СОЦІАЛЬНА РОБОТА У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Автор(и)

  • Оksana Boiko кафедра Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м.Київ http://orcid.org/0000-0001-8445-3813
  • Nadiia Kabachenko Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м.Київ http://orcid.org/0000-0002-6411-8206

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.23-27

Ключові слова:

соціальна робота та психічне здоров’я, соціальні послуги, Міжнародна стандартна класифікація професій 08, Національний класифікатор України

Анотація

 Прийнята Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року передбачає активне залучення фахівців соціальної роботи до вирішення проблем психічного здоров’я. Необхідним є вироблення спільного розуміння ролі і функції фахівця соціальної роботи у мультидисциплінарних командах у закладах охорони психічного здоров’я, ролі та змісту його діяльності у цій сфері на рівні громади тощо. Тому актуальною є мета статті, що передбачає аналіз основних викликів для соціальної роботи у сфері психічного здоров’я в Україні, та можливостей відповідного внеску соціальної роботи. В основу статті покладено результати як окремого дослідження, так й аналізу досвіду авторів. У статті проаналізовано міжнародні підходи до класифікації професій соціальної роботи, зокрема згідно Міжнародної стандартної класифікації професій (МСКП 08), здійснено аналіз особливостей класифікації таких професій згідно Національного класифікатора України ДК 003:2010. Встановлено невідповідності між існуючими міжнародними підходами та сучасним контекстом класифікації професій соціальної роботи в Україні. Охарактеризовано основні проблеми, пов’язані із змістом діяльності соціального працівника у сфері психічного здоров’я. Обґрунтовано необхідність усунення існуючих невідповідностей щодо функцій соціальних працівників в Україні.

Біографії авторів

Оksana Boiko, кафедра Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м.Київ

кандидат педагогічних наук, доктор філософії (PhD) з соціальної роботи
доцентка, завідувачка кафедри

Nadiia Kabachenko, Школа соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м.Київ

кандидат філософських наук, доцентка

Посилання

Список використаної літератури

Boyko O., Semigina T. Social work education in post-socialist and post-modern era: the case of Ukraine / In C.Noble, H.Strauss, B.Littlechild (eds.) Global Social Work. Crossing Borders, Blurring Boundaries. Sydney: Sydney University Press, 2014. PP.257–269.

Boyko O., Kabachenko N. Social work as an academic discipline in Ukraine. Social Work and Social Policy in Transition Journal. 2011. No 2 (1). PP.79–104.

Boyko O., Kabachenko N. Social Work Formation in Ukraine. Renastere: International Journal for Transformative Social Policies and Practice. 2016. 1 (June). PP.35–40.

Данко Д. Соціальна робота в медичній сфері. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 23. С.39−41.

Клос Л. Соціальна робота у сфері здоров’я за кордоном: історичні аспекти становлення професії. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. №3. С.155−168.

Семигіна Т.В. Підготовка соціальних працівників для системи охорони здоров’я: міжнародний досвід і можливості для України // Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 22 квітня 2015 р.) [заг.ред. Ю.В.Ковбасюк, В.М.Князевич, Н.О.Васюк]. К.: ДКС-Центр, 2015. С.126−128.

Закон України №4607 «Про соціальні послуги». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 (дата звернення: 03.09.2020)

Національний Класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». URL: http://ipzn.org.ua/kp-2010-zi-zminamy-robocha-versiya-2/ (дата звернення: 03.09.2020)

International Labor Organization. International Standard Classification of Occupations 08. URL: https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm (дата звернення: 03.09.2020)

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: Вип. 80. Соціальні послуги. Затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України №518 від 29.03.2017. URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0518739-17#n11 (дата звернення: 03.09.2020)

References

Boyko, O., & Semigina, T. (2014). Social work education in post-socialist and post-modern era: the case of Ukraine. In C.Noble, H.Strauss, B.Littlechild (Eds.) Global Social Work. Crossing Borders, Blurring Boundaries (pp.257−269). Sydney University Press.

Boyko, O., & Kabachenko, N. (2011). Social work as an academic discipline in Ukraine. Social Work and Social Policy in Transition Journal, 2 (1), 79–104.

Boyko, O., & Kabachenko, N. (2016). Social Work Formation in Ukraine. Renastere: International Journal for Transformative Social Policies and Practice, 1 (June), 35–40.

Danko, D. (2011). Sotsialna robota v medychniy sferi [Social work in the medical field]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Pedagogy. Social work, 23, 39−41. [in Ukrainian].

Klos, L. (2016). Sotsialna robota u sferi zdorovja za kordonom: istorychni aspecty stanovlennia profesii [Social work abroad in health field: historical aspects of profession]. Pedagogika i psychologija profesijnoji osvity, 3, 155−168. [in Ukrainian].

Semyhina, T.V. (2015, April 22). Pidhotovka sotsialnyh pratsivnykiv dlia systemy ohorony zdorovja: mizhnarodnyy dosvid i mozhlyvosti dlia Ukrajiny [Training of social workers for the health care system: international experience and opportunities for Ukraine]. In Kovbasiuk, Y.V., Kniazevych, V.M, & Vasiuk, N.O. (Eds.). Proceedings of scientific-practical conference − Zavdannia derzhavy u zabezpechenni efektyvnoji kadrovoji polityky systemy ohorony zdorovja (pp.126−128). DKS-Tsentr. [in Ukrainian].

Zakon Ukrajiny No4607 «Pro socialni poslugy» [Law of Ukraine №4607 «On social services»]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 [in Ukrainian].

Natsionalnyy Klasyfikator Ukrajiny DK 003:2010 «Klasyfikator profesij» [National Classifier of Ukraine DK 003: 2010 «Classifier of professions»]. http://ipzn.org.ua/kp-2010-zi-zminamy-robocha-versiya-2/ [in Ukrainian].

International Labor Organization. International Standard Classification of Occupations 08. https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm

Dovidnyk kvalifikatsijnyh harakterystyk profesij pratsivnykiv: Vypusk 80. Sotsialni poslugy. Zatverdzheno Nakazom Ministerstva sotsialnoji polityky Ukrajiny No518 vid 29.03.2017 [Handbook of qualification characteristics of workers' professions: Issue 80. Social services. Approved by the Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine №518 dated March 29, 2017]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0518739-17#n11

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті