DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.94-98

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ В УКРАЇНІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Maria Klepar

Анотація


Анотація. Сьогодні міжнародні відносини – галузь знань гуманітарної сфери, вартість якої постійно зростає. Актуальність дослідження означеної у назві статті проблеми визначаємо у двох аспектах: теоретико-методологічному, що полягає у недостатньому рівні її дослідження в українській педагогічній науці, та освітньо-педагогічному, що обумовлюється потребою адекватного визначення понять, категорій, термінів для об’єктивного дослідження проблеми професійної підготовку майбутніх фахівців-міжнародників у системі вищої освіти України та науково-методичного обґрунтованого організаційно-педагогічного і адміністративного керівництва цим процесом.

Мета статті полягає у здійсненні спеціального всебічного аналізу термінологічного апарату дослідження професійної підготовки студентів, що навчаються за різними спеціальностями галузі знань «Міжнародні відносини» у закладах вищої освіти України. У процесі науково-дослідницької роботи використано загальнонаукові методи (аналіз і синтез, індукція і дедукція, узагальнення і порівняння та ін.) та дисциплінарно-педагогічні і міждисциплінарні: контент-аналіз, дискурс-аналіз, системно-структурний, структурно-функціональний, порівняльний тощо.

Результати дослідження полягають у визначенні основної особливістю терміносистеми дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців-міжнародників, що ґрунтується на міждисциплінарному підході; виокремленні її чотирьох основних груп понять, категорій, термінів, які мають забезпечувати: 1) з’ясування загальнонаукових, операційно-інструментальних і теоретико-прикладних аспектів дослідження; 2) тлумачення необхідних для його проведення аспектів міжнародних відносин; 3) вивчення основних складових феномену вищої професійної освіти; 4) дефініціювання теорії і практики професійної підготовки (навчання і виховання) студентів та процесу організації неперервної освіти загалом; здійсненні докладного аналізу дефініцій третьої групи понять і термінів за структурно-функціональною ознакою.


Ключові слова


професійна підготовка; компетентність; професія; професійна освіта; студенти-міжнародники.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Andrushchenko, V.P., Zyazyun, I.A., & Kremen, V.G. et al. (2003). Neperervna profesiina osvita: filosofiia, pedahohichni paradyhmy, prohnoz [Continuous vocational education: philosophy, pedagogical paradigms, forecast]. Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Batyshev, S.Ya. (Ed.) (1998). Entsyklopedyia professyonalnoho obrazovanyia: V 3-kh tomakh [Encyclopedia of professional education: In 3 volumes]. URL: https://www.anovikov.ru/dict/epo.pdf. (last accessed: 04.03.2019)

Kremen, V.H. (Ed.) (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurincom Inter [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku. Skhvaleno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnia 2013 roku № 344/2013 [National strategy for the development of education in Ukraine until the year 2021. Approved by the Decree of the President of Ukraine dated June 25, 2013 No 344/2013]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/344/2013. (last accessed: 20.09.2018)

Nychkalo, N.G. (2001). Neperervna profesiina osvita yak filosofska ta pedahohichna katehoriia [Continuous vocational education as a philosophical and pedagogical category]. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 1, 9-22. [in Ukrainian].

Nychkalo, N.G. (2008). Rozvytok profesiinoi osvity i navchannia v konteksti yevropeiskoi intehratsii [Development of vocational education and training in the context of European integration]. Pedagogy and psychology, 1, 57-69. [in Ukrainian].

Nykyforov, V.Y., & Suryhyn, A.Y. (2009). Teoryia i praktyka vyssheho professyonalnoho obrazovanyia. Termyny, poniatyia y opredelenyia. [Theory and practice of higher vocational education. Terms, concepts and definitions]. St. Petersburg: Polytechnic University [in Russian].

Pohribna, V.L. (2008). Sotsiolohiia profesionalizmu [Sociology of professionalism]. Kyiv: Alerta: CST: ZUL [in Ukrainian].

Vyshnyakova, S.M. (1999). Professyonalnoje obrazovanye: slovar. Kliuchevye poniatyia, termyny, aktualnaia leksyka [Professional education: vocabulary. Key concepts, terms, actual vocabulary]. Moskva: NMC SPO [in Russian].

Yarmachenko, M.D. (Ed.) (2001). Pedahohichnyi slovnyk [Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Pedagogichna Dumka [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». (2017). [The Law of Ukraine «On Education»]. Information from the Verkhovna Rada, 38-39, art.380.

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu.17. 01. 2002 r. № 2984–III [Law of Ukraine on Higher Education. 17. 01. 2002, No. 2984-III]. (2002). Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 20, art. 134 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 01.07.14 r. № 1556-VII [Law of Ukraine «On Higher Education» dated 01.07.14, No. 1556-VII]. (2014). Voice of Ukraine, 35-36. Special issue [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: монографія / [В.П.Андрущенко, І.А.Зязюн, В.Г.Кремень та ін.]. Київ: Наукова думка, 2003. 853 с.

Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г.Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.14 р. № 1556-VII. Голос України. 2014. № 35-36. Спецвипуск.

Закон України Про вищу освіту. 17.01.2002 р., № 2984–III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 20. Ст.134.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. zakon.rada.gov.ua/go/344/2013 (дата звернення: 20.09.2018).

Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2001. Вип.1. С.9−22.

Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції. Педагогіка і психологія. 2008. № 1. C. 57–69.

Погрібна В.Л. Соціологія професіоналізму: монографія. Київ: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008. 336 с.

Педагогічний словник / за ред. М.Д.Ярмаченка. Київ: Педагогічна думка, 2001. 514 с.

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної Ради. 2017. №38−39. Ст.380.

Теория и практика высшего профессионального образования. Термины, понятия и определения: учеб.-методич. пособ. В.И.Никифоров, А.И.Сурыгин. Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 141 с.

Вишнякова С.М. Профессиональное образование: словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. Москва : НМЦ СПО, 1999. 538 с.

Энциклопедия профессионального образования: В 3-х томах / Под ред. С.Я.Батышева. Москва: АПО, 1998. URL: https://www.anovikov.ru/dict/epo.pdf (дата звернення: 04.03.2019).