. Dyrektor shkoly. Shkilnyi svit [Director of school. School world], 16, 19–23 [in Ukrainian].

Koreneva, I.M. (2000). Z dosvidu orhaniizatsii samoosvitnoi diialnosti studentiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [From the experience of organization of students’ self-educational activity in higher educational establishments of Ukraine]. Scientific Notes of the Drahomanov National Pedagogical University: part 1 (Pedagogical and Historical Sciences), 36, pp. 59–65 [in Ukrainian].

Melnychuk, I.M. (2011). Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii [Theory and practice of future social workers professional training by means of interactive technologies]. Unpublished Doctoral Dissertation. Ternopil: Ternopil National Pedagogical University [in Ukrainian].

Sellman, D., & Snelling, P. (2012). Yak staty medsestroiu: pidruchnyk z profesiinoi praktyky [Becoming a Nurse. Fundamentals of Professional Practice for Nursing]. Kyiv: VSV «Medytsyna» [in Ukrainian].

Sydorenko, I.I. (2006). Problemy samoosvity osobystosti u vitchyznianii pedahohichnii presi druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ stolittia [Problems of personality’s self-education in the national pedagogical press in the second half of the XIXth – at the beginning of the XXth century]. Extended Abstract of Candidate Thesis. Kharkiv: KhNPU [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Бурлука О.В. Самоосвіта особистості як соціокультурне явище: автореф. дис. … канд. філософ. наук. Харків, Харків. держ. акад. культури. 2005. 18 с.

Буряк В.К. Умови та засоби самоосвіти студентів. Вища школа. 2002. № 6. С.18–29.

Діденко Т.П. Організація самоосвіти студентів у сучасних умовах модернізації вітчизняної системи вищої освіти. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Pedagogica/72131.doc.htm

Енциклопедія освіти. Голов. ред. В.Г.Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008.1040 с.

Колесникова О. Найкраща освіта – самоосвіта. Директор школи. Шкільний світ: газета для керівників шкіл. 2009. № 16. С. 19–23.

Коренева І.М. З досвіду організації самоосвітньої діяльності студентів у вищих навчальних закладах України. Наукові записки НПУ ім.М. П. Драгоманова: Ч.1 (Педагогічні та історичні науки). Т.36. 2000. С.59–65.

Мельничук І.М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій: дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Тернопіль: Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, 2011. 584 с.

Селлман Д.,  Снеллінг П. Як стати медсестрою: підручник з професійної практики; пер. з англ. О.Несвірського. Київ: ВСВ «Медицина». 2012. 176  с.

Сидоренко І.І. Проблеми самоосвіти особистості у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Харків: Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. 2006. 221с.