ПРОЄКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГІМНАЗІЇ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.195-198

Ключові слова:

проектування освітнього середовища, дистанційне навчання.

Анотація

Стаття висвітлює питання необхідності врахування особливостей дистанційного навчання учнів в умовах карантину для проектування освітнього середовища гімназії, що є актуальним на сучасному етапі його розвитку. Метою статті є обґрунтування та висвітлення організаційно-педагогічних особливостей процесу проєктування освітнього середовища гімназії з урахуванням особливостей дистанційного навчання. Основними методами дослідження були: аналіз, синтез та узагальнення теоретико-методологічних основ процесу проєктування освітнього середовища гімназії в умовах дистанційного навчання, теоретико-структурне проєктування, педагогічний експеримент. До основних результатів дослідження висвітлених у статті можна віднести: уточнено поняття «педагогічне проектування» та «технологія педагогічного проектування»; визначено чинники впливу на процес формування освітнього середовища; обґрунтовано та висвітлено ключові питання, які потребують врахування в процесі проєктування освітнього середовища гімназії в умовах дистанційного навчання, це: науково-методичне, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, питання ефективної педагогічної взаємодії учасників цього процесу та питання адміністрування.

 

Біографії авторів

Svitlana Trubacheva, відділ інновацій та стратегій розвитку освіти, Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій  та стратегій розвитку освіти

Polina Zamaskina, гімназія №290, м.Київ

директор гімназії №290

Посилання

Список використаної літератури

Гонтаровська Н. Принципи розроблення проекту освітнього середовища навчального закладу як передумови розвитку здібної та обдарованої особистості. Рідна школа. 2013. №10 (жовтень). С.29−33.

Биков В. Ю. Дистанційна освіта: актуальність, особливості і принципи побудови, шляхи розвитку та сфера застосування. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: колективна монографія. К.: Атіка, 2005. С.77−92.

Лотоцька А, Пасічник О. Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf (дата звернення: 19.10.2020).

Боремчук Л. І. Дистанційне навчання як педагогічна технологія. URL: http://intkonf.org/boremchuk-li-distantsiyne-navchannya-yak-pedagogina-tehnologiya (дата звернення: 21.05.2020).

Трубачева С.Е. Психолого-педагогічні особливості проектування освітнього середовища гімназії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2019. Випуск 2 (45). С.205–209.

Трубачева С. Е., Мушка О. В. Організаційно-педагогічні особливості проєктування дистанційної освіти в умовах карантину. Український педагогічний журнал. 2020. № 3. С.58−65.

Андрощук І. В. Взаємодія як педагогічна категорія. Педагогічний дискурс. 2013. Випуск 14. С.15−19.

References

Hontarovska, N. (2013). Pryntsypy rozroblennia proektu osvitnoho seredovyshcha navchalnoho zakladu yak peredumovy rozvytku zdibnoi ta obdarovanoi osobystosti [Principles of developing a project of the educational environment of an educational institution as a prerequisite for the development of a capable and gifted person]. Ridna shkola, 10(zhovten), 29−33. [in Ukrainian].

Bykov, V.Yu. (2005). Dystantsiina osvita: aktualnist, osoblyvosti i pryntsypy pobudovy, shliakhy rozvytku ta sfera zastosuvannia [Distance education: relevance, features and principles of construction, ways of development and scope]. In Informatsiine zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu: innovatsiini zasoby i tekhnolohii [Information support of the educational process: innovative tools and technologiesї] (pp.77−92). Atika. [in Ukrainian].

Lototska, A., & Pasichnyk, O. Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia v shkoli [Organization of distance learning at school]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf. [in Ukrainian].

Boremchuk, L.I. Dystantsiine navchannia yak pedahohichna tekhnolohiia [Distance learning as a pedagogical technology]. http://intkonf.org/boremchuk-li-distantsiyne-navchannya-yak-pedagogina-tehnologiya [in Ukrainian].

Trubacheva, S.E. (2019). Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti proektuvannia osvitnoho seredovyshcha himnazii [Psychological and pedagogical features of designing the educational environment of the gymnasium]. Scientifi bulletin of uzhhorod Ninersity, 2 (45), 205–209. [in Ukrainian].

Trubacheva, S.E., & Mushka, O.V. (2020). Orhanizatsiino-pedahohichni osoblyvosti proiektuvannia dystantsiinoi osvity v umovakh karantynu [Organizational and pedagogical features of designing distance education in quarantine]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, 58−65. [in Ukrainian].

Androshchuk, I.V. (2013) Vzaiemodiia yak pedahohichna katehoriia [Interaction as a pedagogical category]. Pedahohichnyi dyskurs, 14, 15−19. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті