DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.186-190

ПСИХОЛОГО-КОРЕКЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Svitlana Stebljuk

Анотація


Анотація. У статті розкрито важливість психологічного компоненту у професійній підготовці майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. На основі аналізу наукової літератури розкрито психологічний портрет підлітків, їх якості та мотивацію до майбутньої професії. Метою статті стало визначення змісту психолого-корекційної складової професійної компетентності майбутніх фахівців. Завдання дослідження: з’ясувати роль психологічного компоненту як складової професійної компетентності; визначити стан психологічної готовності до підприємницької діяльності за окремими методиками; розкрити деякі шляхи формування психологічної готовності майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Методи: аналіз, спостереження, тестування, опитування. Дібрано методики наукового дослідження: «Тест для визначення готовності до підприємницької діяльності»; «Тест-опитувальник для визначення рівня професійної спрямованості (РПС) студентів» та подано результати їх проведення. В опитуванні взяли участь респонденти за різними освітніми ступенями: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр. Автором запропоновано окремі шляхи формування психологічної готовності майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.


Ключові слова


метод наукового дослідження; професійна компетентність; психологічна готовність; психолого-корекційний компонент; підприємницька діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаної літератури

Артюшина М.В. Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К., 2000. 20 с.

Бех І.Д. Особливості становлення особистості підлітка в умовах соціальних реалій. Педагогіка і психологія. №4 (97), 2017. С.37−40

Дубовицкая Т.Д. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов. Психологическая наука и образование. 06/2004. № 2. С.82−86.

Зіньковський Ю.Ф. Мірських Г.О. Психологічні властивості фахівця як умови його професійної успішності. Педагогіка і психологія. №2 (99), 2018. С.53-59

Копець Л.В. Психологія особистості. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 460 с.

Кульбіда Н.М. Особистісні детермінанти успішної професійної підготовки майбутніх підприємців: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07; Нац пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. Київ, 2005. 20 с.

Рудьковська В. Підприємництво як особливий тип економічного мислення. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2011. Економіка. Вип.124–125. С.89-91

Чередніченко Г.А. Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сęp.: Педагогіка і психологія: збірник статей, 2013. Вип.41. Ч.4. С.386−392.

Як започаткувати і розвинути власну справу: Практичний посібник підприємця / Петренко В. П., Табахарнюк М. О., Пасічник О. В. та інш. Івано- Франківськ: Лілея. НВ, 1998. С. 12–13

References

Artiushina, M. V. (2000). Vzayemozvyazok socialno-psyxologichnyx ta dydaktychnyx umov grupovoyi navchalnoyi diyalnosti studentiv [The mutual connection of social-psychological and didactic conditions of students’ group teaching activity] (Extended Abstract of Unpublished Candidate`s Dissertation). National Pedagogical University named after M.P.Dragomanov, Kyiv. [in Ukrainian].

Bekh, I. D. (2017). Osoblyvosti stanovlennya osobystosti pidlitka v umovax socialnyx realij [Features of the formation of a teenager's personality in conditions of social realities]. Pedagogy and Psychology, 4 (97), 37-40. [in Ukrainian].

Cherednichenko, H. A. (2013). Formuvannya profesijnoyi kompetentnosti studentiv ekonomichnyx specialnostej [Formation of professional competence of students of economic specialties]. Problems of modern pedagogical education, 41, Part 4, 386−392. [in Ukrainian].

Dubovyczkaya, T. D. (2004). Dyagnostyka urovnya professyonalnoj napravlennosty studentov [Diagnostics of the level of professional orientation of students]. Psychological Science and Education, 2, 82-86. [in Russian].

Kopets, L. V. (2007). Psykhologiya osobystosti [Psychology of personality] Publishing House «Kyiv-Mogylyanska akademiya». [in Ukrainian].

Kulbida, N. M. (2005). Osobystisni determinanty uspishnoyi profesijnoyi pidgotovky majbutnix pidpryyemciv [Personal determinants of successful professional training of the future businessmen] (Extended Abstract of Unpublished Candidate`s Dissertation). National Pedagogical University named after M.P.Dragomanov, Kyiv. [in Ukrainian].

Rudkovska, V. (2011). Pidpryyemnycztvo yak osoblyvyj typ ekonomichnogo myslennya [Entrepreneurship as a special type of economic thinking]. Visnyk of the Kiev National University Taras Shevchenko. Economy, 124−125, 89−91. [in Ukrainian].

Petrenko, V. P., Tabaharnyuk, M. O., & Pasichnyk, O. V. (1998). Yak zapochatkuvaty i rozvynuty vlasnu spravu: Praktychnyj posibnyk pidpryyemcya [How to start and develop your own business: Practical manual of the entrepreneur]. Ivano-Frankivsk: Lilia. [in Ukrainian].

Zinkovsky, Yu. F. Mirskikh, H. O. (2018). Psyxologichni vlastyvosti faxivcya yak umovy jogo profesijnoyi uspishnosti [Psychological properties of a specialist as a condition of his professional success]. Pedagogy and Psychology, 2(90), 53−59 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Артюшина М.В. Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К., 2000. 20 с.

Бех І.Д. Особливості становлення особистості підлітка в умовах соціальних реалій. Педагогіка і психологія. №4 (97), 2017. С.37−40

Дубовицкая Т.Д. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов. Психологическая наука и образование. 06/2004. № 2. С.82−86. 

Зіньковський Ю.Ф. Мірських Г.О. Психологічні властивості фахівця як умови його професійної успішності. Педагогіка і психологія. №2 (99), 2018. С.53-59

Копець Л.В. Психологія особистості. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 460 с.

Кульбіда Н.М. Особистісні детермінанти успішної професійної підготовки майбутніх підприємців: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07; Нац пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. Київ, 2005. 20 с.

Рудьковська В. Підприємництво як особливий тип економічного мислення. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2011. Економіка. Вип.124–125. С.89-91

Чередніченко Г.А. Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сęp.: Педагогіка і психологія: збірник статей, 2013. Вип.41. Ч.4. С.386−392.

Як започаткувати і розвинути власну справу: Практичний посібник підприємця / Петренко В. П., Табахарнюк М. О., Пасічник О. В. та інш. Івано- Франківськ: Лілея. НВ, 1998. С. 12–13