КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО АСПЕКТУ РОЗВИВАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

Автор(и)

  • Iryna Adamovych кафедра педагогіки й андрагогіки, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир http://orcid.org/0000-0002-5688-0516

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.9-12

Ключові слова:

соціально-педагогічне проєктування, Концепція, розвивально-виховний процес.

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі ефективного функціонування середовища освітнього закладу щодо вирішення окремих завдань створення умов формування соціально компетентної особистості. Мета статті: визначити та охарактеризувати концептуальні питання соціально-педагогічного проектування розвивального аспекту середовища освітнього закладу в умовах дослідно-експериментальної роботи. Під час проведення дослідження було застосовано теоретико-проблемний та системно-структурний методи аналізу наукової літератури з означеної тематики та метод теоретико-структурного моделювання визначення понятійного апарату й обґрунтування основних положень Концепції соціально-педагогічного проектування розвивально-виховного процесу освітнього закладу. Результатами дослідження є аналіз поетапної реалізації процесу проектування дослідно-експериментальної роботи у освітньому закладі. Окреслено основні пріоритетні напрями діяльності та функційні етапи реалізації розвивально-виховного процесу закладу освіти та сформульовано основні аспекти розробки й упровадження Концепції: базовий матеріал, мету, завдання, методи реалізації, організаційно-цільові групи. Визначено можливості та очікувані результати впровадження основних положень Концепції в освітньому закладі.

Біографія автора

Iryna Adamovych, кафедра педагогіки й андрагогіки, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку. Виховання особистості. Т.2. Чернівці: Букрек, 2015. 255 с.

Бодько Л. Метод проектів як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання. Початкова школа, 2013. № 10. С.1−4.

Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: Монографія. Київ: Міленіум, 2004. 358 с.

Єрмола А. Проектування соціального розвитку особистості учня. URL: http://ru.osvita.ua/school/method/1712/ (дата звернення: 27.09.2020 р.)

Єрмаков І. Компетентнісний потенціал проектної діяльності. К.: Шкільний світ, 2007. 128 с.

Киричук В. О. Проектування навчально-виховного комплексу в комп’ютерному комплексі «Універсал-3»: навч.–метод. посіб. Київ: Інфосистем, 2011. 241 с.

Концептуальні засади реформування середньої школи. «Нова українська школа». URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 27.09.2020 р.)

Мармаза О. І. Управління навчальним закладом: навч.-метод. посібник у двох частинах. Ч. 1: Абетка менеджера освіти / О. І. Мармаза, О. М. Касьянова, В. В. Григораш та ін. Харків: Веста Ранок, 2003. 160 с.

Про затвердження Звіту про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи: Лист ДНУ «Інститут модернізації освіти» від 16.10.2018 р. № 22-1/10-3686

Хриков Є.М. Педагогічні умови як складова наукових знань. Шлях освіти, 2011. № 2. С. 11-15.

References

Bekh, I.D. (2015). Osobystistʹ u prostori dukhovnoho rozvytku. Vykhovannya osobystosti [Personality in the area of spiritual development. Educating personality]. Vol. 2. Bukrek. [in Ukrainian].

Bodʹko, L. (2013). Metod proektiv yak zasib realizatsiyi osobystisno oriyentovanoho navchannya [Project method as a means of implementing personality-oriented learning]. Pochatkova shkola, 10, 1−4. [in Ukrainian].

Danylenko, L.I. (2004). Upravlinnya innovatsiynoyu diyalʹnistyu v zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladakh [Management of innovative activity in secondary schools]. Milenium. [in Ukrainian].

Yermola, A. (2008, Feruary 05) Proektuvannya sotsialʹnoho rozvytku osobystosti uchnya [Designing the social development of student’s personality]. Retrieved September 27, 2020 from http://ru.osvita.ua/school/method/1712/. [in Ukrainian].

Yermakov, I. (2007). Kompetentnisnyy potentsial proektnoyi diyalʹnosti [Competency-based potential of project activity]. Shkilʹnyy svit. [in Ukrainian].

Kyrychuk, V.O. (2011). Proektuvannya navchalʹno-vykhovnoho kompleksu v kompʺyuternomu kompleksi «Universal-3» [Designing educational complex in the computer complex «Universal-3»]. Infosystem. [in Ukrainian].

Kontseptualʹni zasady reformuvannya serednʹoyi shkoly. «Nova ukrayinsʹka shkola». [Conceptual principles of secondary school reform. «New Ukrainian school»] (2016, October 27). Retrieved September 27, 2020 from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Marmaza, O.I. (2003). Upravlinnya navchalʹnym zakladom [Management of educational institution]. Part 1. In O.I.Marmaza, O.M.Kasʹyanova, & V.V.Hryhorash (Eds.), Abetka menedzhera osvity [The ABC of an education manager]. Vesta Ranok. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Zvitu pro zavershennya II (kontseptualʹno-diahnostychnoho) etapu doslidno-eksperymentalʹnoyi roboty: Lyst DNU «Instytut modernizatsiyi osvity» vid 16.10.2018 r. № 22-1/10-3686 10 [On approval of Report on completion of the II (conceptual-diagnostic) stage of research and experimental work: Letter of DNU «Institute for Modernization of Education» dated 16.10.2018 № 22-1/10-3686. [in Ukrainian].

Khrykov, Ye.M. (2011). Pedahohichni umovy yak skladova naukovykh znanʹ [Pedagogical conditions as a component of scientific knowledge]. Shlyakh osvity, 2, 11−15. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті