МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВИХ РУХЛИВИХ ІГОР НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Natalia Bondarchuk ДЗВО «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • Viktor Chernov ДЗВО «Ужгородський національний університет», Ukraine
  • Oleksandr Tymochko ДЗВО «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.44-47

Ключові слова:

фізична культура; заняття; методика; рольові рухливі ігри; початкова школа; молодші школярі.

Анотація

Актуальність розробки методичних аспектів організації і проведення рольових рухливих ігор з молодшими школярами пов’язана з дефіцитом відповідних знань, навичок і досвіду в багатьох вчителів фізичної культури на фоні необхідності пошуку нових засобів розвитку творчих здібностей кожної дитини, розкриття неповторних рис її особистості. Дослідження проведене з метою розробити методично обґрунтований алгоритм побудови процесу організації і проведення рольових рухливих ігор на заняттях з фізичної культури в початковій школі. Під час дослідження використані такі методи: аналіз літератури, спостереження, педагогічне моделювання. У статті доведено, що рольова рухлива гра на заняттях з фізичної культури є важливим засобом виховання й розвитку особистості молодших школярів. Розроблений покроковий алгоритм дій учителя при організації та проведенні рольової рухливої гри включає, зокрема, розробку її змісту, правил і рухових дій, визначення місця гри у структурі фізкультурного заняття, попередній аналіз гри, вибір навчальних і тренувальних методів, розподіл дітей на команди та за ігровими ролями, безпосередньо під час проведення гри – пояснення її змісту і правил, сутності ігрових ролей, безпосереднє керування грою – спостереження і контроль, зокрема за раціональною побудовою рухової активності та фізичного навантаження молодших школярів, навчання ігровим діям і прийомам, організоване завершення процесу гри, аналіз важливих ігрових моментів, оцінювання результатів і формулювання висновків.

Біографії авторів

Natalia Bondarchuk, ДЗВО «Ужгородський національний університет»

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

кафедра фізичного виховання

 

Viktor Chernov, ДЗВО «Ужгородський національний університет»

кандидат біологічних наук, доцент

кафедра фізичної реабілітації

Oleksandr Tymochko , ДЗВО «Ужгородський національний університет»

старший викладач

кафедра фізичного виховання

Посилання

Список використаної літератури

Павлова Н. В. Рольові спортивні ігри як засіб сформованості колективу молодших школярів. Молода спортивна наука України. 2006. Т.1. Вип.10. С. 40-44.

Рухливі ігри з методикою викладання: навч. посібник [Укл. Безверхня Г. В., Семенов А. А., Килимистий М. М., Маслюк Р. В.]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. 104 с.

Шутько В. В. Методика застосування рухливих ігор: метод. рекомендації. Кривий Ріг: Криворізький держ. пед. університет, 2016. 145 с.

Игнатов Д. М., Капинова Е. С. Сюжетно-ролевая игра по физическому воспитанию как средство интегрирования знаний в начальной школе. Перспективы науки и образования. 2018. № 2 (32). С. 160-163.

Карасєвич С. А., Карасєвич М. П. Рухливі ігри та ігрові вправи: навч. посібник. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2019. 146 с.

References

Pavlova, N. V. (2006). Rolovi sportyvni ihry yak zasib sformovanosti kolektyvu molodshykh shkoliariv. [Roles sporting games as the mean of forming of collective of junior schoolboys]. Young Sports Science of Ukraine, 10 (1), 40−44. [in Ukrainian].

Bezverkhnia, H. V., Semenov, A. A., Kylymystyi, M. M., & Masliuk, R. V. (2014). Rukhlyvi ihry z metodykoiu vykladannia [Mobile games with teaching methods]. Vizavi. [in Ukrainian].

Shutko, V. V. (2016). Metodyka zastosuvannia rukhlyvykh ihor [Method of application of mobile games]. Kryvorizkyi derzh. ped. universytet. [in Ukrainian].

Ignatov, D. M., & Kapinova, E. S. (2018). Syuzhetno-rolevaya igra po fizicheskomu vospitaniyu kak sredstvo integrirovaniya znanij v nachal’noj shkole. [The role-playing game in physical education as a means of integrating knowledge into elementary school]. Perspectives of Science & Education, 2 (32), 160−163 [in Russian].

Karasievych, S. A., & Karasievych, M. P. (2019). Rukhlyvi ihry ta ihrovi vpravy [Mobile Games and Play Exercises]. Vydavets «Sochinskyi M. M.». [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті