РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ ВИЗНАЧЕННІ МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

  • Serhii Rabiichuk кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький http://orcid.org/0000-0003-3948-0083
  • Serhii Yaremchuk Хмельницький національний університет, м. Хмельницький http://orcid.org/0000-0002-8305-9539

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.137-140

Ключові слова:

інклюзія, молодь з особливими потребами, професійна орієнтація, професійне самовизначення, соціально-культурні центри.

Анотація

У статті розглянуто деякі аспекти соціально-педагогічних стратегій професійного самовизначення учнівської молоді з особливими потребами. Визначено, що робота спеціалізованих соціально-культурних центрів в яких молодь могла вирішити свої соціальні, психологічні, медико-реабілітаційні проблеми потребує удосконалення. Метою статті є аналіз процесу професійного самовизначення молоді з особливими потребами та ролі в ньому соціально-культурних центрів. Методами дослідження є аналіз (інтерпретація літературних джерел з метою виявлення їх суті), порівняння (дозволяє встановити спільні і відмінні ознаки між об’єктами, процесами, явищами), узагальнення (дозволяє визначити в процесах спільні властивості). Встановлено, що на професійно-особистісного самовизначення учнівської молоді з особливими потребами впливають концепції безперервної і додаткової освіти. Проведений аналіз теоретичних праць вітчизняних і зарубіжних науковців, який свідчить, що ефективному професійному самовизначенню учнівської молоді з особливими потребами сприяє удосконалена робота спеціалізованих соціально-культурних центрів. Доведено, що завданням педагога, соціального працівника стає допомога учнівській молоді, в тому числі і з обмеженими можливостями, при виборі обдуманої, самостійно обраної професії. Найбільший ефективний вплив на професійне самовизначення може здійснити соціально-культурна діяльність – організоване дозвілля, в дозвіллєвих центах, яке дає істинну можливість самовизначитись. Визначено, що модель професійного самовизначення формується на основі нахилів, інтересів суб’єкта які разом з ціннісними орієнтаціями і рівнем зацікавленості призводять до первинного професійного наміру та подальшого вибору професії. Встановлено, що професійне самовизначення є динамічним процесом формування основних ставлень до професійної діяльності, самореалізації духовно-фізичних можливостей, формуванням професійних планів, уявлення себе професіоналом. Узагальнено, що в соціально-культурних центрах використовуються форми соціально-дозвіллєвої діяльності в позанавчальний час з метою професійного самовизначення учнівської молоді з особливими потребами.

Біографії авторів

Serhii Rabiichuk, кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

кандидат педагогічних наук, доцент

Serhii Yaremchuk, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

студент-магістр 2-го року навчання спеціальності 231 «Соціальна робота»

Посилання

Список використаної літератури

Бондарчук К. Стан та напрямки вдосконалення профорієнтаційного обслуговування громадян в Державній службі зайнятості. Україна: аспекти праці. 2004. № 1. C. 12–20.

Виштак О. В. Мотивационные предпочтения абитуриентов и студентов. Социологические исследования. 2003. №2. С. 135−138.

Высоцкая Л. Вселить веру в себя. Социальное партнерство в специальной библиотеке. Библиотечное дело. 2004. № 10. С. 33−35.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Закони України. Том 1. К.: АТ «Книга», 1996. С. 301–309.

Кияниця З. П. , Петрочко Ж. В. Соціальна робота із вразливими сім’ями та дітьми. Сучасні орієнтири та ключові технології: пос. Ч.1. К.: Обнова компані, 2017. 256 с.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие. М.: Академия, 2004. 302 с.

Логвиненко Т., Клим М. Професійна готовність майбутніх соціальних педагогів до роботи і інклюзивному середовищі. Молодь і ринок. 2020. №2 (181). С. 76−80.

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Методики здійснення первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних» від 19.12.2018 № 1910. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дфтф звернення 15.09.2020).

Стрельцов Ю. А. Культурология досуга: учеб. пособие. Изд. 2-е. М.: МГУКИ, 2003. 296 с.

Стрижеус С. Досвід та проблеми включення дітей з особливими потребами: монографія. Ужгород, Патент. 2004. 139 с.

Храпылина Л.П. Основы реабилитации инвалидов в системе социальной работы. Развитие социальной реабилитации в России. М. : Tacis. 2000. 305 с.

Чистякова С. Н., Родичев Н.Ф., Черкашин Е.О.Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего образования. Элективный ориентационный курс (9 класс): метод, пособие для учителей. М.: Академия, 2004. 80 с.

Чистякова С. П. Проблемы и риски самоопределения старшеклассников в выборе профиля обучения. Профильная школа. 2004. №5. С.5−10.

References

Bondarchuk, K. (2004). Stan ta napryamki vdoskonalennya proforієntacіjnogo obslugovuvannya gromadyan v Derzhavnіj sluzhbі zajnyatostі [Status and areas of improvement of career guidance services for citizens in the State Employment Service]. Ukraina: aspekty pratsi, 1, 12-20. [in Ukrainian].

Vishtak, O. V. (2003). Motivacionnye predpochteniya abiturientov i studentov [Motivational preferences of entrants and students]. Sotsyolohycheskye yssledovanyia, 2, 135-138. [in Ukrainian].

Vysockaya, L. (2004). Vselit' veru v sebya [Instill faith in yourself. Social partnership in a special library]. Byblyotechnoe delo, 10, 33-35. [in Russian].

Zakon Ukrainy «Pro osnovi socіal'noi zahishchenostі іnvalіdіv v Ukrainі» (1996). [Laws of Ukraine «On the basics of social protection of people with disabilities in Ukraine»]. Volume 1. Knyha. [in Ukrainian].

Kiyanitsya, Z. P., Petrochko, Z. V. (2017). Socіal'na robota іz vrazlivimi sіm’yami ta dіt'mi. Suchasni oriientyry ta kliuchovi tekhnolohii [Social work with vulnerable families and children. Modern landmarks and key technologies]. Part 1. Obnova kompanі. [in Ukrainian].

Klimov, E. A. (2004). Psihologiya professional'nogo samoopredeleniya [Psychology of professional self-determination]. Akademiya. [in Russian].

Lohvynenko, T., & Klim, M. (2020). Profesіjna gotovnіst' majbutnіh socіal'nih pedagogіv do roboti і іnklyuzivnomu seredovishchі [Professional readiness of future social educators for work and an inclusive environment]. Molod i rynok, 2 (181), 76-80. [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy «Pro zatverdzhennya Metodiki zdіjsnennya pervinnogo ta pogliblenogo profіlyuvannya osіb, yakі shukayut' robotu, ta zareєstrovanih bezrobіtnih» [Order of the Ministry of Social Policy of Ukraine «On approval of the Methodology for the implementation of primary and in-depth profiling of job seekers and registered unemployed»]. Dated 19.12.2018 № 1910]. http:// zakon.rada.gov.ua. [in Ukrainian].

Strel'cov, Y. A. (2003). Kul'turologiya dosuga [Culturology of leisure]. 2nf ed. MGUKI. [in Russian].

Strizheus, S. (2004). Dosvid ta problemy vkliuchennia ditei z osoblyvymy potrebamy [Experience and problems of inclusion of children with special needs]. Patent. [in Ukrainian].

Khrapylina L.P. (2000). Osnovy reabilitacii invalidov v sisteme social'noj raboty [Basics of rehabilitation of disabled people in the system of social work]. Tacis. [in Russian].

Chistyakova, S. N., Rodichev, N. F., Chistyakova, S. N. Cherkashin, E. O. (2004). Slagaemye vybora profilya obucheniya i traektorii dal'nejshego obrazovaniya. Elektyvnyi oriientatsiinyi kurs (9 klas) [The components of the choice of training profile and the trajectory of further education. Elective orientation course (9th grade)]. Akademiya. [in Russian].

Chistyakova, S. P. (2004). Problemy i riski samoopredeleniya starsheklassnikov v vybore profilya obucheniya [Problems and risks of self-determination of high school students in choosing a profile of education]. Profilna shkola, 5, 5-10. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті