ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НЦ МАНУ

Автор(и)

  • Victoriia Kosyk кафедра природничо-математичної освіти і технологій, Інститут післядипломної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ http://orcid.org/0000-0003-3601-9603
  • Nataliіa Lakoza відділ створення навчально-тематичних систем знань, НЦ «Мала академія наук України», м.Київ http://orcid.org/0000-0002-8741-5967

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.67-72

Ключові слова:

позашкільна освіта, розвиток творчих та пізнавальних здібностей, Ман Лаб, інформаційно-освітнє середовище.

Анотація

Глобальні екологічні проблеми, поширені в світі, створюють велику загрозу людству, всій планеті і Україні зокрема, у зв’язку з чим виникає потреба у підготовці вітчизняних фахівців природничого напряму. Дані Українського центру оцінювання якості освіти свідчать про зменшення кількості випускників, що складають ЗНО з природничих дисциплін, починаючи з 2018 року. Метою даної статті є здійснення загального аналізу педагогічних умов розвитку творчих та пізнавальних здібностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів на базі НЦ «Мала академія наук України». У статті висвітлено дані дослідження, проведеного протягом двох років за участю учнів закладів освіти м.Києва за методикою Є.А.Климова, яке дозволило виявити учнів, схильних до професій природничого напряму. Результати дослідження надали можливість виділити педагогічні умови, створені у навчальному процесі НЦ МАНУ для розвитку творчих та пізнавальних здібностей учнів.

Біографії авторів

Victoriia Kosyk, кафедра природничо-математичної освіти і технологій, Інститут післядипломної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ

старший викладач

Nataliіa Lakoza, відділ створення навчально-тематичних систем знань, НЦ «Мала академія наук України», м.Київ

кандидат педагогічних наук, науковий співробітник

Посилання

Список використаної літератури

Закон України «Про освіту» №1060-ХХII// Відом. Верхов. Ради України. 2017.-№ 38-39, ст.380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 12.09.2020).

Україна ХХI століття. Державна національна програма «Освіта». К.: Райдуга, 1994. С.61.

Фруктова Я.С. Диференціація біологічної освіти в Україні. Наукові записки: Збірник наукових статей НПУ ім. Драгоманова М.П. 1999. Ч.2. С.24−27.

Егоренков А.И. Школьное образование с точки зрения студента медицинского вуза: Методическое пособие для преподавателя. К.: Наук. світ, 2000. 34 с.

Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения. М.: Учпедиз, 1955. С. 161-376.

Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: Основы педагогики творчества. Казань: изд-во Казан. ун-та, 1988. 228 с.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. М.: Педагогика, 1983. Т.3: Проблемы развития высших психических функций. 368 с.

Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М.: Педагогика, 1976. 280с.

Савченко О.Я. Навчальне середовище як чинник стимулювання дослідницької діяльності молодшого школяра. Наукові записки Малої академії наук України. Серія: Педагогічні науки. 2012. Вип.1. С.117−126.

Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. К.: Поліграфкнига. 1996. 406 с.

Лісовий О.В. Новітні тенденції розвитку позашкільної освіти та їх реалізація в умовах інноваційного функціонування Малої академії наук України. Наукові записки Малої академії наук України. 2012. Вип. 2. С.16.

Чернецький І.С. Проектування навчального середовища експериментальних досліджень в контексті функціонування інформаційно-освітнього середовища Національного центру «Мала академія наук України». Наукові записки Малої академії наук України. 2012. Вип. 2. С.241.

Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Ростов: Кн. Изд-во, 1983. С.23.

Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. Посібник. К.: Либідь, 2005. 400 с.

Лакоза Н.В. Формування наукових понять з біології в учнів класів медико-біологічног профілю: Дис….канд. пед. наук 13.00.02. К., 2007.

Климов Е.А. Путь в профессию. Л., 1974. 164 с.

Лакоза Н. В. Білик Ж. І. Перевірка ефективності використання STEM-підходу під час виконання лабораторних робіт з біології. Нові технології навчання: Збірник наукових праць ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2018. с.110-121.

Лакоза Н.В., Білик Ж.І. Проблеми організації профільного навчання старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів у структурі біологічної освіти. Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія «Педагогічні науки». 2020.

References

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» №1060-XXII [Law of Ukraine on Education]. (2017). Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Parlam. Vyd-vo. [in Ukrainian].

Ukraina XXI stolittia. Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita». (1994) Raiduha. [in Ukrainian].

Fruktova, Y.S. (1999). Dyferentsiatsiia biolohichnoi osvity v Ukraini [Differentiation of biological education in Ukraine]. National Dragomanov Pedagogical University Science Articles «Naukovi zapysky». Part 2, 24−27. [in Ukrainian].

Egorenkov, A.I. (2000). Shkol'noe obrazovanie s tochki zrenija studenta medicinskogo vuza [School education from the point of view of a medical student]. Naukoviy svіt. [in Russian].

Komenskij, Ja.A. (1955). Izbrannye pedagogicheskie sochinenija [Selected pedagogical works. Uchpediz. [in Russian].

Andreev, V.I. (1988). Dialektika vospitanijai samovospitanija tvorcheskoj lichnosti: Osnovy pedagogiki tvorchestva [Dialectics of education and self-education of creative personality: Fundamentals of pedagogy of creativity]. Kazan University. [in Russian].

Vygotskij, L.S. (1983). Sobranie sochinenij: V 6 t. T.3: Problemy razvitija vysshihpsihicheskih funkcij [Collection of essays: In 6 vols. Vol.3: Problems of development of higher mental functions]. Pedagogika. [in Russian].

Ponomarev, Ja.A. (1976). Psihologija tvorchestva i pedagogika [Psychology of creativity and pedagogy]. Pedagogika. [in Russian].

Savchenko, O.Ya. (2012). Navchalne seredovyshche yak chynnyk stymuliuvannia doslidnytskoi diialnosti molodshoho shkoliara [Learning environment as a factor stimulating the research activities of junior school students]. Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, 1, 117−126. [in Ukrainian].

Sysoieva, S.O. (1996). Pidhotovka vchytelia do formuvannia tvorchoi osobystosti uchnia [Teacher training for the formation of the student’s creative personality]. Polihrafknyha. [in Ukrainian].

Lisovyi, O.V. (2012). Novitni tendentsii rozvytku pozashkilnoi osvity ta yikhrealizatsiia v umovah innovatsiinoho funktsionuvannia Maloi akademii nauk Ukrainy [The latest trends in the development of out-of-school education and their implementation in the conditions of innovative functioning of the Junior Academy of Sciences of Ukraine]. Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, 2, P.116. [in Ukrainian].

Chernetskyi, I.S. (2012). Proektuvannia navchalnoho seredovyshcha eksperymentalnykh doslidzhen v konteksti funktsionuvannia informatsiino-osvitnoho seredovyshcha Natsionalnoho tsentru «Mala akademiia nauk Ukrainy» [Designing the learning environment of experimental research in the context of the functioning of the information and educational environment of the National Center of the Junior Academy of Sciences of Ukraine. Scientific notes of the Small Academy of Sciences of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, 2, P.241. [in Ukrainian].

Bogojavlenskaja, D.B. (1983). Intellektual'naja aktivnost' kak problema tvorchestva [Intellectual activity as a problem of creativity]. Kn. Izd-vo. [in Russian].

Vlasova, O.I. (2005). Pedahohichna psykholohiia [Pedagogical psychology]. Lybid. [in Ukrainian].

Lakoza, N.V. (2007). Formuvannja naukovih ponjat' z bіologії v uchnіv klasіv mediko-bіologіchnogо profіlju [Formation of scientific concepts on biology in students of medical and biological classes] (Unpublished candidate dissertation). M.Dragomanov National pedagogical university. [in Ukrainian].

Klimov, E.A. (1974). Put' v professiju [The path to a profession]. L. [in Russian].

Lakoza, N.V., & Bilyk, Zh.I. (2018). Perevirka efektyvnosti vykorystannia STEM-pidkhodu pid chas vykonannia laboratornykh robit z biolohii [Checking the effectiveness of the STEM approach during laboratory work on biology]. Collection of scientific works of DNU «Institute of modernization of the content of education» (рр.110−121). [in Ukrainian].

Lakoza, N.V., & Bilyk, Zh.I. (2020). Problemy orhanizatsii profilnoho navchannia starshoklasnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u strukturi biolohichnoi osvity [Problems of organization of profile education of high school students of secondary schools in the structure of biological education]. Scientific Bulletin of Uzhhorod Univeristy. Series: «Pedagogy. Social Work» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті