ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Olga Chusova кафедра педагогічних технологій початкової освіти, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса http://orcid.org/0000-0003-1943-109X
  • Galyna Kotlomanitova кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава http://orcid.org/0000-0002-6337-9965
  • Larysa Oleksiienko кафедра соціальної роботи та мовної підготовки, філія «Кременчуцький інститут вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук http://orcid.org/0000-0002-3509-388X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.209-213

Ключові слова:

соціальні послуги, соціальний захист, види соціальних послуг, особливості соціальних послуг, вразливі групи населення.

Анотація

У статті розглядається проблема функціонування соціальних послуг в Україні, зокрема особливостей їх надання. Актуальність теми зумовлена наявним дисонансом між задекларованим у нормативно-правових актах спектром соціальних послуг й механізмом їх реалізації та фактичним станом питання. Окрім того, значно вплинули на сферу соціальних послуг явища децентралізації та деінституалізації. Корективи здійснюються й в умовах карантинного режиму через Covid-19. Було залучено такі методи дослідження, як аналіз чинних нормативно-правових документів, огляд, систематизація та узагальнення даних, оприлюднених на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України, щодо функціонування механізмів надання соціальних послуг, метод аналізу актуальних наукових розвідок із теми. У результаті дослідження проаналізовано сучасну законодавчу базу з надання соціальних послуг; визначено спектр новацій щодо конкретизованого обсягу кожного різновиду соціальної послуги. Визначено коло проблем, що потребують нагального вирішення. Зокрема, декларативний характер змісту соціальних послуг, тобто великі розбіжності між законодавчо закріпленим обсягом послуги та її функціонуванням на практиці через брак фінансування та невідточеність практичних механізмів реалізації законодавчо закріпленого соціального пакету. Негайної корекції вимагає також нерівномірність кількісного розподілу центрів із надання соціальних послуг відповідно до обсягу населення регіону; низький рівень залученості волонтерських, громадських організацій та сфери бізнесу до функціонування соціальної сфери держави в цілому; відсутність ефективних моделей взаємодії між ними.

 

Біографії авторів

Olga Chusova, кафедра педагогічних технологій початкової освіти, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Galyna Kotlomanitova, кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава

кандидат педагогічних наук

Larysa Oleksiienko, кафедра соціальної роботи та мовної підготовки, філія «Кременчуцький інститут вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 14.09.2020).

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг»: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.03.2020 № 204. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 14.09.2020).

Миськевич Т. Реформування системи надання соціальних послуг в Україні. Громадська думка про правотворення. 2019. Вип.4. С.12–16. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2019/4.pdf (дата звернення: 14.09.2020).

Савчук Л. Реформування системи надання соціальних послуг в Україні в рамках децентралізації влади. Актуальні проблеми державного управління. 2019. Вип. 78. С. 78–80.

Чудик-Білоусова Н. I. Гарантії надання соціального забезпечення в умовах децентралізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір». Донецьк, 2019. С. 408–413.

Горбунова-Рубан С. О., Вітковська І. М. Система надання соціальних послуг: сучасний стан. SOCIOПРОСТІР. 2020. Вип. 9. С. 17–22.

Миронюк С. А. Національна поліція в системі суб’єктів надання соціальних та сервісних публічних послуг. Актуальні проблеми забезпечення публічного замовлення та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Дніпро, 25 жовтня 2019 р.). Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 173–177.

Роледерс В. В., Кукель Г. С. Проблеми фінансування сфери соціального захисту населення в Україні та шляхи їх подолання. Інвестиції: практика та досвід. 2019. Вип.10. С. 49–54.

Моргай Л. Система соціального обслуговування людей похилого віку в Україні. Соціальна робота та соціальна освіта. 2019. Вип.3. С. 11–17.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення піклуванням осіб, які не мають можливості забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами: Наказ Міністерства соціальної політики від 06.08.2020 № 560. URL: https://www.msp.gov.ua/files/norm_baza/2020/560.pdf (дата звернення: 14.09.2020).

Довідник територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг по Україні станом на 01.01.2020. URL: https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://www.msp.gov.ua/files/sp/dov-01012020.xlsx (дата звернення: 14.09.2020).

Про затвердження Класифікатора соціальних послуг: Наказ Міністерства соціальної політики від 23.06.2020 № 429. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text (дата звернення: 14.09.2020).

References

Zakon Ukrainy «Pro sotsialni posluhy» vid 17.01.2019 № 2671-VIII [Law of Ukraine «On Social Services» of January 17, 2019 № 2671-VIII]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (last accessed: 14.09.2020) [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy №204 vid 3.03.2020 «Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia realizatsii pilotnoho proektu «Rozvytok sotsialnykh posluh» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine №204 of 3.03.2020 «On approval of the Procedure for the use of funds provided in the state budget for the implementation of the pilot project «Development of social services»]. (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2020-%D0%BF#Text (last accessed: 14.09.2020) [in Ukrainian].

Myskevych T. (2019). Reformuvannia systemy nadannia sotsialnykh posluh v Ukraini [Reforming the system of providing social services in Ukraine]. Public opinion on lawmaking, 4(169), 12-16. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2019/4.pdf (last accessed: 14.09.2020) [in Ukrainian].

Savchuk, L. (2019). Reformuvannia systemy nadannia sotsialnykh posluh v Ukraini v ramkakh detsentralizatsii vlady [Reforming the system of social services in Ukraine in the framework of decentralization of power]. Actual problems of public administration, 78(2), 78-80.

Chudyk-Bilousova, N.I. (2019). Harantii nadannia sotsialnoho zabezpechennia v umovakh detsentralizatsii [Guarantees of social security in the context of decentralization]. Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference «Legal support of Ukraines integration into the European political, economic, security, intellectual environment». Donetsk, pp. 408-413. [in Ukrainian].

Horbunova-Ruban, S.O., & Vitkovska, I.M. (2020). Systema nadannia sotsialnykh posluh: suchasnyi stan [The system of providing social services: the current state]. SOCIOPROSTIR, 9, 17-22.

Myroniuk, S.A. (2019). Natsionalna politsiia v systemi sub’iektiv nadannia sotsialnykh ta servisnykh publichnykh posluh [National police in the system of subjects of social and service public services]. Current issues of public procurement and security in modern conditions: domestic and international experience: materials of the International scientific-practical conference (Dnipro, October 25, 2019). Donetsk: DSUIA, pp. 173-177.

Roleders, V.V., & Kukel, H.S. (2019). Problemy finansuvannia sfery sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini ta shliakhy yikh podolannia [Problems of financing the sphere of social protection of the population in Ukraine and ways to overcome them]. Investments: practice and experience, 10, 49-54.

Morhai, L. (2019). Systema sotsialnoho obsluhovuvannia liudei pokhyloho viku v Ukraini [The system of social services for the elderly in Ukraine]. Social work and social education, 3, 11-17.

Nakaz №560 vid 06.08.2020 «Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo zabezpechennia pikluvanniam osib, yaki ne maiut mozhlyvosti zabezpechennia pikluvannia pro nykh u period samoizoliatsii inshymy osobamy» [Order №560 of 06.08.2020 «On approval of the Guidelines for the provision of care to persons who do not have the opportunity to provide care for them during the period of self-isolation by other persons»]. (2020). URL: https://www.msp.gov.ua/files/norm_baza/2020/560.pdf (last accessed: 14.09.2020) [in Ukrainian].

Dovidnyk terytorialnykh tsentriv sotsialnoho obsluhovuvannia (nadannia sotsialnykh posluh), tsentriv nadannia sotsialnykh posluh po Ukraini stanom na 01.01.2020 [Directory of territorial centers of social services (provision of social services), centers of social services in Ukraine as of 01.01.2020]. (2020). URL: https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://www.msp.gov.ua/files/sp/dov-01012020.xlsx (last accessed: 14.09.2020) [in Ukrainian].

Nakaz № 429 vid 23.06.2020 «Pro zatverdzhennia Klasyfikatora sotsialnykh posluh» [Order № 429 of 23.06.2020 «On approval of the Classifier of social services»]. (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0643-20#Text (last accessed: 14.09.2020) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-17

Номер

Розділ

Статті