БЛАГОДІЙНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. – 1917 Р.

Автор(и)

  • Olena Balukhtina кафедра соціальної роботи та психології, Національний Університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1085-6908

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.18-22

Ключові слова:

православна церква, монастирі, благодійність, соціальна допомога.

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю в теоретичному осмисленні історичного досвіду у сфері соціальної допомоги та його практичному застосуванні в сучасній благодійницькій діяльності православної церкви. Метою статті є комплексний аналіз благодійництва монастирів південноукраїнських єпархій в другій половині ХІХ ст. – 1917 р. Основні методи, використані в дослідженні, поділяються на теоретичні (аналіз, синтез, порівняння) та емпіричні (аналіз документів). Здійснено аналіз основних форм та методів соціальної допомоги нужденним. Метод порівняння, або компаративний аналіз дозволив визначити спільні риси та особливості благодійництва православних монастирів Півдня України. Реконструкція подій та процесів, узагальнення висновків, формування цілісного знання щодо проблеми дослідження стало можливим завдяки використанню методу синтезу. Аналіз документів (якісний та контент-аналіз) застосовувався в роботі з господарчо-розпорядчими документами монастирів. Кількісні дані дають змогу більш точно та всебічно виявляти тенденції і закономірності, провести узагальнення та зробити висновки про обсяги та ефективність благодійницької діяльності. В результаті дослідження з’ясовано, що основними формами благодійництва монастирів півдня України були: надання медичної допомоги, утримування шкіл, матеріальна підтримка духовних училищ, особиста участь настоятелів монастирів у діяльності доброчинних товариств, створення притулків для біженців і тимчасових лазаретів для поранених воїнів. Окрім того, доведено, що на масштаби такої діяльності безпосередньо впливав рівень матеріального забезпечення обителі.

Біографія автора

Olena Balukhtina, кафедра соціальної роботи та психології, Національний Університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

кандидат історичних наук, старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Полієнко Г. О. Благодійництво та доброчинність Православної церкви у Чернігівській єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Чернігівський нац. пед. університет ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2011. 20 с.

Берестень Ю. В., Мороз В. І. Благодійницька діяльність православного духовенства Катеринославської єпархії на початку Першої світової війни (1914–1915рр). Проблеми політичної історії України. Вип. 14. 2019. С. 117–138.

Балухтіна О. М. Господарчо-майновий ресурс православної церкви в другій половині XIX століття – 1917 р. (на матеріалах Півдня України) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2018. 329 с.

Сповідь на Голгофі. Альманах: Документальні нариси, спогади, статті, списки про репресії щодо церкви та духовних осіб на Херсонщині за роки тоталітарного режиму / ред.-упоряд. А. Е. Вірлич. Херсон : Ред. наук.-док. серії книг «Реабілітовані історією», 2001. 208 с.

Всеподданейший отчет обер-прокурора по ведомству православного исповедания за 1914 г. СПб.: Синод. тип., 1916. 352 с. ; прилож. 149 с.

Дело о ревизии книг и отчетов штатных сумм консистории, архиерейского дома и монастырей Таврической епархии и Симферопольского кафедрального собора. 1862–1864 гг. ДААРК. (Держ. архів в Автономній Республіці Крим). Ф. 118. Оп. 1. Спр. 189. 56 арк.

Об усилении наблюдения за порядком управления монастырями и об усилении духовной пропаганды. 1905 г. ДААРК. (Держ. архів в Автономній Республіці Крим). Ф. 138. Оп. 1. Спр. 26., 66 арк.

Гермоген. Таврическая епархия. Псков: Тип. Губерн. земства, 1887. 520 с.

Григориевский Бизюков монастырь. Херсонские епархиальные ведомости. Официальный отдел. 1915. № 6. 15 марта. С.130–139.

References

Polienko, G. O. (2011). Blahodiynytstvo ta dobrochynnistʹ Pravoslavnoyi tserkvy u Chernihivsʹkiy yeparkhiyi (druha polovyna XIX – pochatok XX st.) [Charity and virtue of the Orthodox Church in the Chernihiv eparchy (second half of the XIX – beginning of the XX century)] (Extended abstract of candidate dissertation]. T. H. Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University. [іn Ukrainian].

Beresten, Y. V., & Moroz, V. I. (2019). Blahodiynytsʹka diyalʹnistʹ pravoslavnoho dukhovenstva Katerynoslavsʹkoyi yeparkhiyi na pochatku Pershoyi svitovoyi viyny (1914–1915 rr) [Charitable activity of the Orthodox clergy of the Ekaterinoslav diocese at the beginning of the First World War (1914–1915)]. Problems of political history of Ukraine,14, 117–138. [іn Ukrainian].

Balukhtina, O. M. (2018). Hospodarcho-maynovyy resurs pravoslavnoyi tserkvy v druhiy polovyni XIX stolittya – 1917 r. (na materialakh Pivdnya Ukrayiny) [Economic and Property Resource of Orthodox Church in the second half of the XIX century – 1917 (on Data of the South of Ukraine). (Unpublshed candidate dissertation). Zaporizhzhia National University. [іn Ukrainian].

Virlych, A.E. (Ed.). (2001). Spovid na Holhofi. Dokumentalʹni narysy, spohady, statti, spysky pro represiyi shchodo tserkvy ta dukhovnykh osib na Khersonshchyni za roky totalitarnoho rezhymu [Confession on Golgotha. Documentary essays, memoirs, articles, lists about repressions against the church and clergy in the Kherson region during the years of the totalitarian regime]. Reabilitovani Istorieiu. [іn Ukrainian].

Vsepoddaneyshyy otchet ober-prokurora po vedomstvu pravoslavnoho ispovedaniya za 1914 h. [The most submissive report of the Chief Prosecutor of the Department of Orthodox Denomination for 1914]. (1916). Synod. [іn Russian].

Delo o revizii knih i otchetov shtatnykh summ konsistoriy, arkhiyereiskoho doma i monastyrey Tavricheskoy yeparkhii i Simferopolʹskoho kafedralʹnoho sobora [The case of the revision of books and reports of the staff amounts of the consistory, the bishop's house and monasteries of the Tauride diocese and the Simferopol Cathedral]. (1862–1864). SAARС. [іn Russians].

Ob usylenii nabliudeniya za poriadkom upravleniya monastyriamy i ob usylenii dukhovnoy propahandy [On strengthening monitoring of the monasteries management order and on strengthening spiritual propaganda]. (1905). SAARK. [іn Russian].

Hermogenes. (1887). Tavrycheskaya yeparkhiya [Tauride Diocese]. Typ. Gubern. Zemstvo. [іn Russian].

Hryhoriie-Biziukivskyi monastyr [Grigorin-Bizyukivsky Monastir]. (1915). Kherson diocesan records. Official department, 6, March, 15, 130–139. [іn Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті