ЕЛЕКТРОННЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО

Автор(и)

  • Tetiana Vakaliuk Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6825-4697
  • Svitlana Ivanova Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3613-9202
  • Alla Kilchenko Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2699-1722

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.53-58

Ключові слова:

електронне портфоліо; засіб; відображення результатів науково-педагогічної діяльності; заклад вищої освіти; науково-педагогічні працівники.

Анотація

У період цифрової трансформації усіх сфер життєдіяльності, у тому числі й освітньо-наукової сфери, важливого значення набуває можливість науково-педагогічними працівниками (НПП) презентувати у мережі Інтернет власні здобутки, в тому числі результати науково-педагогічної діяльності. Результатами науково-педагогічної діяльності НПП є не лише сертифікати про різні види діяльності, а й профілі у наукометричних базах даних та щодо кількості цитувань відповідних публікацій, відомості про здобутки, перелік публікацій, інформація про викладача, коло інтересів, перемоги студентів під керівництвом НПП тощо. Мета статті – розглянути можливість використання електронного портфоліо (е-портфоліо) як засобу відображення результатів науково-педагогічної діяльності викладачів закладів вищої освіти (ЗВО). У даному дослідженні були застосовані такі методи дослідження: аналіз, узагальнення, систематизація. Під е-портфоліо науково-педагогічного працівника будемо розуміти інформаційну систему, в якій розміщено всі відомості про його надбання, у тому числі про наукову роботу, про нагородження тощо. Виокремлено складові, які має містити електронне портфоліо: загальну інформацію про НПП: прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), науковий ступінь, вчене звання, відомості про вищу освіту, місце роботи, посада тощо; інформацію про досягнення НПП: відзнаки, нагороди, участь у заходах, перемоги в конкурсах тощо; профілі НПП у наукометричних базах даних: Scopus, Web of Science, DBLP, Index Copernicus, Google Scholar тощо, публікації; сертифікати; додаткові корисні посилання; контакти; скорочений профіль англійською мовою, відомості про винаходи, патенти, участь у міжнародних проектах, право інтелектуальної власності на твір.

Біографії авторів

Tetiana Vakaliuk, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

доктор педагогічних наук, професор

провідний науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем

 

Svitlana Ivanova , Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук

завідувач відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем 

 

Alla Kilchenko , Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м.Київ, Україна

науковий співробітник відділу відкритих освітньо-наукових інформаційних систем

Посилання

Список використаної літератури

Бойко О. І. Електронне портфоліо викладача – альтернативна форма оцінки його педагогічної діяльності та професіоналізму. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки. 2017. № 1. С.150−155.

Гризун Л. Е. Електронне портфоліо сучасного вчителя як засіб підвищення його професійної майстерності. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2012. №. 17. С.162−167.

Житєньов Н. В. Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації майбутнього фахівця. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2017. № 3. С.212−219.

Косигіна О. В. Створення психологічно безпечного освітнього середовища. Управління освітою. 2013. Вип. 15. С. 45-49.

Морзе Н. В., Варченко-Троценко Л. О. Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2014. № 53. С.36−41.

Морзе Н. В., Варченко-Троценко Л. О. Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Том 52, №2. С.62−80.

Про затвердження концепції розвитку педагогічної освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України № 776, 16.07.2018. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku- pedagogichnoyi-osviti. (дата звернення: 12.03.2021)

Шевчук С. С. Електронне портфоліо як інструмент оцінювання рівня професійної компетентності педагога вищої школи. Імідж сучасного педагога. 2019. № 5 (188). С.57−63. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-57-63.

Куку С. Ю. Електронні портфоліо та веб-портфоліо. Наукові записки. Комп’ютерні науки. 2007. Т. 73. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Comp/2007_73/05_kyky_ syu.pdf. (дата звернення: 12.03.2021)

Моделювання портфоліо педагога: навч.-метод. посіб. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка; уклад. Н.В.Бахмат. 2-ге вид., перероб. і доп. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2014. 72 с.

Учитель І.Б. Формування професійних компетенцій майбутнього педагога професійного навчання за допомогою е-портфоліо. Теорія і методика професійної освіти. 2011. № 2. URL: http://www.tmpe.gb7.ru/docs/2/ 11uchche.pdf. (дата звернення: 12.03.2021)

Strudler N., Wetzel K. Electronic Portfolios in Teacher Education: Forging a Middle Ground. Journal of Research on Technology in Education. 2012. Vol.44, no.2. P.161−173.

Електронне портфоліо Вакалюк Тетяни Анатоліївни. URL: https://sites.google.com/view/neota. (дата звернення: 12.03.2021)

References

Boiko, O.I. (2017). Elektronne portfolio vykladacha – alternatyvna forma otsinky yoho pedahohichnoi diialnosti ta profesionalizmu [Electronic portfolio of the teacher - an alternative form of evaluation of his pedagogical activity and professionalism]. Bulletin of Cherkasy State Technological University. Technical sciences, 1,. 150−155. [in Ukrainian].

Hryzun, L.E. (2012). Elektronne portfolio suchasnoho vchytelia yak zasib pidvyshchennia yoho profesiinoi maisternosti [Electronic portfolio of a modern teacher as a means of improving his professional skills]. Scientific journal of NPU named after MP Drahomanov. Creative personality of a teacher: problems of theory and practice, 17, 162−167. [in Ukrainian].

Zhytienov, N.V. (2017). Elektronne portfolio yak instrument samoprezentatsii mai- butnoho fakhivtsia [Electronic portfolio as a tool for self-presentation of the future specialist]. Open educational e-environment of a modern university,3, 212−219. [in Ukrainian].

Kosyhina, O.V. (2013). Stvorennia psykholohichno bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha. [Creating a psychologically safe educational environment]. Education management, 15, 45−49. [in Ukrainian].

Morze, N. V., & Varchenko-Trotsenko, L. O. (2014). Elektronne portfolio yak instrument vymiriuvannia rezultativ diialnosti vykladacha suchasnoho VNZ [Electronic portfolio as a tool for measuring the performance of a teacher of a modern university]. Informatics and information technologies in educational institutions, 53, 36−41. [in Ukrainian].

Morze, N. V., & Varchenko-Trotsenko, L. O. (2016). E-portfolio yak instrument vidkrytosti ta prozorosti osvitnoi diialnosti suchasnoho universytetu [E-portfolio as a tool for openness and transparency of educational activities of a modern university]. Information technologies and learning tools, 52 (2), 62−80. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [On approval of the concept of development of pedagogical education. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine] № 776, 16.07.2018. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku- pedagogichnoyi-osviti.

Shevchuk, S. S. (2019). Elektronne portfolio yak instrument otsiniuvannia rivnia profesiinoi kompetentnosti pedahoha vyshchoi shkoly [Electronic portfolio as a tool for assessing the level of professional competence of higher education teachers]. The image of a modern teacher, 5 (188), 57−63. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-57-63. [in Ukrainian].

Kuku, S.Yu. (2007). Elektronni portfolio ta veb-portfolio [Electronic portfolios and web portfolios]. Scientific Notes. Computer Science, 73. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Comp/2007_73/05_kyky_ syu.pdf.

Bakhmat, N.V. (Ed.). (2014). Modeliuvannia portfolio pedahoha [Modeling of the teacher’s portfolio]. Kamyanets-Podilsky National Ivan Ogienko University. [in Ukrainian].

Uchytel, I.B. (2011). Formuvannia profesiinykh kompetentsii maibutnoho pedahoha profesiinoho navchannia za dopomohoiu e-portfolio [Formation of professional competencies of the future teacher of vocational training with the help of e-portfolio]. Theory and methods of vocational education, 2. URL: http://www.tmpe.gb7.ru/docs/2/ 11uchche.pdf. [in Ukrainian].

Strudler, N., & Wetzel, K. (2012). Electronic Portfolios in Teacher Education: Forging a Middle Ground. Journal of Research on Technology in Education, 44 (2), 161−173.

Elektronne portfolio Vakaliuk Tetiany Anatoliivny [Electronic portfolio of Vakaliuk Tetiana Anatoliivna]. URL: https://sites.google.com/view/neota.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті