ПРИРОДОТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ

Автор(и)

  • Oksana Kravchenko кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань http://orcid.org/0000-0002-9732-6546

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.73-78

Ключові слова:

інклюзивний туризм, природотерапія, діти та молодь, особливі освітні потреби, соціально-психологічна реабілітація.

Анотація

 В умовах соціально-економічних, демографічних та екологічних викликів актуальним залишається питання соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами. Гостроту питання підсилюють карантинні заходи, що пов’язані із соціальною ізоляцією та обмеженням доступу до освітніх та соціальних послуг. Інноваційною послугою комплексної реабілітації людей з інвалідністю виступає інклюзивний туризм, що включає систему психолого-педагогічних, соціально-виховних, освітньо-пізнавальних, корекційних, фізкультурно-оздоровчих заходів в умовах туризму, спрямованих на їхню комплексну реабілітацію, оздоровлення та соціальну інтеграцію з метою відновлення основних соціальних функцій особистості, психічного, фізичного і морального здоров’я, соціального статусу. Мета статті – обґрунтування природотерапії як ефективної технології соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного туризму. Методи дослідження: узагальнення українського законодавства у сфері освіти та соціального захисту вразливих категорій громадян; понятійно-категоріальний аналіз за темою дослідження; класифікація основних видів природотерапії; вивчення кращих зарубіжних і українських практик щодо впровадження інноваційних методів реабілітації засобами природотерапії, які можуть бути застосовані в умовах інклюзивного туризму. Встановлено, що природотерапія у роботі з дітьми та молоддю забезпечує реабілітаційний (сприяє відновленню соціальних зв’язків та соціального статусу, набуттю нових соціальних ролей та особистісному зростанню), оздоровчий (забезпечує фізичну активність та психологічне здоров’я), пізнавальний ефект (розширює світогляд, урізноманітнює сенсорне світосприйняття).

Біографія автора

Oksana Kravchenko, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Жуков П.В. Социальные функции экологического туризма. Ленинградская область − территория экологического туризма: состояние и перспективы развития: монография. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина, 2018. С.45−51.

Колток Л., Чапля М. Технології природотерапії як засоби корекції здоров’я молодших школярів. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. Вип. 11, С.266-271.

Копытин А.И. Экопсихология, Экотерапия, Эко-Арт-Терапия: Теория и практика. Зеленый журнал - Бюллетень ботанического сада Тверского государственного университета. 2018. № 4. С.60−70.

Коренев Н.М. Инвалидность детей с хронической соматической патологией. Харьков: Основа, 2002. 212 с.

Межова Л.А., Летин А.Л., Луговская Л.А. Теория и практика организации инклюзивного туризма в России и зарубежом. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17354

Малишевська І.А. Методика використання природотерапії як технології корекції здоров’я учнів початкової школи: монографія. Умань: Візаві, 2013. 162 c.

Наумцев Ю.В., Шарафиева Л.Р. Ландшафтная арт-терапия как инновационное направление программы психосоциальной реабилитации. Вестник ТвГУ. Серия: Педагогика и психология. 2014. Вып.4. С.68−82.

Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 06.10.2005. № 2961-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text

Кравченко О.О., Міщенко М.С., Левченко Н.В. та ін. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми потребами: інноваційні технології природотерапії: монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2020. 144 с.

Чистопольская К.А., Ениколопов С.Н., Николаев Е.Л., Семикин Г.И. Связь с природой: вклад в душевное благополучие. Перспективы психологической науки и практики: сборник статей Международной научно-практической конференции (Москва, 16 июня 2017 г.). Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет дизайна и технологии», 2017. С.764−767.

Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute. Future Work Skills 2020. URL: https://www.iftf.org/futureworkskills/

References

Zhukov, P.V. (2018). Sotsial'nyye funktsii ekologicheskogo turizma. Leningradskaya oblast' − territoriya ekologicheskogo turizma: sostoyaniye i perspektivy razvitiya. Leningrad State Univerisity named after A.S.Pushkina. [in Russian].

Koltok, L., & Chaplya, M. (2015). Tekhnolohiyi pryrodoterapiyi yak zasoby korektsiyi zdorovya molodshykh shkolyariv [Technologies of nature therapy as a means of correcting the health of primary school children]. Aktualʹni pytannya humanitarnykh nauk, 11, 266−271. [in Ukrainian].

Kopytin, A.I. (2018). Ekopsikhologiya, Ekoterapiya, Eko-Art-Terapiya: Teoriya i praktika [Ecopsychology, Eco-therapy, Eco-Art-Therapy: Theory and Practice.]. Zelenyy zhurnal − Byulleten' botanicheskogo sada Tverskogo gosudarstvennogo universiteta, 4, 60−70. [in Russian].

Korenev, N.M. (2002). Invalidnost' detey s khronicheskoy somaticheskoy patologiyey [Disability of children with chronic somatic pathology]. Osnova. [in Russian].

Mezhova, L.A., Letin, A.L., & Lugovskaja, L.A. (2015). Teoriya i praktika organizatsii inklyuzivnogo turizma v Rossii i zarubezhom [Theory and practice of inclusive tourism organizing in Russia and abroad]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya, 1-1. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17354 [in Russian].

Malyshevska, I.A. (2013). Metodyka vykorystannya pryrodoterapiyi yak tekhnolohiyi korektsiyi zdorovya uchniv pochatkovoyi shkoly [Methods of using nature therapy as a technology for correcting the health of primary school students]. Vizavi. [in Ukrainian].

Naumtsev, Yu.V. & Sharafyeva, L.R. (2014). Landshaftnaya art-terapiya kak innovatsionnoye napravleniye programmy psikhosotsial'noy reabilitatsii [Landscape art therapy as an innovative direction of the psychosocial rehabilitation programme]. Vestnyk Tver State University. Series: Pedagogy and Psychology, 4, 68−82. [in Russian].

Pro reabilitatsiyu osib z invalidnistyu v Ukrayini: Zakon Ukrayiny vid 06.10.2005. № 2961-IV. [On Rehabilitation of Persons with Disabilities in Ukraine: Law of Ukraine, October 6, 2005. № 2961-IV]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text [in Ukrainian].

Kravchenko, O.O., Mishchenko, M.S., & Levchenko, N.V. et al. (2020). Sotsialʹno-psykholohichna reabilitatsiya ditey ta molodi z osoblyvymy osvitnimy potrebamy: innovatsiyni tekhnolohiyi pryrodoterapiyi [Social-psychological rehabilitation of children and youth with special educational needs: innovative technologies of nature therapy]. Vizavi. [in Ukrainian].

Chistopol'skaya, K.A., Yenikolopov, S.N., Nikolayev, Ye.L., & Semikin, G.I. (2017). Svyaz' s prirodoy: vklad v dushevnoye blagopoluchiye [Connecting with nature: contributing to mental well-being]. In Perspektivy psikhologicheskoy nauki i praktiki − Proceedings of International scientific-practical conference (pp.764−767). Federal'noye gosudarstvennoye byudzhetnoye obrazovatel'noye uchrezhdeniye vysshego obrazovaniya «Moskovskiy gosudarstvennyy universitet dizayna i tekhnologii». [in Russian].

Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute. (2011). Future Work Skills 2020. URL: https://www.iftf.org/futureworkskills/

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті