ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Автор(и)

  • Pavlo Pentsak кафедра водіння бойових машин та автомобілів, Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, м.Львів http://orcid.org/0000-0003-3114-5299

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.121-124

Ключові слова:

громадянсько-патріотична позиція, громадянськість, патріотизм, громадянсько-патріотичне виховання, громадянські цінності, методи виховання, майбутні офіцери.

Анотація

Метою статті є запропонувати комплекс підходів щодо її вирішення: аксіологічний, особистісно орієнтований, історичний, культурологічний. Використовуються наступні методи дослідження: комплексний порівняльний аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; інтерпретація основних понять; узагальнення, прогностичний аналіз тощо. З метою виявлення сутності громадянсько-патріотичної позиції майбутніх офіцерів розглянуто поняття «громадянськості» та «патріотизму». Встановлено, що витоки громадянсько-патріотичного виховання містяться в особливостях суспільного розвитку на різних етапах історії. Значення патріотизму зростає у ті історичні періоди, коли об’єктивні тенденції розвитку суспільства супроводжуються підвищенням напруження сил його громадян. Патріотизм є творчим актом духовного самовизначення особистості. Це свідома громадянська позиція – особлива спрямованість самореалізації і соціальної поведінки громадянина. Критеріями патріотизму є любов, вірність і служіння Батьківщині, турбота про забезпечення цілісності і суверенітету України, піклування про її постійний розвиток на шляху демократичного національного відродження, сприяння гармонізації державних, суспільних та особистісних інтересів у повсякденному житті. Освітнє середовище вищого військового навчального закладу має сприяти формуванню цих характеристик через використання різноманітних форм і методів. Громадянсько-патріотична позиція майбутніх офіцерів виявляється у вірності військовому обов’язку, у самовідданій службі Батьківщині.

Біографія автора

Pavlo Pentsak, кафедра водіння бойових машин та автомобілів, Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, м.Львів

викладач

Посилання

Список використаної літератури

Гончаренко С. Український педагогічний словник: наук. видання. К.: Либідь, 1997. 374 с.

Душек М. О. Зміст та сутність громадянського виховання у сучасних умовах українського державотворення. Людинознавчі студії: зб. наук. праць Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Ред. кол. Т. Біленко (голов. ред.), В.Кемінь, Г.Васянович та ін. Дрогобич: Вимір, 2005. Вип. 11. Педагогіка. С.14–24.

Ігнатенко П.Р., Поплужний В.Л., Косарєва Н.І., Крицька Л.В. Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: навч.-метод. посібник. К.: ІЗМН, 1997. 252 с.

Ївженко Ю.В. Деякі аспекти формування почуття громадянськості у студентів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. № 5. 2016. С.113–119.

Каменюк Ю. В. Формування патріотизму воїна Збройних Сил України: сучасний стан та шляхи покращання. Вісник Національного університету оборони України. 2014. № 3 (40). С.222–229.

Кузь В. Г., Руденко Ю. Д, Сергійчук З.О. Основи національного виховання: концептуальні положення. Умань: Христинівська районна друкарня, 1993. 108 с.

Максютов А. О. Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності: дис. … канд. пед. наук. Умань, 2014. 215 с.

Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; за ред. Беха І.Д., Чорної К. І. Київ: Світ виховання, 2007. 31с.

Стьопіна О. Г. Виховання патріотизму у студентської молоді засобами мистецтва: автореф. канд. пед. наук. Луганськ. 2007. 23 с.

Сявавко Є. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. К.: Наукова думка, 1974. 151 с.

Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b93be (дата звернення: 01.09.2020)

References

Goncharenko, S. (1997). Ukrayinsʹkyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Lybid`. [in Ukrainian].

Dushek, M.O. (2005). Zmist ta sutnistʹ hromadyansʹkoho vykhovannya u suchasnykh umovakh ukrayinsʹkoho derzhavotvorennya [The content and essence of civic education in modern conditions of Ukrainian statehood]. Lyudynoznavchi studiyi. Series: Pedagogy, 11, 14–24. [in Ukrainian].

Ihnatenko, P.R., Popluzhnyy, V.L., Kosaryeva, N.I., & Krytsʹka, L.V. (1997). Vykhovannya hromadyanyna: psykholoho-pedahohichnyy i narodoznavchyy aspekty [Education of a citizen: psychological-pedagogical and ethnographic aspects]. IZMN. [in Ukrainian]

Yivzhenko, Yu.V. (2016). Deyaki aspekty formuvannya pochuttya hromadyansʹkosti u studentiv [Some aspects of forming a sense of citizenship in students]. Dukhovnistʹ osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka , 5, 113–119. [in Ukrainian].

Kamenyuk, Yu.V. (2014). Formuvannya patriotyzmu voyina Zbroynykh Syl Ukrayiny: suchasnyy stan ta shlyakhy pokrashchannya [Formation of patriotism of a soldier of the Armed Forces of Ukraine: the current state and ways to improve]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu oborony Ukrayiny, 3 (40), 222–229. [in Ukrainian].

Kuzʹ, V.H., Rudenko, Yu.D, & Serhiychuk, Z.O. (1993). Osnovy natsionalʹnoho vykhovannya: kontseptualʹni polozhennya [Fundamentals of national education: conceptual provision]. Publishing House of Khrystynivska district. [in Ukrainian].

Maksyutov, A.O. (2014). Patriotychne vykhovannya maybutnikh uchyteliv heohrafiyi v protsesi poshukovoyi turyst·sʹko-krayeznavchoyi diyalʹnosti [Patriotic education of future teachers of geography in the process of search tourism and local lore] (Unpublished candidate dissertation). Publishing House of P.Tychyna Uman State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Bekh, I.D., & Chorna, K.I. (Eds.). (2007). Prohrama patriotychnoho vykhovannya ditey ta uchnivsʹkoyi molodi [Program of patriotic education of children and student youth]. Svit vykhovannya. [in Ukrainian].

Stʹopina, O.H. (2007). Vykhovannya patriotyzmu u student·sʹkoyi molodi zasobamy mystetstva [Educating patriotism in student youth by means of art] (Extended abstract of candidate dissertation). Publishing House of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. [in Ukrainian].

Syavavko, Ye. (1974). Ukrayinsʹka etnopedahohika v yiyi istorychnomu rozvytku [Ukrainian ethnopedagogy in its historical development]. Naukova dumka. [in Ukrainian].

Khartiya Rady Yevropy z osvity dlya demokratychnoho hromadyanstva y osvity z prav lyudyny [Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education]. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b93be [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті