DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.200-204

ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ

Oksana Tovkanets

Анотація


Анотація. Мета статті: визначити особливості дидактичних підходів до професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи в європейській вищій школі. Методи дослідження: аналіз наукових джерел з метою виявлення актуальності проблеми; систематизація, опис для визначення логіки інтенсифікації педагогічного процесу; узагальнення з метою формулювання висновків. Зроблено висновок, що для сучасної системи вищої освіти методологічне значення мають гуманізація підготовки фахівця і громадянина, всебічний розвиток особистості студентів до участі в життєдіяльності суспільства; інтеграція науки, технології і змісту навчання, за якої технологія навчання є максимально наближеною до технології виробництва; розвиток наукових і технологічних мереж; впровадження гнучких мультимедійних технологій навчання, навчальних пакетів, методик дидактичних вимірювань, оцінювання й самооцінювання; навчання впродовж життя; впровадження гнучких систем навчання; підготовленість до творчої побудови майбутньої кар’єри, конкурентоспроможності, креативної реалізації завдань, відповідальності за свою професійну кар’єру.


Ключові слова


дидактичні підходи; європейська вища школа; професійна підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Іsaev, I.F. (2002). Professionalno-pedagogicheskaya kultura prepodavatelya [Professional and pedagogical culture of the teacher]. Moscow. [in Russian].

Kolesnikova, I.A., Maron, A.E., & Tonkonogaya, E.P. (2003). Osnovyi androgogiki [Basics of Androgogy]. Moscow: Akademiya. [in Russian].

Lozhakova, E.A. (2013). Pedagogicheskie usloviya i printsipyi obespecheniya effektivnosti protsessa formirovaniya informatsionnoy kompetentnosti studentov muzyikalnyih spetsialnostey v hode obucheniya informatike [Pedagogical conditions and principles of ensuring the effectiveness of the process of formation of information competence of students of musical specialties in the course of teaching computer science]. URL http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php (last accessed: 01.04.2019).

Lukianova, L.B. (2018). Analiz osvitnikh potreb suchasnoho vchytelia u konteksti profesiinoho i osobystisnoho rozvytku [Analysis of the educational needs of a modern teacher in the context of professional and personal development]. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series: Pedagogy and Psychology, 2 (8), 24–30. [in Ukrainian].

Moren, E. (2004). Printsipyi poznaniya slozhnogo v nauke XXI veka [Principles of knowledge of the complex in the science of the XXI century]. In N.K.Udumyan (ed.) Vyizov poznaniyu: strategii razvitiya nauki v sovremennom mire [Challenge to cognition: the development strategy of science in the modern world]. SPb.: RHGI. [in Russian].

Nychkalo, N.H. (2014). Rozvytok profesiinoi osvity v umovakh hlobalizatsiinykh ta intehratsiinykh protsesiv [Development of vocational education in the conditions of globalization and integration processes]. Kyiv: Vydavnytstvo NPU imeni M.P. Drahomanova. [in Ukrainian].

Otsenka metodom ‘360 gradusov [Evaluation method ‘360 degrees.] (2018). URL https://futurepeople.pro/360/ (last accessed: 02.04.2019).

Tovkanets, O.S. (2017). Yevropeiska profesiina osvita na pochatku ХХІ stolittia: stratehichni zavdannia rozvytku [European Vocational Education at the Beginning of the XXI Century: Strategic Development Objectives]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (42), 240–248. [in Ukrainian].

Yarmachenko, M.D. (1986). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. М., 2002. 185 с..

Колесникова И.А., Марон А.Е., Тонконогая Е.П. и др. Основы андрогогики. М.: Академия, 2003. 239 с.

Ложакова Е.А. Педагогические условия и принципы обеспечения еффективности процесса формирования информационной компетентности студентов музыкальных специальностей в ходе обучения информатике. URL http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php (дата звернення: 01.04.2019).

Лук’янова Л.Б. Аналіз освітніх потреб сучасного вчителя у контексті професійного і особистісного розвитку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. Випуск 2 (8).С. 24 – 30.

Морен Э. Принципы познания сложного в науке XXI века. Вызов познанию: стратегии развития науки в современном мире / отв. ред. Н.Удумян. Западная философия образования. ХХ век. СПб.: РХГИ, 2004. 520 с.

Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: монографія. К.: Видавництво НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2014. 125 с.

Оценка методом ‘360 градусов (2018). URL https://futurepeople.pro/360/ (дата звернення: 02.04.2019).

Товканець О.С. Європейська професійна освіта на початку ХХІ століття: стратегічні завдання розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Випуск 1 (42). С.240–248.

Ярмаченко М.Д. Педагогіка: підручник. К.: Вища школа, 1986. 541 с.