DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.265-269

ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Yulia Solovey

Анотація


Мета статті – здійснити аналіз поняття «управлінська діяльність директора закладу дошкільної освіти» та визначити чинники ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти. Методи дослідження: загальнонаукові (вивчення наукової літератури, дисертаційних робіт, аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення, класифікація, порівняння), що вможливили розкриття чинників ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти. З’ясовано, що сучасний директор закладу дошкільної освіти має бути обізнаним у науці управління, різних специфічних галузях та вміти на практиці застосовувати свої знання, уміння й навички. Встановлено, що управляти закладом дошкільної освіти означає цілеспрямовано впливати на педагогічний колектив, а через нього – на освітній процес з метою досягнення максимальних результатів у розвитку дітей дошкільного віку, де вагому роль відіграє управлінське рішення. З’ясовано, що у процесі управлінської діяльності у кожного директора закладу дошкільної освіти формується управлінська компетентність, основою якої виступають знання, досвід, що відображають соціально-професійний статус та управлінську кваліфікацію, а також особистісні, індивідуальні особливості для реалізації професійної діяльності.


Ключові слова


директор; управління; управлінські функції; управлінські рішення; освіта; заклад дошкільної освіти; чинники; якість; освітній процес; компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Belaia, K.Yu. (2004). Rukovodstvo DOU: kontrolno-dyahnostycheskaia funktsyia [Guide preschool educational institutions: control and diagnostic function]. Moskva: TTs «Sfera». [in Russian].

Danylenko, L.I. (1990). Modernizatsiia zmistu, form ta metodiv upravlinskoi diialnosti dyrektora shkoly [Modernism of the schoolchildren, forms and methods of management of school directors]. Kyiv: Lohos. [in Ukrainian].

Drozd P.H. (2013). Rol kerivnyka v systemi upravlinnia zakladamy shkilnoi osvity [Role of the head in the system of school education management]. Visnyk NTUU «KPI». Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika, 1, 118-126. [in Ukrainian].

Honcharenko, S.U., & Nychkalo, N.H. (Ed.). (2000). Profesiina osvita [Professional education]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Ukrainian].

Karamushka, L.M. (2000). Psykholohiia upravlinnia zakladamy serednoi osvity [Psychology of management of institutions of secondary education]. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian].

Kononko, O.L., Plakhtii, Z.P., & Honcharenko, A.M. (2009). Metodychni aspekty realizatsii Bazovoi prohramy rozvytku dytyny doshkilnoho viku «Ia u Sviti» [Methodical aspects of realization of the Basic program of development of a child of preschool age "I in the World"]. Kyiv: Svitych. [in Ukrainian].

Kochetkova, A.Y. (1999). Psykholohycheskye osnovi sovremennoho upravlenyia personalom [Psychological bases of modern personnel management]. Moskva: Zertsalo. [in Russian].

Kravchenko, H.Yu., & Kuhuienko, N.F. (2016). Kontrol ta analiz diialnosti doshkilnoho zakladu. Kerivnykam i metodystam [Control and analysis of the activity of the pre-school institution. Managers and Methodists]. Kharkiv: Ranok. [in Ukrainian].

Krutii, K. (2010, June). Chynnyky yakosti osvity: teoretychni nadbannia chy nahalna potreba? Emotsiine blahopoluchchia yak kryterii yakosti osvity: spetsvypusk za materialamy Vseukrainskoho Dnia doshkillia [Educational quality factors: theoretical achievements or urgent need? Emotional well-being as a criterion for the quality of education]. Proceedings of the All-Ukrainian Day of Preschool. Dytiachyi sadok, pp.7-14. [in Ukrainian].

Krychevskyi, R.L. (1977) Sovremennye tendentsyy v yssledovanyy v amerykanskoi sotsyalnoi psykholohyy [Contemporary trends in research in American social psychology]. Voprosy psykholohyy, 6, 123. [in Ukrainian].

Krychevskyi, R.L. (1993). Esly Vy – rukovoditel. Elementy psykholohyy menedzhmenta v povsednevnoi rabote [If you are the leader. Elements of psychology of management in everyday work]. Moskva: Delo. [in Russian].

Romaniuk, I.A. (2014). Analiz, planuvannia, kontrol yak funktsii upravlinskoi diialnosti kerivnyka doshkilnoho navchalnoho zakladu [Analysis, planning, control as a function of managerial activity of the head of a preschool educational institution]. Ternopil: Mandrivets. [in Ukrainian].

Shepel, V.M. (1994). Ymydzhelohyia. Sekrety lychnoho obaianyia [Imigelology. Secrets of personal charm]. Moskva: Kulʹtura y sport, YUNYTY [in Russian].

Sorochan, T.M. (2005). Pidhotovka kerivnykiv shkil do upravlinskoi diialnosti: teoriia ta praktyka [Training of school principals for management activity: theory and practice]. Luhansk: Znannia. [in Ukrainian].

Tretiakov, P.Y., & Belaia, K.Yu. (2003). Doshkolnoe obrazovatelnoe uchrezhdenye: upravlenye po rezultatam [Preschool Educational Institution: Performance Management]. Moskva: Novaia shkola. [in Russian].

Zahoruiko, M.O. (2011). Efektyvnist upravlinskoi diialnosti dyrektora zahalnoosvitnoi shkoly [Effectiveness of the managerial activity of the director of a secondary school]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. K. D. Ushynskoho, 3-4, 56-60. [in Ukrainian].

Ziaziun, I.A. (2001). Tekhnolohizatsiia osvity yak istorychna neperervnist [Technology education as historical continuity]. Neperervna pedahohichna osvita : teoriia i praktyka, 1, 73-85. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Белая К.Ю. Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция. Москва: ТЦ «Сфера», 2004. 64 с.

Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора школи: монографія. Київ: Логос, 1990. 140 с.

Дрозд П.Г. Роль керівника в системі управління закладами шкільної освіти. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2013. Вип.1. С.118-126.

Загоруйко М.О. Ефективність управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. 2011. № 3-4. С. 56-60.

Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична неперервність Неперервна педагогічна освіта : теорія і практика: наук.-метод. журнал. 2001. № 1. С.73-85.

Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти. Київ: Ніка-Центр, 2000. 332 с.

Кононко О.Л., Плахтій З.П., Гончаренко А.М. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Київ: Світич, 2009. 208 с.

Кочеткова А.И. Психологические основы современного управления персоналом. Москва: Зерцало, 1999. 384 с.

Кравченко Г.Ю., Кугуєнко Н.Ф. Контроль та аналіз діяльності дошкільного закладу. Керівникам і методистам. Харків: Ранок, 2016. 272 с.

Кричевский Р.Л. Современные тенденции в исследовании в американской социальной психологии. Вопросы психологии. 1977. № 6. С. 123.

Кричевський Р.Л. Если Вы – руководитель. Элементы психологии менеджмента в повседневной работе. Москва: Дело, 1993. 352 с.

Крутій К. Чинники якості освіти: теоретичні надбання чи нагальна потреба? Емоційне благополуччя як критерій якості освіти: спецвипуск за матеріалами Всеукраїнського Дня дошкілля. Дитячий садок (21-23 червня 2010 p.), 2010. С.7-14.

Професійна освіта: словник: навч. посібник / уклад. С.У.Гончаренко, Н.Г.Ничкало. Київ: Вища шк., 2000. 380 с.

Романюк І.А. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу. Тернопіль: Мандрівець, 2014. 280 с.

Сорочан Т.М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика: монографія. Луганськ: Знання, 2005. 384 с.

Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: управление по результатам. Москва: Новая школа, 2003. 304 с.

Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. Москва: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1994. 180 с.