ЗАЛЕЖНІСТЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ ВІД ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ: ПОНЯТТЯ ТА ПОКАЗНИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.130-136

Ключові слова:

старшокласники, Інтернет-залежність, залежність від віртуальних соціальних мереж, залежність старшокласників від віртуальних соціальних мереж.

Анотація

 У поданій статті актуалізується проблема залежності старшокласників від віртуальних соціальних мереж як наслідку стихійного впливу процесу кіберсоціалізації, відсутності цілісного реального «Я-образу» та домінування віртуальної складової в їх житті. Автор ставить за мету здійснення спроби до визначення ключового поняття дослідження − «залежність старшокласників від віртуальних соціальних мереж», а також обґрунтування та виокремлення основних показників, які уможливлюють розпізнавання залежного стану в особи 15-18 років, що навчається у старшій школі. Для реалізації поставленої мети застосовувалися методи аналізу та синтезу, узагальнення та систематизації. В результаті дослідження: було обґрунтовано методологічну основу понять «залежність» та «аддикція»; аналіз термінів «мережа» на філософському та «соціальна мережа» на міжгалузевому методологічному рівнях створив наукове підґрунтя для розкриття сутнісного значення «віртуальних соціальних мереж» та конкретизацію означеної дефініції, уточнення визначень «Інтернет-залежність» та «залежність від віртуальних соціальних мереж». Окрім того, виокремлення специфічних соціальних ознак, притаманних старшокласникам, схильним до залежного від віртуальних соціальних мереж стану дали змогу сформулювати визначення «залежності старшокласників від віртуальних соціальних мереж» як нав’язливу потребу осіб віком 15-18 років, які навчаються у старшій школі до безпідставно тривалого перебування у суспільних кіберструктурах, що призводить до деформації «Я-реального» та «Я-віртуального», відповідно до основних показників на когнітивному, мотиваційно-ціннісному, емоційно-вольовому та поведінковому рівнях.

Біографія автора

Nanuli Potyomkina, Харківська державна академія культури, м.Харків

аспірантка

Посилання

Список використаної літератури

Англо-русский медицинский энциклопедический словарь / уклад. и глав. ред. А.Г. Чучалин, Э.Г. Улумбеков, О.К. Поздеев. Москва: ГЭОТАР, 1995. 717 с.

Бурова В.А. Социально-психологические аспекты интернет-зависимости. URL: http://cyberpsy.ru/articles/burova-internet-addiction/ (дата звернення: 11.08.2018)

Бурова В.А. Интернет зависимость в медицинской парадигме. URL: http://cyberpsy.ru/articles/burova-internet-addiction-medical-paradigm (дата звернення: 12.00.2018)

Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник: А-Я / уклад. та голов. ред. Л.І. Перух, І.М. Головко. Київ: ВСВ, Медицина, 2015. 968 с.

Червяк П.І. Медична енциклопедія. 3-тє вид., допов. Київ: Просвіта, 2012. 1504 с.

Социологический энциклопедический словарь. На русском, англ., франц. и чешском языках / ред и коорд. Г.В. Осипов. Москва: ИНФА̇М-НОРМА, 1998. 488с.

Семигин Г.Ю. Политическая энциклопедия в 2 т. Т.1. Москва: Мысль, 2000. 750 с.

Соціальна робота: короткий енциклопедичний словник / редкол.: В.П. Андрущенко та ін. Київ: ДЦССМ, 2002. 536 с.

Brown R.I.F. Some contributions of the study of gambling to the study of other addictions. Gambling Behavior and Problem Gambling. Reno: University of Nevada Press. 1993. P.241−272.

Потьомкіна Н.З. Кіберсоціалізація юні: соціально-педагогічний підхід. Social Work and Education. 2019. Vol.6. No.3. Р. 269-284.

Егоров А. Социально приемлимые аддикции. URL: https://www.narcom.ru/cabinet/online/109.html (дата обращ.: 2005)

Marks I. Non-chemical (behaviorial) addictions. British Journal of Addiction. 1990. Vol.85. Р.1389–1394.

Griffiths M., Widyanto L. Internet Addiction: Does It Really Exist? Psychology and the Internet: Intrapersonal, Interpersonal and Transpersonal Applications. New York: Academic Press. 1998. PР.61−75.

Kuss, D.J., Rooij G.W., Shorter A., Griffiths M.D. [and others]. Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors. Computers in Human Behavior. 2013. Vol.29 (5). Р.1987−1996.

Бутрова Н.Н., Цариценцева О.П. Содержание образа «Я-виртуальное» пользователей Интернета (на примере юношеского возраста). Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2014. № 12 (декабрь). C.76–80.

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе: пер. с англ. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 328 с.

Young K. The research and controversy surrounding Internet addiction. Cyberpsychology and Behavior. 1999. Vol.2. Р.381–383.

Словник української мови: в 11 томах./ редкол. І.К. Білодід [та ін.]. Т.4. Київ: Наук.думка, 1970. 840 с.

Харари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества: пер. с англ. Москва: Синдбад, 2019. 520 с.

Barnes J. Class and committees in a Norwegian island parrish. Human Relations, 1954. 7, 39-58.

Boyd D., Ellison N. Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 2008. Vol.13. Р.210–230.

Жичкина А.Е., Белинская Е.П. Самопрезентация в виртуальной коммуникации и особенности идентичности подростков-пользователей Интернета. Труды по социологии образования. 2000. Т.5. №7. С.431−460.

Турецька Х. Особистісна ідентичність схильних до Інтернет-залежності осіб: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05. Київ, 2011. 225 с.

Потьомкіна Н.З. Профілактика залежності старшокласників від соціальних мереж: зарубіжний досвід. Danish Scientific Journal. 2020. Vol.2. No. 32. P.57−64.

Potomkina N. High school students’ addiction from social networks and social-pedagogical prevention tendencies (Залежність старшокласників від соціальних мереж та тенденції соціально-педагогічної профілактики). The scientific heritage. 2020. No. 45. №.7. PР.55-60.

Hussain Z., Pontes H. Personality, Internet Addiction, and Other Technological Addictions: A Psychological Examination of Personality Traits and Technological Addictions. 2018. PР.45−71. URL: https://www.researchgate.net/publication/321137871_Personality_internet_addiction_and_other_technological_addictions_A_psychological_examination_of_personality_traits_and_technological_addictions. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-3477-8.ch003

References

Chuchalyn, A.H., Ulumbekov, E.H., & Pozdeev, O.K. (Eds.). (1995). Anhlo-russkyy medytsynskyy éntsyklopedycheskyy slovar [English-Russian Medical Encyclopedic Dictionary]. HEOTAR. [in Russian].

Burova, V.A. (2018). Sotsyalʹno-psykhologicheskye aspekty internet-zavisymosti [Socio-psychological aspects of Internet addiction]. URL: http://cyberpsy.ru/articles/burova-internet-addiction/.[in Russian].

Burova, V.A. (2018). Internet zavisymostʹ v medytsynskoi paradigme [Internet addiction in the medical paradigm]. URL: http://cyberpsy.ru/articles/burova-internet-addiction-medical-paradigm/. [in Russian].

Perukh, L.I., & Holovko, I.M. (Rds.). (2015). Ukrayinsʹko-latynsʹko-anhliysʹkyy medychnyy entsyklopedychnyy slovnyk: A-Ya [Ukrainian-Latin-English medical encyclopedic dictionary: A-Z]. VSV, Medytsyna. [in Ukrainian].

Cherviak, P.I. (2012). Medychna entsyklopediya [Medical encyclopedia]. Prosvita. [in Ukrainian].

Osypov, H.V. (Ed.). (1998). Sotsiologicheskii éntsyklopedicheskii slovarʹ. Na russkom, angl., frants. y cheshskom yazykakh. [Sociological encyclopedic dictionary. In Russian, English, French and Czech]. INFAM-NORMA. [in Ukrainian].

Semyhyn, H.Yu. (2000). Politicheskaya éntsyklopediia v 2 t. T.1. [Political encyclopedia in 2 vol. Vol. 1.]. Mysl. [in Russian].

Andrushchenko, V.P. (Ed.). (2002). Sotsialʹna robota: korotkyy entsyklopedychnyy slovnyk [Social work: a short encyclopedic dictionary]. DTSSSM. [in Ukrainian].

Brown R.I.F. (1993). Some contributions of the study of gambling to the study of other addictions. Gambling Behavior and Problem Gambling. Reno: University of Nevada Press, 241−272.

Potomkina, N.Z. (2019). Kibersotsializatsiya yuni: sotsialʹno-pedahohichnyy pidkhid [Young people Cybersocialization: socio-pedagogical approach]. Social Work and Education, 6(3), 269-284. https://doi.org/10.25128/2520-6230.19.3.5. [in Ukrainian].

Ehorov A. (2005). Sotsyalʹno pryemlymye addyktsyy [Socially acceptable addictions]. URL: https://www.narcom.ru/cabinet/online/109.html. [in Russian].

Marks, I. (1990). Non-chemical (behaviorial) addictions. British Journal of Addiction, 85, 1389–1394. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1990.tb01618.x

Griffiths, M., & Widyanto, L. (1998). Internet Addiction: Does It Really Exist? Psychology and the Internet: Intrapersonal, Interpersonal and Transpersonal Applications. New York: Academic Press. 61-75.

Kuss, D.J., Rooij, G.W., Shorter, A., & Griffiths, M.D. (2013). Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors. Computers in Human Behavior, 29(5), 1987– 1996. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.04.002

Butrova, N.N., & Tsarytsentseva O.P. (2014). Soderzhanie obraza «YA-virtualʹnoe» polʹzovatelei Interneta (na primere yunosheskoho vozrasta) [Content of the image "I am virtual" of Internet users (on the example of adolescence)]. Kontsept, 12 (december), 76–80. [in Russian].

Kastels, M. (2004). Galaktika Internet: Razmyshleniia ob Internete, biznese i obshchestve [The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society]. U-Faktoryia. [in Russian].

Young, K. (1999). The research and controversy surrounding Internet addiction. Cyberpsychology and Behavior, 2, 381–383. http://doi.org/10.1089/cpb.1999.2.381

Bilodid, I.K. (1973). Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy: v 11 tomakh. T.4 [Ukrainian Dictionary in 11 vol. Vol.4]. Naukova dumka. [in Ukrainian].

Kharary, Yu.N. (2019). Sapiens. Kratkaya istoriia chelovechestva [Sapiens. A Brief History of Humanity]. Syndbad. [in Russian].

Barnes, J. (1954). Class and committees in a Norwegian island parrish. Human Relations, 7, 39-58. http://dx.doi.org/10.1177/001872675400700102

Boyd, D.,& Ellison, N. (2008). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210–230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x

Zhychkyna, A.E., & Belynskaia, E.P. (2000). Samoprezentatsiia v virtualʹnoi kommunikataii i osobennosti identichnosti podrostkov-polʹzovatelei Interneta [Self-presentation in virtual communication and identity features of adolescent Internet users]. Trudi po sotsyolohyy obrazovanyia, 5(7), 431-460. [in Russian].

Turetska, Kh. (2011). Osobystisna identychnistʹ skhylʹnykh do Internet-zalezhnosti osib [Personal identity prone to Internet addiction people] [Unpublished doctoral dissertation]. Ivan Franko National University of Lviv. [in Ukrainian].

Potomkina, N.Z. (2020). Profilaktyka zalezhnosti starshoklasnykiv vid sotsialʹnykh merezh: zarubizhnyy dosvid [Prevention of high school students' dependence on social networks: foreign experience]. Danish Scientific Journal, 2(32), 57-64. [in Ukrainian]. https://doi.org/ 10.24139/2312-5993/2020.01/082-094

Potomkina, N. (2020). High school students’ addiction from social networks and social-pedagogical prevention tendencies. The scientific heritage, 45(7), 55-60.

Hussain, Z., & Pontes, H. (2018). Personality, Internet Addiction, and Other Technological Addictions: A Psychological Examination of Personality Traits and Technological Addictions, 45-71. URL: https://www.researchgate.net/publication/321137871_Personality_internet_addiction_and_other_technological_addictions_A_psychological_examination_of_personality_traits_and_technological_addictions. DOI: 10.4018/978-1-5225-3477-8.ch003

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті