ФЕНОМЕН РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ

Автор(и)

  • Maria Kuzmina кафедра соціальної роботи та психології, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя http://orcid.org/0000-0003-2101-0630

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.79-84

Ключові слова:

компетенції, професійні компетенції, соціальний працівник, формування компетенцій соціальних працівників, вітчизняні наукові праці.

Анотація

Процес формування професійних компетенцій соціальних працівників в Україні є важливим аспектом їх навчання у закладах вищої освіти України. Проаналізовані вітчизняні наукові праці дозволяють дійти висновку, що професійні компетенції соціальних працівників являють собою складну структуру та складаються окрім засвоєння практичних і теоретичних методик соціальної роботи з таких компетенцій: соціально-емоційних, соціально-правових, психологічних та життєвих. Також важливим фактором для формування професійних компетентностей сучасних соціальних працівників в Україні є виконання ними успішних кейсів у різних сферах суспільного буття як елемент можливості успішної адаптації та самореалізації до умов безпосередньої діяльності в рамках практичної соціальної роботи та підвищення авторитету соціального працівника серед клієнтів вітчизняних соціальних служб та закладів тощо. Метою статті є дослідження особливостей феномену формування професійної компетентності соціальних працівників. . Теоретико-методологічною основою вивчення особливостей формування професійної компетентності соціального працівника у вітчизняних наукових працях є загальнонаукові й спеціальні методи дослідження. У ході дослідження використано методи історичного, системного й структурно-функціонального аналізу – для теоретичного аналізу формування професійної компетентності; методи аналізу та синтезу – для з’ясування ґенези поняття «професійна компетентність», його застосування в теоретичній науці й суспільній практиці; порівняльний аналіз і методи аналізу документів; метод класифікації й типологізації – для визначення різновидів компетенцій у вітчизняних наукових працях; порівняльний аналіз документів – для дослідження практик використання концепту «професійна компетентність соціального працівника» тощо. В статті встановлено, що на сьогодні в процесі організації навчання в умовах вищої школи важливого значення набуває зміна пріоритетів у формуванні професійних компетенцій соціальних працівників через запровадження компетентнісно спрямованого навчання майбутніх соціальних працівників. Визначено, що компетенції соціального працівника змінюються з плином часу. Обґрунтовано, що найважливішими професійними компетенціями соціальних працівників є комунікативні, соціально-правові компетенції, а також методичні компетенції в сфері соціальної роботи з різними групами клієнтів та психологічна готовність до здійснення безпосередньої професійної діяльності.

 

Біографія автора

Maria Kuzmina, кафедра соціальної роботи та психології, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

Бударін Д.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів в умовах сучасної освіти. Харків: 2016. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/21824/1/Budarin_Formuvannya_2016.pdf

Букач М.М. Компетентнісно орієнтоване навчання як основа формування майбутнього соціального працівника: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11: Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Випуск 22. 2016. С.119−131.

Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів. Харків: Основа, 2005. 112 с.

Гузєєв Л. Формування основних груп компетентностей учнів: продуктивне навчання. Директор школи, ліцею, гімназії. 2006. Випуск 1. С.27−31.

Єрмаков І.Г., Нечипоренко В.В., Пузіков Д.О. Проектне бачення компетентнісно спрямованої середньої школи: практико зорієнтований посібник. Запоріжжя: Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2011. 204 с.

Єрмаков І.Г., Пузіков Д.О. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної середньої школи. Запоріжжя: Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2005. 112 с.

Клепко С. Компетенізація освіти: обмеження та перспективи. Завуч. № 19 (241). 2005. С.6−13.

Клепко С. Сучасна компетентність освіти. URL: http://www.eurogendercity-21fox.mozello.com/scientific-research-institute-aleksanderrud21foxca/modern-competence-of-education-in-ua

Лісовець О.В. Компетентність соціального працівника у сприянні міжвідомчій взаємодії щодо соціально-правового захисту особистості. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. 2016. Випуск 1. С.43−47.

Мазур Т.В. Специфіка психологічної готовності до професійної діяльності соціальних працівників. Проблеми соціальної роботи. 2013. Випуск 2. С.66−74.

Пометун О.І., Фрейман Г.О. Методика навчання історії в школі. Київ: Ґенеза, 2005. 328 с.

Нечипоренко В.В. Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як відкритої інноваційної соціально-освітньої інституції: монографія. Запоріжжя: Вид-во Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, 2013. 512 с.

Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови / [у 4-х томах]. Київ: Аконіт, 2000. 305 с.

Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Харків: Основа, 2005. 96 с.

Савченко О.Я. Уміння вчитися − ключова компетентність молодшого школяра: посібник. К.: Педагогічна думка, 2014. 176 с.

Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. Київ: Либідь, 2000. 176 с.

Словарь иностранных слов. Москва: Академия, 2000. 624 с.

Domitrovich C.E., Durlak J.A., Staley K.C., Weissberg R.P. Social-emotional competence: An essential factor for promoting positive adjustment and reducing risk in school children. Child Development. 2017. Issue 88 (2). РР.408−416.

References

Budarin, D.V. (2016). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv v umovakh suchasnoi osvity [Formation of professional competence of future teachers in the conditions of modern education.]. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/21824/1/Budarin_Formuvannya_2016.pdf pdf [in Ukrainian].

Bukach, M.M. (2016). Kompetentnisno oriientovane navchannia yak osnova formuvannia maibutnoho sotsialnoho pratsivnyka [Competence-oriented learning as a basis for the formation of the future social worker]. Journal of M.Drahomanov National Pedagogical University. Series: Social Work. Social Pedagogy, 22, 119-131. [in Ukrainian].

Volobuieva, T.B. (2005). Rozvytok tvorchoi kompetentnosti shkoliariv [Development of creative competence of schoolchildren]. Osnova. [in Ukrainian].

Huzeev, L. (2006). Formuvannia osnovnykh hrup kompetentnostei uchniv: produktyvne navchannia [ Formation of the main groups of competencies of students. Director of school, lyceum, gymnasium, 1, 27−31. [in Ukrainian].

Yermakov, I.H., Nechyporenko, V.V., & Puzikov, D.O. (2011). Proektne bachennia kompetentnisno spriamovanoi serednoi shkoly [Project vision of competence-oriented secondary school]. Khortytsa national educational-reabilitation multiprofile centre. [in Ukrainian].

Yermakov, I.H., & Puzikov D.O. (2005). Proektne bachennia kompetentnisno spriamovanoi 12-richnoi serednoi shkoly [Project vision of the competence-oriented 12-year high school of Zaporozhye] Khortytsa national educational-reabilitation multiprofile centre. [in Ukrainian].

Klepko, S. (2005). Kompetenizatsiia osvity: obmezhennia ta perspektyvy [Competence of education: limitations and prospects]. Zavuch, 19, 6−13. [in Ukrainian].

Klepko, S. Suchasna kompetentnist osvity [Modern competence of education] Retrieved from http://www.eurogendercity-21fox.mozello.com/scientific-research-institute-aleksanderrud21foxca/modern-competence-of-education-in-ua [in Ukrainian].

Lisovets, O.V. (2016). Kompetentnist sotsialnoho pratsivnyka u spryianni mizhvidomchii vzaiemodii shchodo sotsialno-pravovoho zakhystu osobystosti [Competence of a social worker in promoting interdepartmental cooperation on social and legal protection of the individual]. Scientific Notes of M.Gogol Nizhyn State University, 1, 43-47. [in Ukrainian].

Mazur, T.V. (2013). Spetsyfika psykholohichnoi hotovnosti do profesiinoi diialnosti sotsialnykh pratsivnykiv [Specifics of psychological readiness for professional activity of social workers]. Issues of Social Work, 2, 66−74. [in Ukrainian].

Pometun, O. I., Freiman, H. O. (2005). Metodyka navchannia istorii v shkoli [Methods of teaching history at school]. Geneza. [in Ukrainian].

Nechyporenko, V.V. (2013). Systemnyi rozvytok navchalno-reabilitatsiinoho tsentru yak vidkrytoi innovatsiinoi sotsialno-osvitnoi instytutsii [Systemic development of educational and rehabilitation center as an open innovative social and educational institution]. Khortytsa national educational-reabilitation multiprofile centre. [in Ukrainian].

Yaremenko, V. & Slipushko, O. (2000). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Akonite. [in Ukrainian].

Rodyhina, I.V. (2005). Kompetentnisno oriientovanyi pidkhid do navchannia [Competence-oriented approach to learning]. Osnova. [in Ukrainian].

Savchenko, A. (2006). Uminnia vchytysia – kliuchova kompetentnist shkilnoi osvity [Aility to learn − key competence of school education]. Pedagogichna Dumka. [in Ukrainian].

Sytnychenko, L.A. (2000). Pershodzherela komunikatyvnoi filosofii [Primary sources of communicative philosophy]. Lybid. [in Ukrainian].

Slovar innostrannykh slov [Dictionary of foreign words. (2000.) Academy. [in Russian].

Domitrovich, C.E., Durlak, J.A., Staley, K.C., & Weissberg, R.P. (2017). Social-emotional competence: An essential factor for promoting positive adjustment and reducing risk in school children. Child Development, 88 (2), 408−416. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті