ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ АГАРНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • Nataliia Oliinyk Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського м.Вінниця, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9340-4378

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.109-113

Ключові слова:

професійна підготовка, студенти майбутні фахівці, праксеологія, компетентність.

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки майбутніх фахівців агарної галузі на засадах праксеологічного підходу, розглянуто та проаналізовано чинники, які управляють розвитком аграрної галузі; визначено вимоги до викладачів аграрних закладів освіти, зокрема творчість у поєднання з новими педагогічними та виробничими технологіями. Відзначено, що праксеологічний підхід передбачає цілеспрямовану, наполегливу підготовку до виконання діяльності з метою накопичення, формування відповідних компетентностей: аналітичних, організаційних, комунікативних, діагностичних, рефлексивних. Використані методи дослідження: теоретичні ‒ вивчення та аналіз літератури щодо удосконалення процесу підготовки фахівців на засадах праксеології; системно-функціональний з метою виокремлення основних напрямів покращення підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі. Основними теоретичними положеннями, щодо покращення процесу професійної підготовки студентів на заходах праксеології є: приведення рівня професійних знань, умінь і навичок студентів-аграріїв у відповідність до вимог сучасного виробництва; вивчення й застосування на практиці передового світового досвіду й досягнень аграрної науки; формулювання установок на оволодіння предметом діяльності у аграрній сфері; формування професійних здібностей майбутніх фахівців.

Біографія автора

Nataliia Oliinyk, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського м.Вінниця

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Бартош О. П. Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах праксеологічного підходу у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2014. Вип.34. С.199−212.

Біляковська О.О. Праксеологічний підхід як основа якості професійної підготовки майбутніх вчителів в Україні та Польщі. URL: https://www.cuspu.edu.ua (дата звернення: 19.12.2019)

Богоявленська Ю. В. Праксеологічні підходи у менеджменті (теоретичне дослідження): початок. Економіка України. 2004. № 12(517). С.48−51.

Борисенко В. А. Праксеологія – інноваційний підхід у системі підготовки магістрів управління ОВС. Науковий вісник НАВСУ. 2004. № 3. С.108−110.

Калетнік Г. М Найголовніший вектор реформування аграрної освіти − синергія тріади освіта-наука-виробництво. URL: https://vsau.org/novini/novini-vnau/najgolovnishij-vektor-reformuvannya-agrarnoii-osviti-%E2%80%94-sinergiya-triadi-osvita-nauka-virobnicztvo

Корнута Л.М. Праксеологічний підхід як основа ефективного забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців в Україні. Прикарпатський юридичний вісник. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3-2_2019/14.pdf

Лакатош М. О. Професійна підготовка фахівців аграрного профілю як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2019. Вип.2 (45). С.115−119.

Ляшенко Л.І. Господарська етика як фактор формування цивілізаційного розвитку. Культура народов Причерноморья. 2009. № 172. С.25−28.

Мизес Л. фон. Человеческая деятельность / Человеческая деятельность: Трактат по економической теории. М.: Экономика, 2000. 878 с.

Романовська Л. І. Праксеологічний підхід до підготовки майбутніх працівників соціальної сфери. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:Педагогіка. Соціальна робота. 2016. Вип. 2 (39). С.214−216.

Федотова В. С. Модели организации исследовательской деятельности студентов на основе праксиологического похода. Человек и образование. 2010. № 4. С.102−110.

References

Bartosh, O.P. (2014). Deiaki Aspekty Profesiinoi Pidhotovky Maibutnikh Sotsialnykh Pratsivnykiv Na Zasadakh Prakseolohichnoho Pidkhodu U Vyshchykh Navchalnykh Zakladakh Ukrainy [To the issue of professional training of future social workers on the basis of praxeological approach in higher education institutions of Ukraine]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 34,. 199−212. [in Ukrainian].

Biliakovska, O.O. Prakseolohichnyi pidkhid yak osnova yakosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv v Ukraini ta Polshchi [Praxeological approach as a basis for the quality of professional training of future teachers in Ukraine and Poland]. https://www.cuspu.edu.ua [in Ukrainian].

Bohoiavlenska, Yu.V. (2004) Prakseolohichni pidkhody u menedzhmenti (teoretychne doslidzhennia): pochatok [Praxeological approaches in management (theoretical research): the beginning]. Ekonomika Ukrainy, 12 (517), 48−51. [in Ukrainian].

Borysenko, V.A. (2004). Prakseolohiia – innovatsiinyi pidkhid u systemi pidhotovky mahistriv upravlinnia OVS [Praxeology is an innovative approach in the system of training masters of police management]. Scientific Herald of National Academy of Internal Affairs, 3, 108–110. [in Ukrainian].

Kaletnik, H.M. Naiholovnishyi vektor reformuvannia ahrarnoi osvity — synerhiia triady osvita-nauka-vyrobnytstvo [The most important vector of reforming agricultural education is the synergy of the education-science-production triad]. https://vsau.org/novini/novini-vnau/najgolovnishij-vektor-reformuvannya-agrarnoii-osviti-%E2%80%94-sinergiya-triadi-osvita-nauka-virobnicztvo [in Ukrainian].

Kornuta, L.M. Prakseolohichnyi pidkhid yak osnova efektyvnoho zabezpechennia pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtsiv v Ukraini [Praxeological approach as a basis for effective training of civil servants in Ukraine]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. http://www.pjv.nuoua.od.ua/v3-2_2019/14.pdf [in Ukrainian].

Lakatosh, M.O. (2019). Profesiina pidhotovka fakhivtsiv ahrarnoho profiliu yak psykholoho-pedahohichna problema [Professional training of agricultural specialists as a psychological and pedagogical problem]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (45), 115−119. [in Ukrainian].

Liashenko, L.I. (2008). Hospodarska etyka yak faktor formuvannia tsyvilizatsiinoho rozvytku.[Economic ethics as a factor in the formation of civilizational development]. Kultura narodov Prychernomoria, 172, 25−28. [in Ukrainian].

Myzes L. fon. (2016). Chelovecheskaia deiatelnost / Chelovecheskaia deiatelnost: Traktat po ekonomycheskoi teoryy [Human activity / Human activity: a treatise on economic theory]. Ekonomika. [in Russia].

Romanovska, L.I. (2016). Prakseolohichnyi pidkhid do pidhotovky maibutnikh pratsivnykiv sotsialnoi sfery.[ Praxeological approach to the training of future social workers]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (39), 214−216. [in Ukrainian].

Fedotova, V.S. (2010). Modely orhanyzatsyy yssledovatelskoi deiatelnosty studentov na osnove praksyolohycheskoho pokhoda [Models of the organization of research activity of students on the basis of a praxiological approach]. Chelovek i obrazovanye, 4, 102−110. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті