DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.90-93

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ КОЛЕДЖ–АКАДЕМІЯ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Vitaliy Kischuk

Анотація


Анотація. У статті наголошено на тому, що у системі вищих медичних навчальних закладів освітній процес має бути організовано таким чином, що дипломовані фармацевти були спроможні виконувати інноваційні професійні завдання. Суттєвого вдосконалення професійної підготовки майбутніх фармацевтів можна досягнути на основі цілеспрямованого впровадження акмеологічного підходу. На основі вивчення психолого-педагогічної літератури, опрацьовування документів і нормативних матеріалів, аналізу, синтезу, індукції, дедукції та порівняння розглянуто зміст акмеологічного підходу і проаналізовано практичні результати від його реалізації в освітньому процесі вищих медичних закладів в системі «коледж – академія». З’ясовано, що акмеологічний підхід дозволяє розглядати професійну підготовку майбутніх фармацевтів з погляду удосконалення та гармонії. Цей підхід дозволить суттєво вдосконалити освітній процес, а також допоможе забезпечити конкурентоспроможність майбутніх фахівців на ринку надання фармацевтичних послуг населенню України.


Ключові слова


майбутні фармацевти; професійна підготовка; неперервність; акмеологічний підхід.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Boichuk, I. D. (2010). Pedahohichni umovy profesiinoi pidhotovky maibutnikh farmatsevtiv u koledzhi [Pedagogical conditions of professional training of future pharmacists in college] (Unpublished Candidate`s Dissertation). I.Franko Zhytomyr State University, Zhytomyr. [in Ukrainian].

Derkach, A., & Zazykin, V. (Eds.). (2003). Akmeologiya [Acmeology: Tutorial]. Spb.: Piter. [in Russian].

Kaidalova, L.H. (2011). Teoretychni ta metodychni zasady neperervnoi profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv farmatsevtychnoho profiliu [Theoretical and methodical principles of continuous professional training of future specialists of the pharmaceutical profile] (Unpublished Doctoral Dissertation). Classic Private University, Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Kalaur, S. M. (2014). Potentsial akmeolohichnoho pidkhodu u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [The potential of the acmeological approach in the training of future social workers]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 32, 81–84. [in Ukrainian].

Nakaz № 838 vid 18.12.2007 «Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku farmatsevtychnoho sektoru haluzi okhorony zdorovia Ukrainy» (2007). [Order No. 838 of 18.12.2007 «On Approval of the Concept for the Development of the Pharmaceutical Sector in the Healthcare Sector of Ukraine»]. Retrieved from http://moz.gov.ua/ua/ portal/dn_20071218_838.htm. (last accessed: 02.03.2019). [in Ukrainian].

Palchevskyi, S. S. (2010). Akmeolohiia – poklyk maibutnoho. [Acmeology is the call of the future]. Akmeolohiia v Ukraini: teoriia i praktyka, 1, 7–13. [in Ukrainian].

Svietocheva I. I. (2013). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh menedzheriv farmatsevtychnoi haluzi [Formation of professional competence of future managers of the pharmaceutical industry] (Extended Abstract of Candidate`s Dissertation). Crimean Humanitarian University, Yalta. [in Ukrainian].

Slipchuk, V. L. (2014). Pidhotovka fakhivtsiv farmatsevtychnoi haluzi v Ukraini v umovakh yevrointehratsii [Training of specialists in the pharmaceutical industry in Ukraine in the context of European integration]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, 3−4, 63–68. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Акмеология: Учебное пособие под ред. А.А.Деркача и В.Г.Зазыкина. Спб.: Питер, 2003. 256 с.

Бойчук І.Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Житомирський державний ун-т ім. І. Франка. Житомир, 2010. 20 с.

Кайдалова Л. Г. Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Класичний приватний ун-т. Запоріжжя, 2011. 40 с.

Калаур С.М. Потенціал акмеологічного підходу у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2014. Вип.32. С.81–84.

Наказ № 838 від 18.12.2007 «Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України». [Електронний ресурс]. URL. http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20071218_838.html (дата звернення: 02.03.2019).

Пальчевський С.С. Акмеологія – поклик майбутнього. Акмеологія в Україні: теорія і практика. 2010. №1. С.7–13.

Свєточева І. І. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фармацевтичної галузі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Кримський гуманітарний ун-т. Ялта, 2013. 20 с.

Сліпчук В. Л. Підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні в умовах євроінтеграції. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Випуск 3-4, 2014. С.63–68.