ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО (НА ПРИКЛАДІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ)

Автор(и)

  • Veronika Drozdova кафедра іноземних мов, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький http://orcid.org/0000-0002-2367-8784
  • Kateryna Rudnitska кафедра іноземних мов, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький http://orcid.org/0000-0002-9644-8226

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.47-51

Ключові слова:

навчальний текст, іноземна мова, майбутні економісти, комунікативна діяльність, навчально-пізнавальна діяльність.

Анотація

У статті розглянуто проблему використання навчального тексту на заняттях з іноземної мови у закладах вищої освіти на прикладі підготовки майбутніх економістів. На основі вивчення педагогічної, психологічної та методичної літератури, програмно-методичної документації ЗВО та досвіду практичної роботи, виявлено, що питання використання навчального тексту в процесі вивчення іноземної мови студентами-економістами недостатньо досліджено. Зазначено, що низький рівень володіння іноземною мовою студентами економічного профілю та необхідність формування в них лексичного запасу для читання професійно-орієнтованих текстів підняв проблему створення та відбору навчальних текстів, що зумовлює актуальність дослідження. Мета статті полягає в аналізі змісту навчального тексту та особливості його використання на заняттях з іноземної мови з майбутніми економістами. Для розв’язання поставлених завдань було використано теоретичні та емпіричні методи дослідження з метою виявлення релевантних тем для розробки навчальних текстів для майбутніх економістів. Обґрунтовано, що лексичний матеріал до навчальних текстів має добиратися з урахуванням критеріїв комунікативної значущості, професійної орієнтованості, семантичної і словотвірної цінності слів. Виявлено, що використання навчального тексту дозволяє створювати ситуації навчально-професійного спілкування, доповнює знання студентів, отримані під час вивчення базових дисциплін.

Біографії авторів

Veronika Drozdova, кафедра іноземних мов, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький

кандидат педагогічних наук, доцент

Kateryna Rudnitska, кафедра іноземних мов, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1391950419561429#Text (дата звернення: 01.10.2020).

Клеменцова Н.Н. Текст в обучении иностранному языку. Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 5 (26). С.204–209.

Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация. М.: Наука, 1983. 213 с.

Основы научной речи: учебное пособие для студентов нефилологических высших учебных заведений / Н.А.Буре. М.В.Быстрых, С.А.Вишнякова и др.; под ред. В.В.Химика, Л.Б.Волковой. СПб.: Филологический факультет СпбГУ. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 272 с.

Асоян Л. В., Тарасова Т. В. , Цареградська Т. А. Актуальні методичні напрямки вдосконалення викладання російської мови студентам-іноземцям у ВНЗ України в навчально-професійній сфері з урахуванням міжпредметних зв’язків. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. URL: http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/5.pdf (дата звернення 09.09.2020)

Рудніцька К.В. Формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах: дис. канд. пед. наук, Нац. академія Держ. прикорд. служби України ім.Б.Хмельницького, Хмельницький, 2015.

References

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»] № 1556-VII. (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1391950419561429#Text. [in Ukrainian].

Klemencova, N.N. (2012). Tekst v obuchenii inostrannomu jazyku [Text in foreign language learning]. MGIMO Review of International relations, 5 (26), 204–209. [in Russian].

Novikov, A.I. (1983). Semantika teksta i ee formalizacija [Semantics of the text and its formalization]. Nauka.[in Russian].

Bure, N.A., Bystrykh, M.V., & Vyshniakova, S.A. (2003). Osnovy nauchnoy rechi [The fundamentals of scientific speech]. Akademyia. [in Russian].

Asoian, L.V., Tarasova, T.V., & Tsarehradska, T.A. (n.d.). Aktualni metodychni napriamky vdoskonalennia vykladannia rosiiskoi movy studentam-inozemtsiam u VNZ Ukrainy v navchalno-profesiinii sferi z urakhuvanniam mizhpredmetnykh zviazkiv [Current methodological areas in the improvement of Russian teaching to foreign students at Ukrainian universities in the educational and professional sphere based on interdisciplinary links]. Teaching Languages at Higher Institutions. http://www-center.univer.kharkov.ua/vestnik/full/5.pdf [in Russian].

Rudnitska, K.V. (2015). Formuvannia profesiinoi movnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Formation of professional language competency of future economists in higher education institutions] (Unpublished candidate dissertation). Bohdan Khmelnytsky National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті