ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Oksana Povidaychyk кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород http://orcid.org/0000-0003-0048-6293
  • Ruslan Zhylenko кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород http://orcid.org/0000-0002-2227-4534

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.125-129

Ключові слова:

науково-дослідницька діяльність, професійна підготовка, соціальний працівник, технології навчання.

Анотація

У статті досліджується проблема професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності. Встановлено, що в педагогічній теорії і практиці відсутні цілісні дослідження з питання технологій науково-дослідницької підготовки фахівців соціальної роботи. Метою статті є виявлення ефективних технологій науково-дослідницької підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі. Методи дослідження: аналіз наукової літератури, систематизація (для з’ясування ключових понять дослідження), вивчення досвіду діяльності ЗВО з науково-дослідницької підготовки соціальних працівників (задля виявлення особливостей досліджуваного процесу), узагальнення (з метою формування авторських висновків). Встановлено, що ефективними технологіями науково-дослідницької підготовки соціальних працівників у вищій школі є: кейс-технологія (дає змогу через колективну творчу дискусію на прикладі реальної ситуації, яка містить оригінальний практичний досвід, виробити в студентів конкретні практичні навички), концентрованого навчання (передбачає оволодіння студентами великого обсягу навчальної інформації без збільшення кількості навчального часу через зміни механізмів його засвоєння, структури інформації, форм її подання), диференційованого навчання (створюються умови, які дають змогу кожному студенту розкрити свої потенційні можливості щодо науково-дослідницької роботи), розвитку критичного мислення (формується здатність до наукового типу мислення для розв’язання нетривіальних фахових завдань), проектів (спрямований на формування здатності студентів комбінувати і поєднувати формальні знання з практичним досвідом). 

Біографії авторів

Oksana Povidaychyk, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород

доктор педагогічних наук, доцент

Ruslan Zhylenko, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

кандидат історичних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Jackson G. Rethinking the case method. Journal of Management Policy and Practice. 2011. Vol. 12 (5). P.142–164.

Дьячек Т.П. Подготовка социальных работников к исследовательской деятельности: теория и практика. Тамбов: изд-во ТГУ, 2002. 167 с.

Сайтбагина Л.А. Развитие исследовательской деятельности студентов вуза в условиях проблемно-концентрированного обучения: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Омский государственный педагогический университет. Омск, 2017. 207 с.

Ибрагимов Г.И. К вопросу о технологии концентрированного обучения. Специалист. 1995. №1. С. 62–68.

Повідайчик О.С. Реалізація технології диференційованого навчання в процесі науково-дослідницької підготовки магістрів соціальної роботи. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2018. Вип. 2 (43). С.201–205.

Чуба О. Формування критичного мислення як психолого-педагогічна проблема сучасності. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. Вип. 3. С.202–208.

Тюптя Л.Т., Пузіков Д.О. Проектування в соціальній роботі. Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2005. Т. 47. С. 77–84.

References

Jackson, G. (2011). Rethinking the case method. Journal of Management Policy and Practice. 12 (5), 142–164.

Dyachek, T.P. (2002). Podgotovka socialnyh rabotnikov k issledovatelskoy deyatelnosti: teoriya i praktika [Training of social workers for research activities: theory and practice]. Tambov State Univeristy [in Russian].

Sajtbagina, L.A. (2017). Razvitie issledovatelskoj deyatelnosti studentov vuza v usloviyah problemno-koncentrirovannogo obucheniya [Development of research activities of university students in the context of problem-focused learning]. (Doctor’s thesis). Omsk State Pedagogical University. [in Russian].

Ibragimov, G.I. (1995). K voprosu o tehnologii koncentrirovannogo obucheniya [To the issue of learning-focused technology]. Specialist, 1, 62–68. [in Russian].

Povidaichyk, O.S. (2018). Realizatsiia tekhnolohii dyferentsiiovanoho navchannia v protsesi naukovo-doslidnytskoi pidhotovky mahistriv sotsialnoi roboty [Implementation of the technology of differentiated instruction in the process of research training of masters of social work]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (43), 201−205. [in Ukrainian].

Chuba, O. (2013). Formuvannia krytychnoho myslennia yak psykholoho-pedahohichna problema suchasnosti [Development of critical thinking as a psychological and pedagogical problem of today]. Pedagogy and psychology of vocational education, 3, 202–208. [in Ukrainian].

Tiuptia, L.T., & Puzikov, D.O. (2005). Proektuvannia v sotsialnii roboti [Project designing in social work]. Scientific notes of NaUKMA. Pedagogical, psychological sciences and social work, 47, 77–84. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті