ТРЕНІНГОВІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.88-92

Ключові слова:

менеджери освіти; демократична культура; демократизація; тренінг; соціально-психологічний тренінг; тренінг ділового спілкування; риторичний тренінг.

Анотація

У статті представлено проблему запровадження тренінгових методів у професійну підготовку майбутніх менеджерів освіти з метою формування їхньої демократичної культури, що є вимогою сучасних умов інтеграції України до європейського освітнього простору. Метою статті є теоретичне обґрунтування особливостей використання різних видів навчальних тренінгів у професійній підготовці майбутніх фахівців у сфері управління закладами освіти. Для досягнення поставленої мети залучено теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення та систематизація. Узагальнено особливості професійної підготовки майбутніх менеджерів освіти. Доведено необхідність формування демократичної культури майбутніх фахівців як складника їхньої професійної компетентності. Проаналізовано особливості запровадження різних типів навчальних тренінгів, а саме: соціально-психологічні тренінги, тренінги ділового спілкування, риторичні тренінги.

Біографія автора

Olha Holovko, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Аспірантка

кафедра педагогіки і методики технологічної та професійної освіти

Посилання

Список використаної літератури

Андрощук І. Тренінг як засіб підготовки майбутніх викладачів до педагогічної взаємодії. Вісник Черкаського університету: Серія «Педагогічні науки». 2016. № 9. С.117–121.

Андрущенко В. Демократична культура особистості: проблема формування. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія. 2014. Випуск 32. С.5–9.

Берека В. Теоретико-методичні основи фахової підготовки магістрів з менеджменту освіти : автореф. дис. на збобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2008. 42 с.

Бондарєва Л. І. Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних університетах: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2006. 250 с.

Загребельна О. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі: дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2018. 267 с.

Кравченко Л. М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти : монографія. Полтава : Техсервіс, 2006. 422 с.

Сисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с

Сікора Я. Використання тренінгів у професійній підготовці компетентних фахівців з інформатики. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2011. Випуск 36. С.115–121.

Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 250 с.

Царенко О. Політична культура як чинник впливу на політичну поведінку громадян. Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. 2013. Випуск 10. С.176–182.

Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини. Рекомендація CM/Rec (2010) 7, ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 11 травня 2010 р., та пояснювальний меморандум. Видавництво Ради Європи: F-67075 Strasbourg Cedex, 2010. 38 с.

Alshurman M. Democratic Education and Administration. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. Volume 176. PР. 861–869. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.551.

Bäckman E. , Trafford B. Democratic Governance of Schools. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007. 101 р.

Bayarystanova E., Arenova A., Nurmuhametova R. Education System Management And Professional Competence Of Managers. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 140. РР.427−431 DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.04.448

Carr Р. Educators and education for democracy : Moving beyond «thin» democracy. International Journal of Education for Democracy. 2008. Volume 1. PР. 146–167.

Helskog, G. H., Stokke, Ch. Dialogos Philosophical Dialogues as an Approach to Intercultural and Interfaith Dialogue in Education. Promoting Dialogical Democracy. 2014. Volume 24. Issue 2. PР.182–201.

Lawler E. E. The Future of Leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 2001.

References

Androshchuk, I. (2016). Treninh yak zasib pidhotovky maibutnikh vykladachiv do pedahohichnoi vzaiemodii [Training as a means of preparing future teachers for pedagogical interaction]. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series: Pedagogical Sciences, 9, 117–121. [in Ukrainian]

Andrushchenko, V. (2014). Demokratychna kultura osobystosti: problema formuvannia [Democratic culture of a personality: the issue of development]. Bulletin of the Institute of Child Development. Series: Philosophy, pedagogy, psychology, 32, 5–9. [in Ukrainian].

Bereka, V. (2008). Teoretyko-metodychni osnovy fakhovoi pidhotovky mahistriv z menedzhmentu osvity [Theoretical and methodological bases of professional training of Masters in education management] [Extended abstract of Doctoral Dissertation). APN Ukrainy, In-t ped. osvity i osvity doroslykh. [in Ukrainian].

Bondarieva, L. I. (2006). Navchalnyi treninh yak zasib profesinoi pidhotovky maybutnikh menedzheriv orhanizatsii v ekonomichnykh universytetakh [Educational training as a means of professional training of future managers of organizations at economic universities] [Unpublished Candidate dissertation]. APN Ukrainy, In-t ped. osvity i osvity doroslykh. [in Ukrainian].

Zahrebelna, O. (2018). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh menedzheriv osvity u protsesi mahisterskoi pidhotovky u vyshchomu pedahohichnomu navchalnomu zakladi [Developing professional competence of future education managers in the process of Master’s training in a higher pedagogical educational institution] [Unpublished Candidate dissertation]. Donbas State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Kravchenko, L. M. (2006). Neperervna pedahohichna pidhotovka menedzhera osvity [Continuous pedagogical training of an education manager]. Tekhservis. [in Ukrainian].

Sysoieva, S. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh [Interactive technologies of adult learning]. EKMO. [in Ukrainian].

Sikora, Ya. (2011). Vykorystannia treninhiv u profesiinii pidhotovtsi kompetentnykh fakhivtsiv z informatyky [Use of trainings in professional training of competent specialists in Computer Studies]. Psychological and pedagogical problems of rural school, 36, 115–121. [in Ukrainian].

Fedorchuk, V. M. (2014). Treninh osobystisnoho zrostannya [Training of personal growth]. Tsentr uchbovoyi literatury. [in Ukrainian].

Tsarenko, O. (2013). Politychna kultura yak chynnyk vplyvu na politychnu povedinku hromadian [Political culture as a factor of influencing the political behavior of citizens]. Scientific Bulletin of Rivne State University, 10, 176–182. [in Ukrainian].

Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. Recommendation CM / Rec (2010) 7, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 11 May 2010, and an explanatory memorandum. Council of Europe Publishing House: F-67075 Strasbourg Cedex. URL: http://loippo.lviv.ua/files/2017/Zaxodu/Khartia.pdf [in Ukrainian]

Alshurman, M. (2015). Democratic Education and Administration. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 176, 861–869. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.01.551.

Bäckman, E. & Trafford, B. (2007). Democratic Governance of Schools. Council of Europe Publishing.

Bayarystanova, E., Arenova, A., & Nurmuhametova, R. (2014). Education System Management And Professional Competence Of Managers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 140, 427−431. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.04.448.

Carr, Р. (2008). Educators and education for democracy: Moving beyond «thin» democracy. International Journal of Education for Democracy, 1, 146–167.

Helskog, G. H., & Stokke, Ch. (2014). Dialogos Philosophical Dialogues as an Approach to Intercultural and Interfaith Dialogue in Education. Promoting Dialogical Democracy, 24(2), 182–201.

Lawler, E. E. (2001). The Future of Leadership. Jossey-Bass.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті