ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ ПИСЬМІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Natalia Shandra кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м.Львів, Україна https://orcid.org/0000-0003-1321-4828

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.284-288

Ключові слова:

англомовна лексична компетентність, професійно-орієнтоване письмо, майбутні ІТ-фахівці, підходи.

Анотація

Мета статті – відібрати, проаналізувати й обґрунтувати підходи до формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців. Методи дослідження: контент-аналіз джерел з проблеми дослідження – для визначення й здійснення відбору підходів, які регулюють процес формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців; систематизація – для виявлення чинників ефективності процесу формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців; функціональний аналіз – для обґрунтування підходів, що забезпечують процес формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців; узагальнення – для формулювання висновків щодо обґрунтування ефективних підходів, які лежать в основі формування у майбутніх ІТ-фахівців англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі. Відібрано, проаналізовано й обґрунтовано підходи до формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому письмі майбутніх ІТ-фахівців, а саме: компетентнісний, комунікативно-когнітивний, комунікативно-діяльнісний, соціокогнітивний, особистісно орієнтований та інтегрований.

Біографія автора

Natalia Shandra, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м.Львів

Асистент

Посилання

Список використаної літератури

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.

Задорожна І. П. Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис… докт. пед. наук: 13.00.02. / Київ. нац. лінгв. ун-т. Київ, 2012. 770 с.

Зонтова С.Є. Когнітивний підхід до навчання іншомовної лексики. Проблеми сучасної педагогічної освіти: збірник наук. праць. Ялта: РВВ КГУ, 2005. Вип. 8, ч. 2. С. 89–93.

Калягин Ю.М. Интеграция школьного обучения. Начальная школа. Москва, 1990. № 9. С. 28 – 29.

Корнєва З. М. Система професійно орієнтованого англомовного навчання студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах: автореферат дис….д-ра. пед. наук: 13.00.02./ Київ. нац. лінгв. ун-т. Київ, 2018. 34 с.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика. / С.Ю.Ніколаєва та інші. Київ: Ленвіт, 2013. 590 с.

Микитенко Н. Теоретичні основи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей: монографія. Тернопіль: ТНПУ, 2011. 389 с.

Микитенко Н.О. Теорія і технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей: дис…докт. пед. наук: 13.00.04; 13.00.02./ Терноп. нац.. пед.. ун-т імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2012. 450 с.

Самойленко П.І., Сергєєв А.В. Інтеграційна функція навчання основам наук. Фахівець,1995. №№ 5-6. С. 36–37.

Семеряк І.З. Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів з використанням інтернету: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02./ Терноп. нац.. пед.. ун-т імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2016. 188 с.

Сериков В.В. Личностно ориентированное образование: поиск новой парадигмы: монография . Москва : ВГПУ, 1998. 199 с.

Сура Н.А. Навчання студентів університету професійно орієнтованого спілкування іноземною мовою: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 13.00.04/ Луганс. держ. ун-т. Луганськ, 2005. 20 с.

Тарнопольский О.Б., Момота В.Е., Кожушко С.П. Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах: монография. Дніпропетровськ: ДУЕП, 2008. 236 с.

Терещук В.Г. Формування англомовної лексичної компетенції студентів немовних спеціальностей в умовах віртуального навчального середовища: дис. .. канд. пед. наук: 13.00.02./ Терноп. нац.. пед.. ун-т імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2014. 315 с.

Definition and Selection of Key Competencies : Contributions to the Second DeSeCo Symposium / Eds. Dominique Simone Rychen, Laura Hersh Salganik, Mary Elizabeth McLaughlin. Neuchâtel: Swiss Federal Statistical Office, 2003. 209 p.

References

Kalyagina, Yu.M. (1990). Integratsiya shkolnogo obucheniya [Integration of school teaching]. Primary School, 9, 28 –29. [in Russian].

Kornieva, Z.M. (2018). Sistema profesiyno orientovanogo anglomovnogo navchanya studentiv technichnych spetsialnostei u vyshchuch navchalnych zakladach [System of Professionally Oriented Teaching English to Students Majoring in Technology at Tertiary Schools]. Extended Abstract of Doctoral Thesis. Kyiv: kyiv National linguistic University. [in Ukrainian].

Mykytenko, N.O. (2011). Teoretychni osnovy formuvanay inshomovnoi profesiynoi kompetentnosti maibutnich fakhivtsiv pryrodnychykh spetsialnostei [Theoretical Foundatuoins of Forming Professional Foreign Language Competence of Prospective Specialists of Sciences]. Ternopil: Ternopil National pedagogical University named after V.Hnatyuk. [in Ukrainian].

Mykytenko, N.O. (2012). Teoriya i technologii formuvanay inshomovnoi profesiynoi kompetentnosti maibutnich fakhivtsiv pryrodnychykh spetsialnostei [Theory and Technologies of Forming Professional Foreign Language Competence of Prospective Specialists of Sciences]. Unpublished Doctoral Dissertation. Ternopil: Ternopil National pedagogical University named after V.Hnatyuk. [in Ukrainian].

Nikolayeva, S.Yu. (Ed). (2013). Metodika navchanya inozemnych mov s kultur: teoriya i praktyka. [Language and culture Teaching Methods: theory and practice]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Samoilenko, P.I., & Sergeyev, A.V. (1995) Integratsiina funktsiya navchanya osnovam nauk [Integration Function of Science Basics Teaching]. Specialist, 5-6, 36 –37. [in Ukrainian].

Semeryak, I.Z. (2016). Sotsiokognityvnyi pidchid do formuvanya strategiy inshomovnogo profesiyno orientovanogo spilkuvanya maibutnich programistiv z vykorystanaym internet [A Socio-cognitive Approach to Building the Strategies of Perspective Programmers’ Foreign Language Professionally Oriented Speaking Using Internet]. Unpublished Candidate Dissertation. Ternopil: Ternopil National pedagogical University named after V.Hnatyuk. [in Ukrainian].

Serikov, V.V. (1998) Lichnostno oriyentirovannoye obrazovaniye: poisk novoi paradigm [Personality-Centered Education: Search for a New Paradigm]. Moscow: VGPU. [in Russian].

Sura, N.A. (2005) Navchannya studentiv universitetu profesiyno orientovanogo spilkuvannay inozemnoyu movoyu [Teaching of Professionally Oriented Foreign Language Speaking to University Students]. Extended Abstract of Candidate Thesis Lugansk: Lugansk State University. [in Ukrainian].

Tarnopolskyy, O.B., Momota V.E., & Kozhushko S.P. (2008). Metodika angloyazichnogo pogruzheniua v obuchenii angliiskomu yazyku i spetsialnym distsiplinam v ekonomicheskich vuzach [The methods English immersion in English and disciplines teaching in institutes of Economics]. Dnipropetrovsk: DUEP. [in Russian].

Tereshchuk, V.H. (2014). Formuvannya anglomovnoyi leksichnoyi kompetentsii studentiv nemovnych spetsialnostey v umovach virtualnogo navchalnogo seredovyshcha [Building English Lexical Competence of Nonlanguage Specialities in Virtual Learning Environment]. Unpublished Candidate Dissertation. Ternopil: Ternopil National pedagogical University named after V.Hnatyuk. [in Ukrainian].

Rychen, D.S, Salganik, L.H., & McLaughlin, M.E. (Ed.) (2003). Definition and Selection of Key Competencies: Contributions to the Second DeSeCo Symposium. Neuchâtel: Swiss Federal Statistical Office.

Zagalnoyevropeiski rekomendatsiyi z movnoi osvity (2003). [Common European Framework for LanguagesLearning, Teaching and Assessment]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].

Zadorozhna, I.P. (2012). Teoretyko-metodychni zasady organizatsii samostiinoyi roboty maibutnich uchyteliv z ovolodinia anglomovnoyu komunikatyvnoyu kompetentsiieyu [Theoretical and Methodological Foundations of Future Teachers’ Self-Study Work Organization on Acquiring Communicative competence in English]. Unpublished Doctoral Dissertation. Ternopil: Ternopil National pedagogical University named after V.Hnatyuk. [in Ukrainian].

Zontova, C.Ye. (2005). Kognityvnyi pidchid do navchanya inshomovnoi leksyky [Cognitive approach to teaching of foreign language vocabulary]. The Issues of Contemporary Pedagogical Education, 8 (2), 89 –93. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-19

Як цитувати

Shandra, N. (2018). ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ ПИСЬМІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(43), 284–288. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2018.43.284-288

Номер

Розділ

Статті