DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.173-177

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Volodymyr Starosta, Olena Popadych

Анотація


Анотація. Актуальність проблеми зумовлена необхідністю формування у студентів професійної мотивації як складової навчальної мотивації, що є одним із першочергових завдань вищої школи, а виявлення різних аспектів такої мотивації на першому курсі дає можливість оперативно реалізувати зворотній зв’язок і покращити умови адаптації молодих людей. Метою статті є дослідження показників навчальної мотивації студентів першого курсу в умовах класичного університету. Для досягнення поставленої мети і виконання завдань було використано такі взаємопов’язані методи дослідження: теоретичні – з метою усвідомлення сутності та особливостей навчальної мотивації, формулювання висновків проведеного дослідження тощо (аналіз і синтез, порівняння, узагальнення та ін.); емпіричні – для виявлення реального стану навчальної мотивації студентів-першокурсників в умовах класичного університету (електронне та паперове анкетування, педагогічне спостереження); математичні – для обробки отриманих результатів анкетування (метод реєстрування, ранжування, описова статистика). Отримано такі конкретні результати: особливість навчальної мотивації студентів-першокурсників полягає в тому, що вона не тільки полімотивована, але є одним із важливих результатів процесу адаптації (тобто, процес і результат адаптації як чинник мотивації) і, водночас, є одним із механізмів самої адаптації молодих людей до освітнього процесу у вищій школі; зростає кількість студентів (понад 70 %) упродовж вказаних навчальних років, які мають оптимальні мотиваційні комплекси.


Ключові слова


мотивація; навчальна мотивація; адаптація; студенти-першокурсники; професійна підготовка студентів.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Ball, G.A. (1989). Ponjatie adaptacii i ego znachenija dlja psihologii lichnosti [The concept of adaptation and its implications for the psychology of personality]. Voprosy psihologii [Questions of Psychology], 1, 92-100 [in Russian].

Bordovskaja, N.V., & Rean, A.A. (2000). Pedagogika [Pedagogika]. St. Petersburg: Piter [in Russian].

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrayinskyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Kljushina, A.M. (2017). Psihologo-pedagogicheskie osobennosti processa adaptacii pervokursnikov k uslovijam obuchenija v vuze [Psychological and pedagogical features of the adaptation process of the first-year students to the conditions of training in the university]. Povolzhskij pedagogicheskij vestnik [Volga pedagogical bulletin], 3 (16). 103-107 [in Russian].

Markova, A.K. (1983). Formirovanie motivacii uchenija v shkol'nom vozraste [Formation of learning motivation at school age]. Moskow: Prosveshhenie [in Russian].

Medentsova T. M. Analiz poniat «motyvy» ta «motyvatsiia navchannia» osobystosti. [Analysis of «motives» and «learning motivation» concepts of individual]. Narodna osvita. URL: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/ vupysku/7/statti/2medencova.htm (last accessed: 09.02.2019) [in Ukrainian].

Novikov, A.D. (2004). Statisticheskie metody v pedagogicheskih issledovanijah (tipovye sluchai) [Statistical methods in pedagogical research (typical cases)]. Moskow: MZ-Press. [in Russian].

Pіnska, O. (2009). Profesіjna motivacіja jak zasіb pіdvishhennja efektivnostі navchalnoї dіjal'nostі studentіv [Professional motivation as a means to increase the effectiveness of student learning activities]. Problemi trudovoї і profesіjnoї pіdgotovki [Problems of labor and professional training], 14. 111-115. [in Ukrainian].

Starosta, V. I., Popadych, O. O. (2018). Deiaki chynnyky adaptatsii studentiv-pershokursnykiv v umovakh klasychnoho universytetu [Some factors of adaptation of first year students in the conditions of the classical university]. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2(6), 16-26. [in Ukrainian].

Shhukina, G. I. (1986). Rol dejatelnosti v uchebnom processe [The role of activity in the educational process]. Moskow: Prosveshhenie. [in Russian].

Zdanevych L. V. (2003). Adaptatsiya studentiv pedahohichnykh uchylyshch do novykh umov zhyttyediyalnosti [Adaptation of students of pedagogical colleges to new living conditions]. Extended abstract of candidateʼs thesis. Kyiv: Instsitut Pedahohiky i Psykholohii Profesiynoi Osvuty APN Ukrainy. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Балл Г. А. Понятие адаптации и его значения для психологии личности. Вопросы психологии, 1989. №1. C.92−100.

Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2000. 304 c.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 374 с.

Зданевич Л. В.  Адаптація студентів педагогічних училищ до нових умов життєдіяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». К., 2003. 22 с.

Клюшина А. М. Психолого-педагогические особенности процесса адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе. Поволжский педагогический вестник, 2017. №3 (16). C.103−107.

Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1983. 96 с.

Меденцова Т. М. Аналіз понять «мотиви» та «мотивація навчання» особистості. Народна освіта. 2009. Вип. № 1 (7), URL: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/7/statti/2medencova.htm (дата звернення: 09.02.2019)

Новиков А. Д. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). М.: МЗ-Пресс, 2004. 67 с.

Пінська О. Професійна мотивація як засіб підвищення ефективності навчальної діяльності студентів. Проблеми трудової і професійної підготовки, 2009. Вип. 14. С.111−115.

Староста В.І., Попадич О.О. Деякі чинники адаптації студентів-першокурсників в умовах класичного університету. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2018. June. Vol. 6. No. 2. p.16-26.

Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1986. 144 с.