КЛАСИФІКАЦІЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ СПІВРОБІТНИКІВ ІТ КОМПАНІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.141-146

Ключові слова:

компетентність, управління ІТ проєктами, класифікація компетентностей, ІТ компанії.

Анотація

Стаття присвячена одній з актуальних проблем − розгляду компетентностей ІТ фахівців, залучених до управління ІТ проєктами, та їх класифікації. Автором статті було проведено детальний аналіз наукових джерел, літератури з управління проєктами, побудови та ведення бізнесу, що дозволило описати низку професійних компетентностей фахівців, необхідних для реалізації проєктів у ІТ компаніях. Управління проєктами розглянуто як безпосередню складову реалізації проєкту, з зосередженням уваги на фахівцях, що так чи інакше залучені до управління проєктами ІТ компаній. Зокрема, було виокремлено компетентності співробітників ІТ компаній, залучених до управління ІТ проєктами. Метою статті є дослідження професійних компетентностей фахівців ІТ компаній, необхідних для успішного управління ІТ проєктом, та їх класифікація. У дослідженні було визначено й проаналізовано компетентності фахівців ІТ компаній, залучених до управління проєктами, та запропоновано їх класифікацію з огляду на специфіку управління ІТ проєктами. Зокрема виділено три групи компетентностей: технічні компетентності, компетентності лідерства та компетентності стратегічного управління. У результаті дослідження було здійснено розподілення визначених компетентностей у відповідності до запропонованої класифікації.

Біографія автора

Ivan Rantyuk, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, м.Київ

аспірант

Посилання

Список використаної літератури

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Дата оновлення: 25.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 09.10.2020)

Holtzman J. First in the world. PM Network. 1999. № 13(12). РЗ.41–42.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide). Newtown Square, Pa: Project Management Institute, 2004. Print. 167 p.

Брюховецька О.В. Креативність як чинник формування комунікативної компетентності керівників освітніх організацій. Наука і освіта. 2010. Лютий. С.151−155.

Гончар М.Ф., Білик Ю.В. Особливості управління у стресових ситуаціях. Стрес-менеджмент на підприємстві. Науковий вісник НЛТУ України, 2017. Вип. 27 (2). С.94−97.

Петрова І.Л., Поліщук В.І., Печенізький В.П. Посібник по курс: «Управління змінами». Міжнародна громадська організація «Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ». Київ, 2007 118 с.

Спірін О.М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання., 2009. №5 (13). URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/183 (дата звернення: 20.09.2020)

Романуха О.М. Роль крос-культурних комунікацій у менеджменті організацій. Економіка та суспільство. 2017. №1 (1). С.608−613.

Антонюк Д. С. Підходи до формування економічної компетентності особистості у науковій літературі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2017. № 1(85). С.32−37.

Lay C.H., Schouwenburg H.C. Trait Procrastination, Time Management, and Academic Behavior. Journal of Social Behavior and Personalityю 1993. Vol. 8, № 4. Р.647-662.

Птащенко Л. О., Чечелашвілі М.Ю. Гарвардська модель переговорів у співпраці бізнесу зі стейкхолдерами. Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 15 жовтня 2019 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2019. С.158−160.

Воробйова Е.В. Командна робота у професійній діяльності менеджерів. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технологічної еліти. Збірник наукових праць. 2012. Вип. 30−31 (34-35). С.273−279.

13. Слободянюк О.М. Професійно-етична компетентність менеджера: значення у професійній діяльності та умови формування у ВНЗ. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2014. Вип. 33. С.179–182.

14. Черевко В.П. Формування комунікативної компетентності майбутнього менеджера у процесі професійної підготовки : автореф. дис. .канд. психол. наук: 19.00.07 / В.П.Черевко; Нац пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. Київ, 2001. 20 с.

Сідак Л.М. Аналіз сучасних підходів до осмислення феномену «Саморозвиток особистості». Науковий вісник. Серія: Філософія. Харків: ХНПУ, 2016. Випуск 47 (частина І) URL: http://oaji.net/articles/2017/1026-1483608304.pdf (дата звернення: 15.09.2020)

Лавриненко Л.М. Мотиваційна складова професійної компетентності. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернігів, 9 листопада 2018 р.). Чернігів: Чернігів. нац. технол. ун-т., 2018. C.510−512.

Прашко О.В. Уміння керувати конфліктами – ознака соціально компетентної особистості Освіта та розвиток обдарованої особистості.2014. №4 (23). С.96−101.

Татаревська М.С., Сорока О.В. Проблеми та перспективи управління талантами в сучасних організаціях. Вісник соціально-економічних досліджень, 2013. № 4. С.160−164.

Гафіяк А.М. ІТ-технології та бізнес-аналітика. Економіка та суспільство. 2018, № 15. С.933−937.

Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Паляниця В.А., Мельник Л.М. Шляхи і методи прийняття управлінських рішень (психологічні аспекти менеджменту). Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2009, випуск 16, частина 1. С.11−14.

Тополенко О. О. Психологічна готовність керівників до прийняття управлінських рішень (теоретична модель). Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2007. Випуск 3, частина 1. С.208−215.

References

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 № 1556-VII. Data onovlennya: 25.09.2020 [Law of Ukraine on Higher Education № 1556-VII on 2014, January 17. Updated 2020, September 25]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. [in Ukrainian].

Holtzman, J. (1999). First in the world. PM Network, 13 (12), 41–42.

Project Management Institute (2004). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®Guide). Project Management Institute.

Briukhovetska, O.V. (2010). Kreatyvnistʹ yak chynnyk formuvannya komunikatyvnoyi kompetentnosti kerivnykiv osvitnikh orhanizatsiy [Creativity as a factor in the formation of communicative competence of leaders of educational organizations]. Science and Education, February, 151−155. [in Ukrainian].

Honchar, M.F., & Bilyk, Y.V. (2017). Osoblyvosti upravlinnya u stresovykh sytuatsiyakh. Stres-menedzhment na pidpryyemstvi [Features of management in stressful situations. Stress management at the enterprise]. Scientific Herald of NLTU of Ukraine, 27(2). https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2017/27_2/22.pdf [in Ukrainian].

Petrova, I. L., Polishchuk, V.I., & Pechenizkyi, V.P. (2007). Posibnyk po kurs: «Upravlinnya zminamy» [Course guide «Change Management»]. Mizhnarodna hromadsʹka orhanizatsiya «Fundatsiya polʹsʹko-ukrayinsʹkoyi spivpratsi PAUSI».

Spirin, O.M., & Vakaliuk, T.A. (2019). Informatsiyno-komunikatsiyni ta informatychni kompetentnosti yak komponenty systemy profesiyno-spetsializovanykh kompetentnostey vchytelya informatyky [Formation of information and communication competence of bachelors of informatics on the use of cloud-oriented learning environment]. Information Technologies and Learning Tools, 5 (13), https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/183 [in Ukrainian].

Romanukha, O.M. (2017). Rolʹ kros-kulʹturnykh komunikatsiy u menedzhmenti orhanizatsiy. Ekonomika ta suspilʹstvo [The role of cross-cultural communications in the management of organizations]. Economy and society, 1(1), 608-613. [in Ukrainian].

Antonyuk, D.S. (2017). Pidkhody do formuvannya ekonomichnoyi kompetentnosti osobystosti u naukoviy literaturi [Economic Competence Formation Approaches in the Scientific Literature]. Herald of Zhytomyr State University named after Ivan Franko, 1 (85), 32−37.

Lay, C.H., & Schouwenburg, H.C. (1993). Trait Procrastination, Time Management, and Academic Behavior. Journal of Social Behavior and Personality, 8 (4), 647−663.

Ptashchenko, L.O., & Chechelashvili M.Y. (2019, October 15). Harvardsʹka modelʹ perehovoriv u spivpratsi biznesu zi steykkholderamy [Harvard model of negotiations in business cooperation with stakeholders]. In Proceedings of the International scientific-practical conference − Development of the financial market in Ukraine: threats, problems and prospects (ззю158−160). Publishing House of Poltava National Technical University. [in Ukrainian].

Vorobiova, E.V. (2012). Komandna robota u profesiyniy diyalʹnosti menedzheriv [Teamwork in the professional activities of managers]. Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technological elite, 30−31 (34-35), 273−279. [in Ukrainian].

Slobodianiuk, О.М. (2014). Profesiyno-etychna kompetentnistʹ menedzhera: znachennya u profesiyniy diyalʹnosti ta umovy formuvannya u VNZ [Professional and ethical competence of the manager: importance in professional activity and conditions of formation in higher education]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 33, 179–182. [in Ukrainian].

14. Cherevko, V.P. (2001). Formuvannya komunikatyvnoyi kompetentnosti maybutnʹoho menedzhera u protsesi profesiynoyi pidhotovky [Formation of communicative competence of future managerduring the vocational training] (Unpublished candidate dissertation). M.P.Dragomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian]

Sidak, L.M. (2016). Analiz suchasnykh pidkhodiv do osmyslennya fenomenu «Samorozvytok osobystosti» [Analysis of modern approaches to the phenomenon of «self-development of personality»]. Scientific Herald of KhNPU named after GS Skovoroda. Series: Philosophy, 47, Part І. http://oaji.net/articles/2017/1026-1483608304.pdf [in Ukrainian].

Lavrynenko, L.M. (2018, November 9). Motyvatsiyna skladova profesiynoyi kompetentnosti [Motivational component of professional competence]. In Collection of abstracts of the I International scientific-practical conferenceCompetitiveness of higher education in Ukraine in the information society (pp.510−512). Publising House of Chernihiv National Technological University. [in Ukrainian].

Prashko, O.V. (2014). Uminnya keruvaty konfliktamy – oznaka sotsialʹno kompetentnoyi osobystosti [Conflict control ability as a symbol of social and competitive person]. Education and Development of Gifted personality, 4 (23), 96−101. [in Ukrainian].

Tatarevska, M.S., & Soroka, O.B. (2013). Problemy ta perspektyvy upravlinnya talantamy v suchasnykh orhanizatsiyakh [Problems and prospects of talent management in modern organizations]. Herald of socio-economic research, 4, 160-164. [in Ukrainian].

Hafiiak, A.M. (2018). IT-tekhnolohiyi ta biznes-analityka [IT-technology and business intelligence]. Economy and society, 15, 933−937. [in Ukrainian].

Andrushkiv, B.M., Kyrych, N.B., Palianytsia, B.A., & Melnyk, L.M. (2009). Shlyakhy i metody pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ (psykholohichni aspekty menedzhmentu) [Ways and methods of making managerial decisions (psychological aspects of management)]. Scientific works of KNTU. Economic Sciences, 16, part 1, 11−14. [in Ukrainian].

Topolenko, O.O. (2007). Psykholohichna hotovnistʹ kerivnykiv do pryynyattya upravlinsʹkykh rishenʹ (teoretychna modelʹ) [Psychological readiness of managers to make managerial decisions (theoretical model)]. Herald of NTUU KPI. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy, 1, 128-131. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті