DOI: https://doi.org/10.24144/2524-0609.2019.45.233-237

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Kateryna Chervonenko

Анотація


Анотація. Стаття присвячена актуалізації моделювання в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді в умовах закладів вищої освіти. Метою статті є обґрунтування моделі системи формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді. Основними методами дослідження визначені аналіз, порівняння та синтез наукової літератури щодо проблеми моделювання педагогічних систем професійної підготовки фахівців; моделювання, абстрагування та проектування моделі системи професійної готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді; систематизація та узагальнення результатів моделювання. Запропонована авторська модель складається з чотирьох взаємопов’язаних структурних блоків: цільового, методологічного, організаційно-змістового та результативного. Визначені блоки репрезентують основні структурні елементи системи формування готовності майбутніх соціальних працівників до визначеної діяльності: мету, завдання, принципи, методологічні підходи, організаційно-педагогічні умови, компоненти та етапи формування готовності, їх змістове та організаційне забезпечення, критерії, показники, рівні та результат готовності.


Ключові слова


модель; моделювання; система; професійна підготовка; соціальний працівник.

Повний текст:

PDF

Посилання


References

Kremen, V.H. (Ed). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education] Kyiv: Iurinkom Inter. [in Ukrainian].

Martynenko, S.M. & Khoruzha, L.L. (2002). Zahalna pedahohika [General Pedagogics]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Stoliarenko, O.V. (2015). Modeliuvannia pedahohichnoi diialnosti u pidhotovtsi fakhivtsia [Modeling of pedagogical activity in the training of a specialist]. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Список використаної літератури

Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: «Юрінком Інтер», 2008. 1040 с.

Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: навч. посіб. Київ: МАУП, 2002. 176 с.

Столяренко О.В. Моделювання педагогічної діяльності у підготовці фахівця:  навчально-методичний посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 196 с.