РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.48.73-78

Ключові слова:

емоційний інтелект; англійська мова; аутизм; нова українська школа; особливі освітні потреби.

Анотація

Україна продовжує робити кроки у напрямку реформування та вдосконалення всіх напрямків суспільного життя, зокрема й освіти. Відповідно до Концепції Нової української школи, на уроках іноземної мови потрібно основну увагу приділяти формуванню іншомовної комунікативної компетентності учнів. Це дасть можливість усім, включаючи учнів з особливими освітніми потребами, ефективно взаємодіяти в сучасному світовому мультинаціональному просторі. Початковий етап навчання іноземної мови особливо важливий, оскільки в цей період закладаються психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетентності, необхідні та достатні для подальшого її розвитку й удосконалення. Важливим засобом ефективного формування іншомовної комунікації є розвиток емоційної складової інтелекту, що допомагає правильно реагувати в різних ситуаціях, заводити нові знайомства, вибудовувати дружні відносини тощо. Мета статті полягає в розкритті особливостей розвитку емоційного інтелекту як передумови формування іншомовної комунікативної компетентності в інклюзивних класах початкової школи у дітей-аутистів, оскільки щороку їх кількість в Україні зростає на 30%. Нами використано такі методи дослідження, як теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел із метою визначення теоретичних основ означеної проблеми. Проаналізовано психологічні особливості дітей з аутизмом; розкрито суть поняття «емоційний інтелект», особливості його розвитку та вплив на формування англомовної комунікативної компетентності; наведено приклади вправ, що сприяють розвитку емоційного інтелекту та формуванню комунікативних умінь на уроках англійської мови.

Біографія автора

Nataliia Vyspinska , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор філософії, асистент

кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів

Посилання

Список використаної літератури

Базима Н. Розвиток мовлення дітей з аутизмом. Київ: Літера ЛТД, 2019. 144 с.

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М.: АСТ, 2008. 487 c.

Державний Стандарт початкової освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. Київ, 2018. 37 с. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.04.2021).

Дмитренко А. Почему Новая украинская школа фокусируется на развитии эмоционального интеллекта. 2020. URL: https://zn.ua/EDUCATION/intellekt-uspeha-351443_.html (дата звернення: 02.04.2021).

Жиркова К.А. Влияние изучения иностранного языка в школе на формирование эмоционального интеллекта учащихся. Педагогика и психология образования, 2013. № 1. С.34-37.

Здрагат С.Г. Евалюація інклюзивної освіти: соціальна технологія її реалізації в українському освітньому просторі: дис. … канд. соц. наук : 22.00.04 / Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2018. 265 с.

Іноземні мови. навчальна програма для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів 1-4 класи https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf (дата звернення: 06.04.2021).

Концепція Нової української школи від 27 жовтня 2016 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20 serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 10.04.2021).

Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р., N 588. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588–2017–п (дата звернення: 03.04.2021).

Савчук Т. «Він безперспективний, у нас для нормальних черга»: історія однієї дитини з аутизмом в Україні, 2020. Радіо Свобода. https://www.radiosvoboda.org/a/30522045.html (дата звернення: 02.04.2021).

Сіваченко О.О. Навчання аудіювання англомовних драматичних творів студентів старших курсів мовних спеціальностей: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. /Київський нац. лінгв. ун-т. Київ, 2009. 284 с.

Статистичні дані Міністерства освіти і науки України URL: https://mon.gov.ua/ua/statistichni-dani (дата звернення: 02.04.2021).

Стейн С.Дж., Бук Г.И. Преимущества EQ. Эмоциональный интеллект и ваши успехи. М.: Баланс Бизнес Букс, 2007. 191 с.

Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році: Лист МОН України № 1/9-495 від 31 серпня 2020 р. Київ, 2020. 14 с. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci (дата звернення: 01.04.2021).

Gałązka A., Dick-Bursztyn M. Supporting English Language Teachers in Teaching Autistic Primary School Learners. The New Educational Review. 2019. Vol. 58. № 4. Р.191−207.

Golshan F., Moinzadeh M., Haddad Narafshan M., Afarinesh M.R. The Efficacy of Teaching English as a Foreign Language to Iranian Students with Autism Spectrum Disorder on Their Social Skills and Willingness to Communicate. Iran J Child Neurol. 2019. Vol.13(3). P.61−73.

Kliueva E., Tsagari, D. Emotional literacy in EFL classes: The relationship between teachers’ trait emotional intelligence level and the use of emotional literacy strategies. System: An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics. 2018. № 78. P.38−53.

Labinska B., Osovska I., Matiychuk O., Vyspinska N. Methodological Framework for the Interdisciplinary Literary Text Analysis. East European Journal of Psycholinguistics. 2020. № 7 (2). P.155−178.

Oz H., Demirezen M., Pourfeiz J. Emotional intelligence and attitudes towards foreign language learning: Pursuit of relevance and implications. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015. № 186. Р.416−423.

Padmadewi N., Artini L. Teaching English to a Student with Autism Spectrum Disorder in Regular Classroom in Indonesia. International Journal of Instruction. 2017, Vol. 10. № 3. Р.159−176.

Shah N., Jameel F. Emotional intelligence assessment tool for children with autism spectrum disorder. International Journal of Learning and Teaching. 2019. P.213-219.

UNESCO. Salamanca Declaration and Framework for Action on Special Needs Education. 1994. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427 (дата звернення: 01.04.2021).

Zarezadeh T. The effect of emotional intelligence in English language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013. № 84. Р.1286−1289.

References

Bazyma, N. (2019). Rozvytok movlennia ditei z autyzmom [Language development in autistic children]. Litera LTD [in Ukrainian].

Goleman, D. (2008). Emotsionalnyiy intellekt [Emotional intelligence]. AST. [in Russian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity v Ukraini: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2018 r. № 87 [State standard of primary education in Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 21, 2018 № 87]. Kyiv, 2018. 37 p. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Dmitrenko, A. (2020). Pochemu Novaya ukrainskaya shkola fokusiruetsya na razvitii emotsionalnogo intellekta [Why the New Ukrainian School focuses on the emotional intelligence development]. https://zn.ua/EDUCATION/intellekt-uspeha-351443_.html [in Russian].

Zhirkova, K. (2013). Vliyanie izucheniya inostrannogo yazyika v shkole na formirovanie emotsionalnogo intellekta uchaschihsya [The influence of learning a foreign language at school on the formation of emotional intelligence of students]. Pedagogy and psychology of education, 1, 34-37. [in Russian].

Zdrahat, S.H. (2018). Evaliuatsiia inkliuzyvnoi osvity: sotsialna tekhnolohiia yii realizatsii v ukrainskomu osvitnomu prostori [Evaluation of the inclusive education: social technologies of its implementation in the Ukrainian educational system] (Unpublished candidate dissertation). Zaporizhia Classical Private University. [in Ukrainian].

Inozemni movy. Navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh ta spetsializovanykh navchalnykh zakladiv 1-4 klasy [Foreign languages. curriculum for secondary and specialized educational institutions grades 1-4]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz- 1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf [in Ukrainian].

Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly vid 27 zhovtnia 2016 r. [The concept of the New Ukrainian School 27.10.2016]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Poroshenko, M. (2019). Inkliuzyvna osvita: navchalnyi posibnyk [Inclusive education: coursebook]. Ahentstvo Ukraina. 300 p. [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do Poriadku orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 serpnia 2017 r., N 588 [On amendments to the Procedure for the organization of inclusive education in secondary schools: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 9, 2017, N 588]. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588–2017–p [in Ukrainian].

Savchuk, T. (2020). «Vin bezperspektyvnyi, u nas dlia normalnykh cherha»: istoriia odniiei dytyny z autyzmom v Ukraini [«He is hopeless, normal children have to queue»: the story of a child with autism in Ukraine]. Radio Svoboda. https://www.radiosvoboda.org/a/30522045.html [in Ukrainian].

Sivachenko, O. O. (2009). Navchannia audiiuvannia anhlomovnykh dramatychnykh tvoriv studentiv starshykh kursiv movnykh spetsialnostei [Teaching Senior Linguistic Students Listening to Dramas in English] [Unpublished candidate dissertation]. Kyiv National Linguistic University. [in Ukrainian].

Statistic data. (2020). The Ministry of Education and Science of Ukraine. URL: https://mon.gov.ua/ua/statistichni-dani [in Ukrainian].

Stein, S.J., & Buk, G.I. (2007). Preimuschestva EQ. Emotsionalnyiy intellekt i vashi uspehi [Advantages of EQ. Emotional intelligence and your success]. Balans Biznes Buks. [in Russian].

Shchodo orhanizatsii navchannia osib z osoblyvymy osvitnimy potrebamy u zakladakh zahalnoi serednoi osvity u 2020-2021 navchalnomu rotsi: Lyst MON Ukrainy № 1/9-495 vid 31 serpnia 2020 r. [On the organization of education of persons with special educational needs in general secondary education institutions in the 2020-2021 school year: Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 1 / 9-495 August 31, 2020]. Kyiv, 2020. 14 p.] https://mon.gov.ua/en/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci [in Ukrainian].

Gałązka, A., & Dick-Bursztyn, M. (2019). Supporting English Language Teachers in Teaching Autistic Primary School Learners. The New Educational Review, 58 (4), 191−207.

Golshan, F., Moinzadeh, M., Haddad Narafshan, M., & Afarinesh, M.R. (2019). The Efficacy of Teaching English as a Foreign Language to Iranian Students with Autism Spectrum Disorder on Their Social Skills and Willingness to Communicate. Iran J Child Neurol, 13 (3), 61−73.

Kliueva, E., & Tsagari, D. (2018). Emotional literacy in EFL classes: The relationship between teachers’ trait emotional intelligence level and the use of emotional literacy strategies. System: An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, 78, 38−53.

Labinska, B., Osovska, I., Matiychuk, O., & Vyspinska, N. (2020). A Methodological Framework for the Interdisciplinary Literary Text Analysis. East European Journal of Psycholinguistics, 7 (2), 155−178.

Oz, H., Demirezen, M., Pourfeiz, J. (2015). Emotional intelligence and attitudes towards foreign language learning: Pursuit of relevance and implications. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 416−423.

Padmadewi, N., & Artini, L. (2017). Teaching English to a Student with Autism Spectrum Disorder in Regular Classroom in Indonesia. International Journal of Instruction, 10 (3), 159−176.

Shah, N., & Jameel, F. (2019). Emotional intelligence assessment tool for children with autism spectrum disorder. International Journal of Learning and Teaching, 213−219.

UNESCO. (1994). Salamanca Declaration and Framework for Action on Special Needs Education. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427

Zarezadeh, T. (2013). The effect of emotional intelligence in English language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1286−1289.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Vyspinska , N. (2021). РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(48), 73–78. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.48.73-78

Номер

Розділ

Статті