DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.217-222

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Mykola Fedoruts

Анотація


Анотація. Мета статті: здійснити характеристику структурно-функціональної моделі формування соціальної компетентності старшокласників засобами неформальної освіти. Методи дослідження: аналіз наукових джерел, інтернет-ресурсів, дисертацій з означеної проблеми. У статті теоретично обґрунтовано структурно-функціональну модель формування соціальної компетентності старшокласників засобами неформальної освіти. Розглянуто основні компоненти соціальної компетентності. Подано основні форми, методи, засоби та ресурси туристсько-краєзнавчої діяльності, соціально-педагогічного супроводу та діяльності учнівського самоврядування. Проаналізовано наукові джерела, Інтернет-ресурси, дисертації проблеми формування соціальної компетентності старшокласників. У процесі дослідження з’ясовано, що провідними складовими соціальної компетентності старшокласника є: структурні компоненти (мотиваційний, соціально-ціннісний, когнітивний, поведінковий), їх критерії (сформованість мотивації, ієрархія цінностей, рівень знань, суджень та поведінка, вчинки). Розроблено структурно-функціональну модель формування соціальної компетентності старшокласників, що включає такі блоки: цільовий (що передбачає визначення й реалізацію мети й завдань, концептуальних підходів (системного, компетентнісного, аксіологічного, гуманістичного, особистісно-діяльнісного, культурологічного) і принципів реалізації досліджуваного процесу (життєвої-компетентнісної доцільності, доступності, цілісності, особистісного підходу, активності, креативності); змістово-процесуальний (що включає структурні компоненти, змістові характеристики, процесуальну складову, соціально-педагогічні умови); результативний (критерії й показники оцінювання, очікуваний результат). Розкрито сутність та основні складові структурно-функціональної моделі формування соціальної компетентності старшокласників.


Ключові слова


соціальна компетентність старшокласників; неформальна освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Doktorovych, M.O. (2007). Formuvannya sotsialnoyi kompetentnosti starshoho pidlitka z nepovnoyi simyi [Formation of social competence of a senior teenager from an incomplete family] (Extended Abstract of Candidate`s Thesis). Institute of Problmed Education of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].

Fedorchenko, V.K., Fomenko, N.A., Skrypnyk, M.I., & Tsekhmistrova, H.R. Pedahohika turyzmu [Pedagogy of tourism]. Kyiv: Slovo. [in Ukrainian].

Kosenchuk, O.H. (2012). Sotsialno-pedahohichni umovy formuvannya liderskykh yakostey starshoklasnykiv u pozaurochni diyalnosti na rivni mista [Socio-pedagogical conditions of formation of leadership qualities of senior pupils in extra-curricular activities at the city level]. Herald of Taras Shevchenko Luhansk National University, 22 (257), Part VIII, 338−246. [in Ukrainian].

Smahina, T.M. (2010). Ponyattya ta struktura sotsialʹnoyi kompetentnosti uchniv yak naukova problema [The concept and structure of social competence of students as a scientific problem]. Bulletin of Zhytomyr State University. Series: Pedagogical sciences, 50, 138−140. [in Ukrainian].

Sukhodolskyy, H.V. (1976). Strukturno-alhorytmycheskyy analyz y syntez deyatelnosty [Structural-algorithmic analysis and synthesis of activity]. Leningrad: LSU. [in Russian].

Shynkaruka V.I. (ed.). (1986). Filosofskyy slovnyk [Philosophical Dictionary] (2-nd ed.). Kyiv: Holov. red. URE. [in Ukrainian].

Zavhorodnya, T.K. (1998). Dydaktychna dumka v Halychyni (1919-1939 roky) [Didactic thought in Galicia (1919-1939). Ivano-Frankivsk: Play. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Докторович М.О. Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім'ї: автореф. дис.… канд. пед. наук: 13.00.05 Ін-т пробл. виховання АПН України – К., 2007. 20 с.

Завгородня Т.К. Дидактична думка в Галичині (1919-1939 роки). Івано-Франківськ: Плай, 1998. 167 с.

Косенчук О.Г. Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей старшокласників у позаурочні діяльності на рівні міста. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка 2012. № 22 (257), ч. VІІІ. С.338-246.

Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрова Г.Р. Педагогіка туризму. К.: Видавничий дім «Слово», 2004296 с.

Смагіна Т.М. Поняття та структура соціальної компетентності учнів як наукова проблема. Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 2010. Вип. 50. С.138-140.

Суходольский Г. В. Структурно-алгоритмический анализ и синтез деятельности. Л.: ЛГУ, 1976. – 120 с.

Філософський словник2-е вид., перероб. і доп. / за ред. В.І.Шинкарука. – К. : Голов. редУРЕ1986800 с.