РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВЕКТОР

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.97-103

Ключові слова:

українська мова за професійним спрямуванням; компетентнісний підхід; робоча програма; результати навчання.

Анотація

Статтю присвячено проблемі ефективного конструювання робочої програми як основного виду навчально-методичного забезпечення дисципліни. Якість архітектоніки та змістової логіки робочої програми ілюструє професійну компетентність науково-педагогічного працівника. Мета статті – актуалізувати методичну проблему побудови робочої програми дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» на основі компетентнісного підходу. Процес дослідження базувався на системно-структурному та порівняльному методах аналізу методичних матеріалів, а також узагальнення та систематизації виявлених недоліків. Результати дослідження сформульовано відповідно до визначених параметрів. Встановлено суттєві розбіжності між критеріями оцінювання та очікуваними результатами навчання, змістом дисципліни та вимогами освітньої програми. Авторка робить акцент на несистемному застосуванні компетентнісного підходу, відсутності чіткої кореляції між програмними компетентностями та їх конкретизацією в межах визначеного курсу.

Біографія автора

Iryna Humeniuk , Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат філологічних наук, доцент

кафедра педагогіки початкової освіти

Посилання

Список використаної літератури

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 16.03.2021).

Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення. Лист МОН України від 09.07.2018 № 1/9-434. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-19-434-vid-09072018-roku-shodo-rekomendacij-z-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya (дата звернення: 15.03.2021).

Про авторське право й суміжні права. Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13. ст. 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3792-12#Text (дата звернення: 16.03.2021).

Бронникова Ю. М. Проектирование рабочей программы учебной дисциплины как важного элемента системы качества вуза. Гарантии качества профессионального образования. URL: http://elib.altstu.ru/disser/ conferenc/2010/01/pdf/196bronnikova.pdf (дата звернення: 12.03.2021).

Голубєва М. О. Що краще: «Силабус» чи «Робоча програма» навчальної дисципліни (дидактичне порівняння науково-методичних матеріалів). Науково-практична конференція «Особистість у просторі проблем ХХІ століття»: програма і матеріали, 5 лютого 2020 р., Київ, Україна. - Київ : [б. в.], 2020. С. 31-32.

Лашин А.В., Лысенко Т.М. Информационная технология создания рабочих программ дисциплин. Новые образовательные технологии в вузе: сборник докладов пятой международной научно-методической конференции, 4 – 6 февраля 2008 года. В 2-х частях. Часть 1. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008. С. 466-471.

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми / Затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року / ТОВ «Український освітянський видавничий центр «Оріон». К., 2020. 66 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». 01 Освіта / Педагогіка. 012 Дошкільна освіта. Вінниця. 2019. 19 с. URL: http://www.vspu.edu.ua/faculty/pochat/pochat_kafmetod/ pochat_stud.php (дата звернення: 16.03.2021).

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». 01 Освіта / Педагогіка. Кривий Ріг, 2016. 18 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1JdO8cE86yd0qIqTB6fqu0l1nM1hnxgkH/view (дата звернення: 16.03.2021).

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». 01 Освіта / Педагогіка. 013 Початкова освіта. Львів, 2020. 15 с. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Robocha-prohr.-UMPS.pdf (дата звернення: 16.03.2021).

Програма навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». 01 Освіта / Педагогіка. 012 Дошкільна освіта. 013 Початкова освіта. Миколаїв, 2019. URL: http://preschool.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9D%D0%9F_%D0%A3%D0%BA%D1%80.%D0%BC.-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80..pdf (дата звернення: 16.03.2021).

Анотація робочої програми з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». 01 Освіта / Педагогіка. 013 Початкова освіта. Переяслав-Хмельницький. URL: https://fpomm.phdpu.edu.ua/kafedry/kafedra-pedagogiky-teoriyi-i-metodyky-pochatkovoyi-osvity/ (дата звернення: 16.03.2021).

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». 01 Освіта / Педагогіка. 013 Початкова освіта. Київ. 2020. 14 с.

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта». 01 Освіта / Педагогіка. 012 Дошкільна освіта. Вінниця. 2019. 24 с. URL: http://www.vspu.edu.ua/faculty/pochat/pochat_kafmetod/doc/o3.pdf (дата звернення: 16.03.2021).

Освітньо-професійна програма «Початкова освіта». 01 Освіта / Педагогіка. 013 Початкова освіта. Миколаїв, 2020. 27 с. URL: http://preschool.mdu.edu.ua/ wp-content/uploads/2020/10/013-%D0%9F%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0% BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80-2021-22.pdf (дата звернення: 16.03.2021).

Освітньо-професійна програма «Початкова освіта. Дошкільна освіта». 01 «Освіта» / «Педагогіка». 013 «Початкова освіта». Умань. 2020. URL: https://fpo.udpu.edu.ua/images/2020/opp2020/bakal/doscbak310pdf.pdf (дата звернення: 16.03.2021).

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням». 01 Освіта / Педагогіка. 013 Початкова освіта. Умань, 2019. 14 с. URL: https://fpo.udpu.edu.ua/images/2020/Doshkilna.osvita/ Ukrayinskamovazaprofesiynymspryamuvannyam.pdf (дата звернення: 16.03.2021).

