МОДЕЛЬ STEAM-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Nataliia Soroko відділ технологій відкритого навчального середовища, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ http://orcid.org/0000-0002-9189-6564

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.176-185

Ключові слова:

STEАM-освіта, STEAM-орієнтоване освітнє середовище, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-цифрова компетентність вчителя.

Анотація

У статті розглядаєтьсяSTEAM-орієнтоване освітнє середовище як засіб для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя закладу загальної освіти. Для досягнення мети статті були використані методи системного і порівняльного аналізу наукової літератури та звітів проєктів щодо процесів проєктування педагогічних моделей STEAM-орієнтованого освітнього середовища; теоретичні методи синтез та узагальнення для формулювання висновків та пропозицій щодо створення моделі STEAM-орієнтованого освітнього середовища закладу загальної освіти для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителів. На основі аналізу наукової літератури створена модель STEAM-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя закладу загальної освіти. Модель включає такі основні компоненти: цільовий, організаційно-змістовий, технологічний, результативно-діагностичний. Зроблено висновки, що проєктування та впровадження STEAM-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя є одним із важливих рішень щодо створення та підтримки STEAM освіти, сприяння професійній мобільності вчителів через надання можливості навчатися у будь-якому віці, у будь-який час; підвищення мотивації учнів навчатися у межах галузей STEAM та ін. Сприяння цьому процесу може бути спеціалізований курс «Створення та використання STEAM-орієнтованого освітнього середовища закладу загальної освіти», що забезпечить дослідження учасників курсу щодо впровадження STEAM-освіти у ЗЗО через зміст, форми, методи і засоби як складові методики використання STEAM-орієнтоване освітнє середовище для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя загального закладу освіти. Обов’язковим для цього є методичний супровід процесу навчання вчителів у курсі, що надається як інструкції використання та створення електронних освітніх ресурсів, відео-лекції, відповіді на загальні та найбільш порушувані питання.

Біографія автора

Nataliia Soroko, відділ технологій відкритого навчального середовища, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ

кандидат педагогічних наукзавідувач відділу технологій відкритого навчального середовища

Посилання

Список використаної літератури

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ: Атіка, 2008. 684 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.

Гуманюк Т.Б. Моделювання в педагогічній діяльності. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова: Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки, 2010. С.66−72.

Дубасенюк О.А. Наукові підходи до освіти дорослих // Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во Рута, 2016. С. 155-167.

Закон України «Про освіту» від 5.09.2017 №2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Литвинова С. Г. Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу, дис. доктора пед. наук, 13.00.10, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, 2016. URL: http://iitlt.gov.ua/atestat/spetsializovana-vchena-rada/avtoreferaty-dysertatsiyi.php.

Литвинова С.Г. Модель використання системи комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів. Фізико-математична освіта. Випуск 1(19), 2019. C. 108-115

Лутай В.С. Синергетичний підхід в освіті. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г.Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. C.812−813.

Овчарук О.В., Гриценчук О.О. , Іванюк І.В. , Кравчина О.Є., Лещенко М.П., Сороко Н.В., Малицька І.Д. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища: методичний посібник. 2019. URL: https://lib.iitta.gov.ua/717978/

Оніпко В. Організація пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін у підготовці до роботи у профільній школі. Витоки педагогічної майстерності, 2013. Вип. 11. C.246−250.

Осадчий І.Г. Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія, практика: монографія. 2013. Київ: Інформавтодор. 436 c.

Поліхун Н.І., Постова К.Г., Сліпухіна І.А., Онопченко Г.В., Онопченко О.В. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації. 2019. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України. C. 80.

Сороко Н.В., Рокоман О.Г. Функції та роль STEAM-орієнтованого освітнього середовища основної школи для розвитку STEAM-освіти. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: «Нова педагогічна думка», 2019. № 4 (100). С.55-60. URL: http://roippo.org.ua/upload/documents/statti/100/13.pdf.

Сороко Н.В. Чинники впливу на розвиток STEAM-орієнтованого освітнього середовища загального закладу освіти. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2020): Черкаси, 21-23 травня 2020. URL: https://knsa.chdtu.edu.ua/conferences.

Хомутенко М.В. Садовий М.І., Трифонова О.М. Реалізація STEM-освіти в умовах хмаро орієнтованого навчального середовища з фізики. STEM-освіта – проблеми та перспективи: зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. Семінару. Кропивницький, 2017. С. 112-114.

Чернецький І.С. Сліпухіна І.А. Технологічна компетентність майбутнього інженера: формування і розвиток у комп’ютерно інтегрованому лабораторному практикумі з фізики. Information Technologies and Learning Tools. Київ, 2013. Т. 38, № 6. URL: http://journal.iitta.gov.uaindex. phpitltarticleview952#.UurcSm6ccZk.

Шишкіна М. П. Теоретико-методичні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища вищого навчального закладу: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.10. НАПН України; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання, Київ, 2016. С.441.

Ярошенко О. Г. Диференціація навчання. Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер, 2008. С.210−211.

Connor A.M., Karmokar S., Whittington C. From STEM to STEAM: Strategies for enhancing engineering & technology education. International Journal of Engineering Pedagogies, 2015. 5(2), 37-47.

Jurado E., Fonseca D., Coderch J., Canaleta X. Social STEAM Learning at an Early Age with Robotic Platforms: A Case Study in Four Schools in Spain, 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/342628899_Social_STEAM_Learning_at_an_Early_Age_with_Robotic_Platforms_A_Case_Study_in_Four_Schools_in_Spain

Gresham J., Ambasz D. Ukraine − Resume Flagship Report: Overview (English). Washington, D.C.: World Bank Group. 2019. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/360951568662377063/Overview

Sublette H. An effective model of developing teacher leaders in STEM education. A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Education in Organizational Leadership. October, 2013. June Schmieder-Ramirez, Ph.D. Published by ProQuest LLC. 177 р.

Leong J. ‘When You Can’t Envision, You Can’t Give Permission’: Learning and Teaching Through A STEAM Network. Submitted in fulfillment of the requirement for the degree of Master of Arts (Research). Creative Industries Faculty Queensland University of Technology, 2017. 140 р.

Debry M., Gras-Velazquez A. ICT Tools for STEM teaching and learning. Transformation Framework, 2016. URL: http://www.stemalliance.eu/documents/99712/104016/STEM_A_and_MS_ICT_Tools_in_Edu_paper_v06_Final.pdf/be27b1aa-c4a6-40c5-a750-2a11b9f896b6.

Rabalais M.E. STEAM: A National Study of the Integration of the Arts Into STEM Instruction and its Impact on Student Achievement. A Dissertation Presented to the Graduate Faculty of the University of Louisiana Lafayette In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education, 2014. 89 р.

Soroko N.V. Teachers’ digital competence development as an important factor for the creation and support of the STEAM-based educational environment/ L.A. Mykhailenko/ Studies in comparative education. Scientific Journal in Education, 2019. № 2(38). РP.47−59.

Kamalodeen V.J., Figaro-Henry S., Ramsawak-Jodha N., Dedovets Zh. The Development of Teacher ICT competence and confidence in using Web 2.0 tools in a STEM professional development initiative in Trinidad. Caribbean Teaching Scholar-Vol. 7, April 2017. РP.25−46.

Yakman G. STEAM Education: an overview of creating a model of integrative education, 2008. URL: https://www.researchgate.net/publication/327351326_STEAM_Education_an_overview_of_creating_a_model_of_integrative_education

References

Bykov, V.Yu. (2008). Modeli orhanizatsiynykh system vidkrytoyi osvity [Models of organizational systems of open education]. Atika. [in Ukrainian].

Goncharenko, S.U. (1997). Ukrayinsʹkyy pedahohichnyy slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Lybid. [in Ukrainian].

Humanyuk, T.B. (2010). Modelyuvannya v pedahohichniy diyalʹnosti [Modeling in pedagogical activity]. Scientific journal of NPU named after M.P.Drahomanova: Series 13. Problems of labor and vocational training, 66−72. [in Ukrainian].

Dubasenyuk, O.A. (2016). Naukovi pidkhody do osvity doroslykh [Scientific approaches to adult education]. In Dubasenyuk, O.A. Teoriya i praktyka profesiynoyi maysternosti v umovakh tsilezhyttyevoho navchannya [Theory and practice of professional skills in terms of purposeful learning] (pp.155−167). Ruta. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» vid 5.09.2017 №2145-VIII [The Law of Ukraine on Education. 5.09.2017 №2145-VIII]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. [in Ukrainian].

Litvinova, S. G. (2016). Teoretyko-metodychni osnovy proektuvannya khmaro oriyentovanoho navchalʹnoho seredovyshcha zahalʹnoosvitnʹoho navchalʹnoho zakladu [Theoretical and methodological bases of designing cloud-oriented learning environment educational institution] (Unpublished doctoral dissertation. Institute of information technology and learning aids of NAES of Ukraine. [in Ukrainian].

Litvinova, S.G. (2019). Modelʹ vykorystannya systemy kompʺyuternoho modelyuvannya dlya formuvannya kompetentnostey uchniv z pryrodnycho-matematychnykh predmetiv [A model of using a computer modeling system to form students’ competencies in science and mathematics]. Physical and mathematical education, 1 (19), 108−115. [in Ukrainian].

Lutai, V.S. (2008). Synerhetychnyy pidkhid v osviti. Entsyklopediya osvity [Synergetic approach in education. Encyclopedia of Education]. Jurinkom Inter. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O.V, Gritsenchuk, O.O., Ivanyuk, I.V., Kravchina, O.E, Leshchenko, M.P, Soroko, N.V, & Malytska I.D. (2019). Rozvytok informatsiyno-komunikatsiynoyi kompetentnosti vchyteliv v umovakh khmaro oriyentovanoho navchalʹnoho seredovyshcha [Teachers’ information and communication competence development in a cloud-based learning environment]. URL: https://lib.iitta.gov.ua/717978/. [in Ukrainian].

Onipko, V. (2013). Orhanizatsiya poshukovo-doslidnytsʹkoyi diyalʹnosti maybutnikh uchyteliv pryrodnychykh dystsyplin u pidhotovtsi do roboty u profilʹniy shkoli [Organization of research activities of future teachers of natural sciences in preparation for work in a specialized school]. The origins of pedagogical skills, 11, 246−250. [in Ukrainian].

Osadchy, I.G. (2013). Spryamovanyy rozvytok osvitnikh system: teoriya, tekhnolohiya, praktyka [Directed of educational systems development: theory, technology, practice]. Informavtodor. [in Ukrainian].

Polikhun, N.I., Postova, K.G., Slipukhina, I.A., Onopchenko, G.V., & Onopchenko, O.V. Uprovadzhennya STEM-osvity v umovakh intehratsiyi formalʹnoyi i neformalʹnoyi osvity obdarovanykh uchniv [Introduction of STEM-education in the conditions of integration of formal and non-formal education of gifted students]. Institute of Gifted Children of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Soroko, N.V., & Rokoman, E. Funktsiyi ta rolʹ STEAM-oriyentovanoho osvitnʹoho seredovyshcha osnovnoyi shkoly dlya rozvytku STEAM-osvity [The functions and role of STEAM-based learning environment for the STEAM education development]. New Pedagogical Thought, 4 (100), 55−60. [in Ukrainian].

Soroko, N.V. (2020, May 21-23). Chynnyky vplyvu na rozvytok STEAM-oriyentovanoho osvitnʹoho seredovyshcha zahalʹnoho zakladu osvity [Impact factors on the development of STEAM-oriented education environment]. Conference proceedings of V International Scientific-Practical Conference “Information Technologies in Education, Science and Technology” (ITEST-2020). https://knsa.chdtu.edu.ua/conferences. [in Ukrainian].

Khomutenko, M.V., Sadovyi, M.I., & Trifonova, O.M. (2017). Realizatsiya STEM-osvity v umovakh khmaro oriyentovanoho navchalʹnoho seredovyshcha z fizyky [Realization of STEM-education in the conditions of cloud-oriented educational environment in physics]. STEM-education − problems and prospects, 112−114. [in Ukrainian].

Chernetsky, I.S., & Slipukhina, I.A. (2013). Tekhnolohichna kompetentnistʹ maybutnʹoho inzhenera: formuvannya i rozvytok u kompʺyuterno intehrovanomu laboratornomu praktykumi z fizyky [Technological competence of the future engineer: formation and development in a computer-integrated laboratory workshop in physics]. Information Technologies and Learning Tools, 38 (6). URL: http://journal.iitta.gov.uaindex.phpitltarticleview952#.UurcSm6ccZk. [in Ukrainian].

Shishkina, M.P. (2016). Teoretyko-metodychni zasady formuvannya i rozvytku khmaro oriyentovanoho osvitnʹo-naukovoho seredovyshcha vyshchoho navchalʹnoho zakladu [Theoretical and methodological principles of formation and development of cloud-oriented educational and scientific environment of higher education] (Unpublished doctoral dissertation). Institute of information technology and learning aids of NAES of Ukraine. [in Ukrainian].

Yaroshenko, O.G. (2008). Dyferentsiatsiya navchannya. Entsyklopediya osvity [Differentiation of education. Encyclopedia of Education]. Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Connor, A.M., Karmokar, S. & Whittington, C. (2015). From STEM to STEAM: Strategies for enhancing engineering & technology education. International Journal of Engineering Pedagogies, 5(2), 37-47. DOI: http://dx.doi.org/10.3991/ijep.v5i2.4458.

Jurado, E., Fonseca, D., Coderch, J., & Canaleta, X. (2020). Social STEAM Learning at an Early Age with Robotic Platforms: A Case Study in Four Schools in Spain. https://www.researchgate.net/publication/342628899_Social_STEAM_Learning_at_an_Early_Age_with_Robotic_Platforms_A_Case_Study_in_Four_Schools_in_Spain

Gresham, J., & Ambasz, D. (2019). Ukraine − Resume Flagship Report: Overview (English). World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/360951568662377063/Overview

Sublette, H. (2013). An effective model of developing teacher leaders in STEM education (Unpublished doctoral dissertation). ProQuest LLC.

Leong, J. (2017). ‘When You Can’t Envision, You Can’t Give Permission’: Learning and Teaching Through A STEAM Network (Unpublished master thesis). Creative Industries Faculty Queensland University of Technology.

Debry, M., & Gras-Velazquez, A. (2016). ICT Tools for STEM teaching and learning. Transformation Framework. http://www.stemalliance.eu/documents/99712/104016/STEM_A_and_MS_ICT_Tools_in_Edu_paper_v06_Final.pdf/be27b1aa-c4a6-40c5-a750-2a11b9f896b6.

Rabalais, M.E. (2014). STEAM: A National Study of the Integration of the Arts Into STEM Instruction and its Impact on Student Achievement (Unpublished doctoral dissertation). University of Louisiana Lafayette.

Soroko, N.V., & Mykhailenko, L.A. (2019). Teachers’ digital competence development as an important factor for the creation and support of the STEAM-based educational environment. Studies in comparative education. Scientific Journal in Education, 2 (38), 47−59.

Kamalodeen, V.J., Figaro-Henry, S., Ramsawak-Jodha, N., & Dedovets, Zh. (2017). The Development of Teacher ICT competence and confidence in using Web 2.0 tools in a STEM professional development initiative in Trinidad. Caribbean Teaching Scholar, 7, April, 25−46.

Yakman, G. (2008). STEAM Education: an overview of creating a model of integrative education. https://www.researchgate.net/publication/327351326_STEAM_Education_an_overview_of_creating_a_model_of_integrative_education

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті