DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.144-148

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Sergiy Pugach

Анотація


Анотація. Значні соціально-економічні зміни у нашій державі, у зв’язку з процесами інтеграції з ЕС, обумовили актуальність проблеми формування правової компетентності у магістрів з обліку та оподаткування, фахова діяльність яких потребує законодавчо обґрунтованих підходів до аналізу та прийняття рішень у соціально-політичній і професійній діяльності, виховання соціальної та професійної мобільності. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні вибору педагогічних умов для формування правової компетентності магістрів з обліку та оподаткування у процесі неперервної освіти. Методи дослідження: аналіз, моделювання, узагальнення,  спостереження,  опитування. У статті означено та проаналізовано педагогічні умови розвитку правової компетентності бакалаврів з обліку та оподаткування. Запропонована авторська методика та розроблена модель розвитку правової компетентності цих фахівців.


Ключові слова


магістри з обліку та оподаткування; педагогічні умови; правова компетентність.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Kniazian, M.O. (2007). Systema formuvannia samostiino-doslidnytskoi diialnosti maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov u protsesi stupenevoi pidhotovky [The system of formation of independent research activities of future teachers of foreign languages in the process of advanced training] (Unpublished Doctoral Dissertation). Southern Ukrainian State Pedagogical University named after K.D.Ushinsky. Odessa [in Ukrainian].

Kremen, V.G. (Ed.). (2004). Osnovni zasady rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskoho protsesu [The Basic Principles of the Development of Higher Education in Ukraine in the Context of the Bologna Process]. Kiev-Ternopil: TSPU [in Ukrainian].

Protsenko, O.B. (2012). Normatyvno-pravove zabezpechennia instytutu mahistratury v Ukraini. [Normative-legal support of the institute of magistracy in Ukraine]. Retrived from: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pptp/ 2012_5/Procenko.pdf (last accessed: 14.04.2019) [in Ukrainian].

Puhach, S.S. (2018a). Dosvid pravoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu. [Experience of the right preparation of future specialists of the economic profile]. Scientific notes of the Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsiubynsky. Series: Pedagogy and Psychology: collection sciences works, 56, 170–175 [in Ukrainian].

Puhach, S.S. (2018b). Rozvytok pravovoi kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu. [Development of the legal competence of future specialists in the economic field]. Health and Safety Pedagogy, 2, 120–130. [in Ukrainian].

Puhach, S. (2019a). Zakordonnyi dosvid formuvannia pravovoi kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu. [Foreign experience in forming the legal competence of future specialists in the economic field]. Scientific Bulletin of the Nikolaev National University named after V. O. Sukhomlynsky. Pedagogical sciences, 1 (64), 194–198. [in Ukrainian].

Pugach, S.S. (2019b). Formirovanie u budushchih ekonomistov pravovoj kompetentnosti. [Formation in future economists of legal competence]. Bulletin of the Kazakh Humanitarian and Legal Innovation University, 1 (41), 66–71. [in Russian].

Sysoieva, S.O. (2011). Vyshcha osvita Ukrainy: realii suchasnoho rozvytku [Higher education in Ukraine: the realities of modern development]. Kiev: VDEKNO [in Ukrainian].

Turkina, M.V. (2011). Sutnist poniattia samostiinoi navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv u psykholohichnii ta pedahohichnii literaturi. [The essence of the notion of independent educational and cognitive activity of students in psychological and pedagogical literature]. Bulletin LNU named after Taras Shevchenko, 5 (216), 110–114. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» (2014) [Law of Ukraine «On Higher Education»]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 37–38, st. 2004. retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 (дast accessed: 14.04.2019) [in Ukrainian].

Ziaziun, I.A. (2005). Filosofiia postupu i prohnozu osvitnoi systemy. Pedahohichna maisternist: problemy, poshuky, perspektyvy [Philosophy of progress and forecast of the educational system. Pedagogical skills: problems, searches, perspectives]. Kiev, Glukhov: RVV HDPU. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37–38. ст. 2004. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2 (дата звернення: 14.04.2019).

Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: монографія. Київ, Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. С. 10–18.

Князян М. О. Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса, 2007. 445 с.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / за ред. В. Г. Кременя. Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. 147 с.

Проценко О. Б. Нормативно-правове забезпечення інституту магістратури в Україні. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pptp/ 2012_5/Procenko.pdf (дата звернення: 14.04.2019).

Пугач С. C. Досвід правої підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць / редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2018 (a). Вип. 56. С.170–175.

Пугач С. C. Розвиток правової компетенції майбутніх фахівців економічного профілю. Педагогіка безпеки. 2018 (b). № 2. С.120–130.

Пугач С. Закордонний досвід формування правової компетенції майбутніх фахівців економічного профілю. Науковий Вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. праць. 2019 (a). № 1(64). С. 194–198.

Пугач С. С. Формирование у будущих экономистов правовой компетентности. Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. 2019 (b). № 1 (41). С. 66–71.

Сисоєва С. О. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку. Київ: ВДЕКНО, 2011. 368 с.

Туркіна М. В. Сутність поняття самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у психологічній та педагогічній літературі. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. 2011. № 5 (216). С. 110–114.