ПСИХОДИДАКТИЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ-ФІЗИКІВ − МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

  • Magdalyna Opachko кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м.Ужгород http://orcid.org/0000-0003-0494-6883

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.114-120

Ключові слова:

психодидактичний підхід, психодидактичні технології, проектування навчання, підготовка майбутніх вчителів фізики.

Анотація

Психодидактичний підхід у підготовці сучасного вчителя фізики орієнтує його на вибір траєкторій управління індивідуальним розвитком особистості учня в процесі навчання. Актуальність проблеми походить від потреби організації сучасного освітнього середовища школи у відповідності до вимог особистісно та компетентнісно орієнтованого навчання, що передбачає володіння учителем психодидактичними засадами проектування навчання. З огляду на це важливим завданням вищої школи є підготовка вчителя до використання можливостей психодидактики для розкриття та розвитку інтелектуального і особистісного потенціалу учнів засобами предметної діяльності. Мета дослідження полягає у розкритті сутності психодидактичного підходу до проектування навчання та його реалізації у змісті підготовки магістрів-фізиків освітнього напряму підготовки. Методи дослідження, які використовувались: аналіз (теоретичних узагальнень, що складають основу психодидактичного підходу, його структурних компонент; сутності реалізації психодидактичних технологій у проекції на управління навчанням; методичних розробок уроків студентів-практикантів); моделювання (професійної підготовки та діяльності з використанням психодидактичних технологій); узагальнення (у процесі розробки алгоритмів використання психодидактичних технологій для майбутніх учителів фізики; формулюванні висновків); спостереження (за процесом набуття досвіду використання психодидактичних технологій студентами – майбутніми учителями фізики); опитування (для з’ясування розуміння сутності завдань над змістовим наповненням психодидактичних технологій у розрізі опорної теми). Результат дослідження очікується у формі методичних розробок у розрізі опорної теми з використанням технологій психодидактичного підходу; сформованості знань про сутність психодидактичного підходу, технологій його реалізації, про управління індивідуальним розвитком особистості учня в умовах психодидактичного підходу; вмінь: структурування навчального матеріалу у відповідності до обраної психодидактичної технології; здійснення вибору методів, форм і засобів навчання; використання методів управління навчанням для забезпечення індивідуальної траекторії розвитку учнів.

Біографія автора

Magdalyna Opachko, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Опачко М.В. Психологічні основи управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород. 2011. Вип. 22. С.101–104.

Опачко М.В. Управління засвоєнням знань: спроба методологічного аналізу. Науковий часопис Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. Одеса, 2008. С.162–166.

Опачко М.В. Психолого-педагогічні умови дидактичного проектування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород. 2011. Вип. 23. С.105–107.

Опачко М.В. Структурування змісту навчального матеріалу як складова методичної роботи вчителя фізики. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції «Фізико-технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі». Керч : РВВ КДМТУ, 2009. С.106 –114.

Крутский А.Н. Психодидактика. Часть 1. Теоретические основы психодидактики. Учебное пособие. Барнаул-Новосибирск, 1994. 72 с.

Гончарова Е. Н. Психодидактическое проектирование процесса обучения. Автореф. дис. … кан. пед. наук: спец. 13.00.08 – «теория и методика профессионального образования». Барнаул, 2003. 20 с.

Опачко М.В. Дидактичний менеджмент як система управління навчанням фізики в школі : Навчально-методичний посібник. Ужгород: УжНУ, 2017. 285 с.

Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении. Донецк: «ЕАИ – пресс», 2001. 160 с.

References

1. Opachko, M.V. (2011). Psykholohichni osnovy upravlinnia navchalno-piznavalnoiu diialnistiu uchniv [Psycholonic foundations of management of teaching-cognitive activity of students]. Scientifi Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 22, 101–104. [in Ukrainian].

Opachko, M.V. (2008). Upravlinnia zasvoienniam znan: sproba metodolohichnoho analizu [Knowledge management: a test of methodological analysis]. Naukovyi chasopys Pivdennoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. K.D.Ushynskoho. 162–166. [in Ukrainian].

Opachko, M.V. (2011). Psykholoho-pedahohichni umovy dydaktychnoho proektuvannia [Psychological and pedagogical mind and didactic projecting]. Scientifi Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 23, 105–107. [in Ukrainian].

Opachko, M.V. (2009). Strukturuvannia zmistu navchalnoho materialu yak skladova metodychnoi roboty vchytelia fizyky [The content structure of educational material as a component methodical work of a teacher of physics]. In Proceedings of II International scientific practical conference «Fizyko-tekhnichna i fizychna osvita u humanistychnii paradyhmi» (pp.106−114). RVV KDMTU. [in Ukrainian].

Krutskij, A.N. (1994). Psihodidaktika. CHast' 1. Teoreticheskie osnovy psihodidaktiki [Psychodidactics. Part 1. Theoretical foundations of psychodidactics]. Barnaul-Novosibirsk. [in Russian].

Goncharova, E.N. (2003). Psihodidakticheskoe proektirovanie processa obucheniya [Psychodidactic projecting of the learning process] (Extended thesis of candidate dissertation). Barnaul State Pedagogical University. [in Russian].

Opachko, M.V. (2017). Dydaktychnyi menedzhment yak systema upravlinnia navchanniam fizyky v shkoli [Didactic management as a system for managing the teaching of physics at school]. Publishing House of Uzhhorod National University. [in Ukrainian].

Atanov, G.A. (2001). Deyatel'nostnyj podhod v obuchenii [An activity-based approach to learning]. EAY–press. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті