НАУКОВІ ПРОЄКЦІЇ ФЕНОМЕНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.15-18

Ключові слова:

майбутні педагоги; ідентичність; професійна ідентичність; професійна підготовка; професія.

Анотація

Актуальність порушеної проблеми аргументована значущістю професійної діяльності для суспільства загалом і для кожного майбутнього фахівця зокрема. В умовах глобалізації професійну ідентичність варто трактувати як основну детермінанту професійного розвитку особистості й характеристику суб’єкта праці. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні феномену професійної ідентичності майбутніх педагогів. Для реалізації окресленої мети використано теоретичні методи – системно-структурний аналіз і систематизація філософських, психологічних та педагогічних праць, що дали змогу витлумачити сутність досліджуваного феномену; педагогічний аналіз і синтез, класифікація й узагальнення – для уточнення дефініцій ключових понять. На підставі теоретичного аналізу наукових студій представлено власне бачення явища професійної ідентичності та визначено критерії успішного процесу становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів. Підсумовано, що професійної ідентичності можна досягти лише в процесі саморозвитку, у контексті професійного навчання й успішної інтеграції майбутніх педагогів до професійного середовища.

Біографія автора

Tetiana Atroshchenko , Мукачівський державний університет

доктор педагогічних наук, доцент

кафедра педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту

Посилання

Список використаної літератури

Ермолаева Е. П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и реальность (статья первая). Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 4. С.51–59.

Маркова А. К. Психология труда учителя. М.: Просвещение, 1993. 192 с.

Мельник І. М. Фактори формування професійної ідентичності вчителя. Теорія і практика сучасної школи. 2018. № 2. С.158–162.

Мельничук І. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 / Тернопільський національний економічний ун-т. Тернопіль, 2011. 585 с.

Поварёнков Ю. П. Психологическая характеристика профессиональной идентичности. Кризис идентичности и проблемы становления гражданского общества: сб. научных трудов. Ярославль: ЯГПУ, 2003. С.154−163.

Романишина О.Я. Теоретичні і методичні основи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій: дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний ун-т імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2016. 492 с.

Солдатенко М.М. Теорія і практика самостійної пізнавальної діяльності: монографія. Київ: В-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2006. 198 с.

Шнейдер Л. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг. М.: МСПИ; Воронеж: МОДЗК, 2004. 600 с.

Erikson E.H. Identity, youth and crisis. New York: W.W.Norton Company, 1968. 424 р.

References

Ermolaeva, E.P. (2001). Professyonalnaia ydentychnost y marhynalyzm: kontseptsyia y realnost (statia pervaia) [Professional identity and marginalism: concept and reality (article one)]. Psychological Journal, 4, 51−59. [in Russian].

Markova, A.K. (1993). Psykholohyia truda uchytelia [Psychology of teacher’s work]. Prosveschenie. [in Russian].

Melnyk, I.M. (2018). Faktory formuvannia profesiinoi identychnosti vchytelia [Factors of forming the professional identity of a teacher]. Theory and Practice of the Modern School, 2, 58−162 [in Ukrainian].

Melnychuk, I.M. (2011). Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theory and methods of professional training of future social workers by means of interactive technologies in higher educational institutions] [Unpublished Doctoral dissertation]. Ternopil national Economic university. [in Ukrainian].

Povarenkov, Yu.P. (2003). Psykholohycheskaia kharakterystyka professyonalnoi ydentychnosty [Psychological characteristics of professional identity]. Kryzys ydentychnosty y problemu stanovlenyia hrazhdanskoho obshchestva (pp.154−163). Yaroslavl State Pedagogical University. [in Russian].

Romanyshyna, O.Ya. (2016). Teoretychni i metodychni osnovy formuvannia profesiinoi identychnosti maibutnikh uchyteliv zasobamy informatsiinykh tekhnolohii [Theoretical and methodical foundations for forming pre-service teachers' professional identity by means of information technologies] [Unpublished Doctoral dissertation]. V.Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Soldatenko, M.M. (2006). Teoriia i praktyka samostiinoi piznavalnoi diialnosti [Theory and practice of independent cognitive activity]. M.Dragomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Schneider, L. (2004). Professyonalnaia ydentychnost: teoryia, eksperyment, trenynh [Professional identity: theory, experiment, training]. MSPI; MODZK. [in Russian].

Erikson, E.H. (1968). Identity, youth and crisis. W.W.Norton Company. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27 — Оновлено 2021-05-27

Номер

Розділ

Статті