СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • Inna Varnavska Херсонський державний аграрно-економічний університет, Ukraine
  • Oleksandr Cheremisin Херсонський державний аграрно-економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.64-68

Ключові слова:

педагогіка; професійна освіта; економічна освіта; культурна компетентність; загальна компетентність; професійна компетентність.

Анотація

Культурна компетентність являє собою інтегральну якість особистості, що виявляється у загальній здатності і готовності людини до різноманітної творчої діяльності, соціально орієнтує здобувача вищої освіти на самостійну і успішну життєдіяльність. Метою статті є спроба аналізу формування культурної компетентності здобувачів вищої освіти як динамічний процес зміни самої людини, його становлення як культурної особистості. Методологічну основу дослідження становлять підходи: системно-хронологічний, культурологічний, аксіологічний, порівняльний, ретроспективний, дидактичний. Зазначені підходи ґрунтуються на сукупності методологічних принципів, з-поміж яких: діалектичний, системності, історизму, хронологічний, персоніфікований. У статті розкривається проблема, що до останнього часу у педагогічних дослідженнях не визначені точні параметри, показники і критерії, відповідно до яких можна було б точно і однозначно оцінити культурну компетентність здобувачів. Це частково пов’язано з тим, що ключові компетенції, що характеризують культурну компетентність здобувачів, – не окрема частина навчального плану, вони інтегровані в його зміст. Труднощі такого визначення обумовлена також ціннісним характером культури і процесу її присвоєння особистістю. Переклад культури на мову компетенцій в освітньому процесі не усуває цієї проблеми. На відміну від структурованого предметного навчання, культурне становлення особистості носить надпредметних характер і пов’язане із визначенням ціннісних орієнтацій та особистісних позицій здобувачів. За результатами дослідження зроблені висновки, що у педагогічній науці склалася теоретична база, яка дозволяє змістовно і організаційно розробляти оцінку процесу культурного становлення здобувачів закладу вищої освіти. Дослідження доводить, що в практиці освіти вишу поки що не вдається уникнути однобічності та обмеженості в оцінці культурної компетентності; певні труднощі виникають в питанні її цілісного уявлення як результату якісної освіти. Проблема оцінки культурної компетентності вимагає цілеспрямованого вивчення з урахуванням специфіки освітнього процесу закладу вищої освіти різного профілю, індивідуальних особливостей присвоєння культури здобувачам і оволодіння ними ключовими компетентностями.

Біографії авторів

Inna Varnavska , Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра професійної освіти

Oleksandr Cheremisin, Херсонський державний аграрно-економічний університет

доктор історичних наук, професор

кафедра професійної освіти

Посилання

Список використаної літератури

Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія: підруч. для студ. К.: Либідь, 1998. 558 c.

Бистрова Ю.В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство. 2015. № 1 (4). С.27−33.

Варецька О.В. Змістові лінії у визначенні сутності поняття «соціальна компетентність особистості». Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах. 2014. Вип.38 (91). С.110−118.

Гайдученко Ю.О. Особливості професійної підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах. Paradigm Of Knowledge. 2017. № 3 (23). С.5-12.

Гез М.М. Формування комунікативної компетентності як об’єкт зарубіжних методичних досліджень. Іноземні мови в школі. 1985. № 2. С.23−26.

Головань М. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в умовах європейської кредитно-трансферної системи. Нова педагогічна думка. 2012. №1. С.139−142.

Горобець С.А. Теоретичні засади проблеми формування професійної компетентності майбутнього фахівця-економіста. Вісник Житомирського державного університету імені І.Я.Франка. 2007. Вип. 31. С.106–109.

Грибанова О.Є. Дидактичний потенціал соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2017. Вип. 55 (108). С.512−517.

Гура О.І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект: Монографія. Запоріжжя: ГУ ЗІДМУ, 2006. 332 с.

Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала. М.: Изд-во Московского психолого-социального института. Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. 752 с.

Іванченко Є.А. Професіоналізм як складова компетентності економіста та його оцінювання в системі інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Педагогіка і психологія». 2009. № 9/1. Вип. 15. С.178−187.

Жигалов Б.А. Педагогічна система оцінки якості освіти в сучасному вузі (Теоретико-методологічний аспект): Монографія. Нижній Новгород: НГЛУ ім. Н.А.Добролюбова, 2007. 115 с.

Зимова І.А. Компетентнісний підхід. Яке його місце в системі сучасних підходів до проблем освіти? (теоретико-методологічний аспект). Вища освіта сьогодні. 2006. № 8. С.20−26.

Каган М.С. Філософія культури. СПб: Петрополіс, 1996. 310 с.

Калініна Л.М. Розвиток соціальної компетентності учнівської молоді як змістова компонента навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Проблеми сучасного підручника. 2015. Вип.15(1). С.254−267.

Ковальчук В.А. Соціальна компетентність вчителя: проблема визначення. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія: психолого-педагогічні науки. 2002. № 4. С.54-57.

Лайл М., Спенсер-мл., Спенсер С.М. Компетенції на роботі. Москва: HIPPO, 2005. 384 с.

Локарєва Г.В. Соціокультурні компетентності як складова загальної культури творчої особистості. Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки. 2015. № 2 (25). С.179−189.

References

Aleksiuk, A.M. (1998). Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy: istoriia, teoriia: pidruch. dlia stud [Pedagogy of Higher Education of Ukraine: History, Theory]. Lybid. [in Ukrainian].

Bystrova, Yu.V. (2015). Innovatsiini metody navchannia u vyshchii shkoli Ukrainy [Innovative learning methods in the High School of Ukraine]. Pravo ta innovatsiine suspilstvo, 1 (4), 27−33. [in Ukrainian].

Varetska, O.V. (2014). Zmistovi linii u vyznachenni sutnosti poniattia «sotsialna kompetentnist osobystosti» [Content lines in defining the essence of the concept of «social competence of personality»]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii ta zahalnoosvitnii shkolakh. Vyp. 38(91). 110−118. [in Ukrainian].

Haiduchenko, Yu.O. (2017). Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Features of professional training of future economists in higher educational institutions]. Paradigm of Knowledge, 3 (23), 5−12. [in Ukrainian].

Hez, M.M. (1985). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti yak obiekt zarubizhnykh metodychnykh doslidzhen [Formation of communicative competence as an object of foreign methodological research]. Inozemni movy v shkoli, 2, 23−26. [in Ukrainian].

Holovan, M. (2012). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv finansovoho profiliu v umovakh yevropeiskoi kredytno-transfernoi systemy [Formation of professional competence of future specialists in the financial profile in the conditions of the European credit transfer system]. Nova pedahohichna dumka, 1, 139−142. [in Ukrainian].

Horobets, S.A. (2007). Teoretychni zasady problemy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho fakhivtsia-ekonomista [Theoretical principles of the problem of formation of professional competence of the future specialist-economist]. Visnyk Zhytomyrskoho Derzhavnoho Universytetu imeni I.Franka, 31, 106–109. [in Ukrainian].

Hrybanova, O.Ye. (2017). Dydaktychnyi potentsial sotsialno-humanitarnykh dystsyplin u formuvanni profesiinoi kompetentnosti maibutnoho fakhivtsia [The didactic potential of social and humanitarian disciplines in the formation of professional competence of the future specialist]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 55 (108), 512−517. [in Ukrainian].

Hura, O.I. (2006). Psykholoho-pedahohichna kompetentnist vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu: teoretyko-metodolohichnyi aspekt [Psychological and pedagogical competence of a teacher of a higher educational institution: Theoretical and methodological aspect].HU ZIDMU. [in Ukrainian].

Derkach, A.A. (2004). Akmeolohycheskye osnovі razvytyia professyonala [Axiological aspects of the development of professionalism]. Yzd-vo Moskovskoho psykholoho-sotsyalnoho ynstytuta; NPO «MODЭK». [in Russian].

Ivanchenko, Ye.A. (2009). Profesionalizm yak skladova kompetentnosti ekonomista ta yoho otsiniuvannia v systemi intehratyvnoi profesiinoi pidhotovky maibutnikh ekonomistiv [Professionalism as a component of the competence of an economist and its evaluation in the system of integrative professional training of future economists]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia «Pedahohika i psykholohiia», 9 /1, 15, 178−187. [in Ukrainian].

Zhyhalov, B.A. (2007). Pedahohichna systema otsinky yakosti osvity v suchasnomu vuzi (Teoretyko-metodolohichnyi aspekt) [Pedagogical system for assessing the quality of education in a modern university (Theoretical and Methodological Aspect)]. NHLU im. N. A.Dobroliubova. [in Ukrainian].

Zymnia, I.A. (2006). Kompetentnisnyi pidkhid. Yake yoho mistse v systemi suchasnykh pidkhodiv do problem osvity?: (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) [Competent approach. What is his place in the system of modern approaches to education problems? (Theoretical and Methodological Aspect)]. Vyshcha osvita sohodni, 28, 20−26. [in Ukrainian].

Kahan, M.S. (1996). Filosofiia kultury [Philosophy of culture]. Petropolis. [in Russian].

Kalinina, L.M. (2015). Rozvytok sotsialnoi kompetentnosti uchnivskoi molodi yak zmistova komponenta navchannia kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Development of social competence of student youth as a content component of training of general educational institutions]. Problemy suchasnoho pidruchnyka, 15 (1)б 254-267. [in Ukrainian].

Kovalchuk, V.A. (2002). Sotsialna kompetentnist vchytelia: problema vyznachennia [Social competence of the teacher: the problem of definition]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykoly Hoholia. Seriia: psykholoho-pedahohichni nauky,4, 54−57. [in Ukrainian].

Lail, M., Spenser-jr., Spenser, S.M. (2005). Kompetentsii na roboti [Competence at work]. HIPPO. [in Ukrainian].

Lokarieva, H.V. (2015). Sotsiokulturni kompetentnosti yak skladova zahalnoi kultury tvorchoi osobystosti [Socio-cultural competence as a component of the general culture of a creative personality]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu: Pedahohichni nauky, 2 (25), 179−189. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Varnavska , I., & Cheremisin, . O. (2021). СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(48), 64–68. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.64-68

Номер

Розділ

Статті