ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Iryna Savka кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м.Львів http://orcid.org/0000-0002-3213-0921
  • Tetiana Yakymovych кафедра теорії і методики технологічної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Львів

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.161-165

Ключові слова:

скрайбінг, скечінг, інтелектуальні картки, аудіовізуальні засоби, візуалізація, аудіовізуальне навчання.

Анотація

Оскільки сьогоденню характерне інтенсивний розвиток науки,  техніки та різноманітних технологій, необхідно активно використовувати різноманітні новітні технічні засоби у навчальному процесі. Метою статті є використання аудіовізуальних засобів для когнітивної візуалізації дидактичних об’єктів під час викладання іноземних мов. Для досягнення цієї мети були використані наступні методи дослідження: комплексний порівняльний аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; інтерпретація основних понять; узагальнення, прогностичний аналіз для виявлення шляхів забезпечення ефективності аудіовізуальних засобів навчання. У статті сучасні аудіовізуальні засоби охарактеризовані як інтеграція візуальних та звукових засобів. Зазначено, що метою візуалізації є підтримка логічних операцій у всіх видах навчальної діяльності: аналіз, синтез, порівняння, пошук зв’язків та взаємозв’язків, систематизація, висновки тощо. Виділені функції візуалізації: розвиток уяви, концентрації уваги, асоціативного мислення та інші. На практиці для підтримки візуалізації використовуються такі сучасні засоби візуалізації, як скрайбінг, скечінг, інтелектуальні карти. До аудіовізуальних засобів належать звукові комп’ютерні програми, звукова візуальна статистика (презентації), візуально динамічні засоби (відеозаписи) тощо. Визначені етапи навчання та функції аудіовізуальних засобів на певному. Отже, на початковому етапі аудіовізуальні засоби забезпечують активне відтворення умов діяльності, на етапі усвідомлення − пояснення способів діяльності та логічне виклад її послідовності, на етапі запам'ятовування − активізація пізнавальної діяльності проблемними методами, на етапі використання − закріплення навичок за допомогою вправ. необхідно враховувати психологічні особливості уваги: концентрація, стійкість, обсяг, розподіл, переключення. Доведено, що аудіовізуальні засоби навчання дозволяють подавати інформацію у правильній послідовності та у правильних пропорціях, зосередити увагу на тих частинах об’єкта, які в даний час є предметом розвитку під час двомовного навчання. За підтримки сучасних аудіовізуальних засобів навчальний процес стає більш керованим, інструменталізованим, проектною моделлю, передбачуваною.

Біографії авторів

Iryna Savka, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м.Львів

Candidate of Pedagogical Sciences, Ph.D, Associate Professor

Tetiana Yakymovych, кафедра теорії і методики технологічної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Львів

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Ключковська І.М., Савка І.В., Якимович Т.Д. Принципи структурування змісту електронного підручника для студентів. ΛΌГOΣ. 2020. Volume 4. С.120−122

Гороль П.К. Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В Сучасні інформаційні засоби навчання: навчальний посібник. К.: Освіта України, 2007. 536 с.

Інноваційні методики навчання у професійно-технічній освіті [Текст]: монографія / за ред. І.М.Козловської. Львів : Сполом, 2006. 172 с.

Савка І.В., Яремко Т.І. Розвиток навичок аудіювання та сприйняття аудіо інформації під час підготовки перекладачів. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції International forum: problems and scientific solutions (м.Мельбурн, Австралія, 6-8 серпня 2020). С.30−33.

Стечкевич О., Якимович Т. Використання аудіовізуальних засобів навчання у професійно-практичній підготовці майбутніх фахівців. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. 2018. Вип. 52. Київ ; Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. С.152−156.

Якимович Т.Д. Основи дидактики професійно-практичної підготовки: навчально-методичний посібник. К.: Педагогічна думка, 2013. 136 с.

Gajewska E., Sowa M. LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych. Lublin: Werset, 2014. 271 s.

Ligara B., Szupelak W. Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze. Kraków: Księgarnia Akademicka Sp. z o.o., 2012. 274 s.

References

Kliuchkovska, I.M., Savka, I.V., & Yakymovych, T.D. (2020). Pryntsypy strukturuvannia zmistu elektronnoho pidruchnyka dlia studentiv [Principles of structuring the content of an electronic textbook for students]. ΛΌHOΣ, 4, 120−122. [in Ukrainian].

Horol, P.K., Hurevych, R.S., Konoshevskyi, L.L., & Shestopaliuk, O.V. (2007). Suchasni informatsiini zasoby navchannia [Modern information tools]. Osvita Ukrainy. [in Ukrainian].

Kozlovska, I.M. (2006). Innovatsiini metodyky navchannia u profesiino-tekhnichnii osviti [Innovative methods of teaching in vocational education]. Spolom. [in Ukrainian].

Savka, I.V., & Yaremko, T.I. (2020, August 6). Rozvytok navychok audiiuvannia ta spryiniattia audio informatsii pid chas pidhotovky perekladachiv [Development of listening skills and perception of audio information in the training of translators]. In Proceedings of the International scientific-practical conference − International forum: problems and scientific solutions (pp.30−33). CSIRO Publishing House. [in Ukrainian].

Stechkevych, O., & Yakymovych, T. (2018). Vykorystannia audiovizualnykh zasobiv navchannia u profesiino-praktychnii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv [The use of audiovisual teaching aids in professional and practical training of future professionals]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, 52, 152−156. [in Ukrainian].

Iakymovych, T.D. (2013). Osnovy dydaktyky profesiino-praktychnoi pidhotovky: [Fundamentals of didactics of professional and practical training]. Pedahohichna dumka. [in Ukrainian].

Gajewska, E., & Sowa, M. (2014). LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych [Fachsprache ... Didactics of specialised languages]. Werset. [in Polish].

Ligara, B., & Szupelak, W. (2012). Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze. [Linguistics and glottodydactics of specialised languages based on the language of business. Conparative approach]. Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті