ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ В УКРАЇНІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Maria Klepar кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ http://orcid.org/0000-0003-3545-411X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.94-98

Ключові слова:

професійна підготовка, компетентність, професія, професійна освіта, студенти-міжнародники.

Анотація

Анотація. Сьогодні міжнародні відносини – галузь знань гуманітарної сфери, вартість якої постійно зростає. Актуальність дослідження означеної у назві статті проблеми визначаємо у двох аспектах: теоретико-методологічному, що полягає у недостатньому рівні її дослідження в українській педагогічній науці, та освітньо-педагогічному, що обумовлюється потребою адекватного визначення понять, категорій, термінів для об’єктивного дослідження проблеми професійної підготовку майбутніх фахівців-міжнародників у системі вищої освіти України та науково-методичного обґрунтованого організаційно-педагогічного і адміністративного керівництва цим процесом.

Мета статті полягає у здійсненні спеціального всебічного аналізу термінологічного апарату дослідження професійної підготовки студентів, що навчаються за різними спеціальностями галузі знань «Міжнародні відносини» у закладах вищої освіти України. У процесі науково-дослідницької роботи використано загальнонаукові методи (аналіз і синтез, індукція і дедукція, узагальнення і порівняння та ін.) та дисциплінарно-педагогічні і міждисциплінарні: контент-аналіз, дискурс-аналіз, системно-структурний, структурно-функціональний, порівняльний тощо.

Результати дослідження полягають у визначенні основної особливістю терміносистеми дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців-міжнародників, що ґрунтується на міждисциплінарному підході; виокремленні її чотирьох основних груп понять, категорій, термінів, які мають забезпечувати: 1) з’ясування загальнонаукових, операційно-інструментальних і теоретико-прикладних аспектів дослідження; 2) тлумачення необхідних для його проведення аспектів міжнародних відносин; 3) вивчення основних складових феномену вищої професійної освіти; 4) дефініціювання теорії і практики професійної підготовки (навчання і виховання) студентів та процесу організації неперервної освіти загалом; здійсненні докладного аналізу дефініцій третьої групи понять і термінів за структурно-функціональною ознакою.

Посилання

References

Andrushchenko, V.P., Zyazyun, I.A., & Kremen, V.G. et al. (2003). Neperervna profesiina osvita: filosofiia, pedahohichni paradyhmy, prohnoz [Continuous vocational education: philosophy, pedagogical paradigms, forecast]. Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Batyshev, S.Ya. (Ed.) (1998). Entsyklopedyia professyonalnoho obrazovanyia: V 3-kh tomakh [Encyclopedia of professional education: In 3 volumes]. URL: https://www.anovikov.ru/dict/epo.pdf. (last accessed: 04.03.2019)

Kremen, V.H. (Ed.) (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurincom Inter [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku. Skhvaleno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnia 2013 roku № 344/2013 [National strategy for the development of education in Ukraine until the year 2021. Approved by the Decree of the President of Ukraine dated June 25, 2013 No 344/2013]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/344/2013. (last accessed: 20.09.2018)

Nychkalo, N.G. (2001). Neperervna profesiina osvita yak filosofska ta pedahohichna katehoriia [Continuous vocational education as a philosophical and pedagogical category]. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 1, 9-22. [in Ukrainian].

Nychkalo, N.G. (2008). Rozvytok profesiinoi osvity i navchannia v konteksti yevropeiskoi intehratsii [Development of vocational education and training in the context of European integration]. Pedagogy and psychology, 1, 57-69. [in Ukrainian].

Nykyforov, V.Y., & Suryhyn, A.Y. (2009). Teoryia i praktyka vyssheho professyonalnoho obrazovanyia. Termyny, poniatyia y opredelenyia. [Theory and practice of higher vocational education. Terms, concepts and definitions]. St. Petersburg: Polytechnic University [in Russian].

Pohribna, V.L. (2008). Sotsiolohiia profesionalizmu [Sociology of professionalism]. Kyiv: Alerta: CST: ZUL [in Ukrainian].

Vyshnyakova, S.M. (1999). Professyonalnoje obrazovanye: slovar. Kliuchevye poniatyia, termyny, aktualnaia leksyka [Professional education: vocabulary. Key concepts, terms, actual vocabulary]. Moskva: NMC SPO [in Russian].

Yarmachenko, M.D. (Ed.) (2001). Pedahohichnyi slovnyk [Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Pedagogichna Dumka [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». (2017). [The Law of Ukraine «On Education»]. Information from the Verkhovna Rada, 38-39, art.380.

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu.17. 01. 2002 r. № 2984–III [Law of Ukraine on Higher Education. 17. 01. 2002, No. 2984-III]. (2002). Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 20, art. 134 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 01.07.14 r. № 1556-VII [Law of Ukraine «On Higher Education» dated 01.07.14, No. 1556-VII]. (2014). Voice of Ukraine, 35-36. Special issue [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-24

Номер

Розділ

Статті