Програма нормативної навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». 01 Освіта / Педагогіка. 012 Дошкільна освіта. 013 Початкова освіта. 016 Спеціальна освіта. Луцьк. 2018. 25 с. URL: https://vnu.edu.ua/sites/default/files/Files/programa_ukr._mova_za_pr._spr..pdf (дата звернення: 16.03.2021).

Освітньо-професійна програма «Початкова освіта та іноземна мова». 01 Освіта. 013 Початкова освіта. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ, 2018. 29 с.

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти. 01 Освіта. 013 Початкова освіта. Кривий Ріг. 2016. 22 с.

Освітньо-професійна програма «Міжнародний готельно-туристичний бізнес». 24 Сфера обслуговування. 242 Туризм. Івано-Франківськ, 2019. 25 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1-0jAZydy9M0ub9lDUZzp5Lu9Gr6 NHsGr/view (дата звернення: 12.04.2021).

Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу. Київ, 2016. 61 с. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Academic_Writing_Course.pdf (дата звернення: 12.04.2021).

References

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia osvitnoi diialnosti. (2020). [About the approval of the License conditions of carrying out educational activity]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 1187 vid 30 hrudnia 2015 r. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0% BF#Text [іn Ukrainian].

Shchodo rekomendatsii z navchalno-metodychnoho zabezpechennia. [Regarding the recommendations on educational and methodical support]. Lyst MON Ukrainy vid 09.07.2018 № 1/9-434. https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-19-434-vid-09072018-roku-shodo-rekomendacij-z-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya [іn Ukrainian].

Pro avtorske pravo i sumizhni prava. Zakon Ukrainy. [About copyright and related rights. Law of Ukraine]. (1994). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 13, st. 64. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text [іn Ukrainian].

Bronnikova, Yu.M. Proektirovanie rabochei programmy uchebnoi distsypliny kak vazhnogo elementa sistemy kachestva vuza. [Projecting of the working programme of an academic course as an important element of the system of quality of the higher education institution]. Garantii kachestva professionalnogo obrazovaniya. http://elib.altstu.ru/disser/conferenc/2010/01/pdf/196 bronnikova.pdf [in Russian].

Holubieva, M.O. (2020). Shcho krashche: «Sylabus» chy «Robocha prohrama» navchalnoi dystsypliny (dydaktychne porivniannia naukovo-metodychnykh materialiv). [What is better: «Syllabus» or «Working programme » of the academic course (didactic comparison of scientific and methodical materials)]. Proceedings of scientific-practical conference − Osobystist u prostori problem XXI stolittia: prohrama i materialy (pp.31−32). Ukraina − Kyiv. [іn Ukrainian].

Lashyn, A.V., & Lysenko, T.M. (2008). Informatsyonnaya tekhnologiya sozdaniya rabochikh programm distsyplin [Information technology for creating working programme s of courses]. Proceedings of scientific-practical conference − Novye obrazovatelnye tekhnologii v vuze: sbornik dokladov piatoi mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentsyi. Chast 1. (pp.466−471). HOU VPO UHTU-UPY. [in Russian].

Rekomendatsii shchodo zastosuvannia kryteriiv otsiniuvannia yakosti osvitnoi prohramy (2020). [Recommendations on application of the criteria for evaluation of the quality of an educational programme] / Zatverdzheno Natsionalnym ahentstvom iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity 17 lystopada 2020 roku. / Kyiv: TOV «Ukrainskyi osvitianskyi vydavnychyi tsentr «Orion». [іn Ukrainian].

Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny «Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam». 01 Osvita / Pedahohika. 012 Doshkilna osvita. [The working programme of the academic course «Ukrainian Language for Professional Purposes». 01 Education / Pedagogy. 012 Preschool education]. (2019). Vinnytsia. http://www.vspu.edu.ua/faculty/pochat/pochat_kafmetod/pochat_stud.php [іn Ukrainian]ю

Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny «Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam». 01 Osvita / Pedahohika [The working programme of the academic course «Ukrainian Language for Professional Purposes». 01 Education / Pedagogy.]. (2016). Kryvyi Rih. https://drive.google.com/ file/d/1JdO8cE86yd0qIqTB 6fqu0l1nM1hnxgkH/view [іn Ukrainian].

Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny «Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam». 01 Osvita / Pedahohika. 013 Pochatkova osvita. [The working programme of the academic course «Ukrainian Language for Professional Purposes». 01 Education / Pedagogy. 013 Primary education]. (2020). Lviv. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Robocha-prohr.-UMPS.pdf [іn Ukrainian].

Prohrama navchalnoi dystsypliny «Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam». 01 Osvita / Pedahohika. 012 Doshkilna osvita. 013 Pochatkova osvita. [The programme of the academic course «Ukrainian Language for Professional Purposes». 01 Education / Pedagogy. 012 Preschool education. 013 Primary education]. (2019). Mykolaiv. http://preschool.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9D%D0%9F_%D0%A3%D0%BA%D1%80.%D0%BC.-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80..pdf [іn Ukrainian].

Anotatsiia robochoi prohramy z dystsypliny «Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam» osvitnoho rivnia «bakalavr». 01 Osvita / Pedahohika. 013 Pochatkova osvita. [Annotation of the work program on the subject «Ukrainian language for professional purposes». 01 Education / Pedagogy. 013 Primary education.]. Pereiaslav-Khmelnytskyi. https://fpomm.phdpu.edu.ua/kafedry/ kafedra-pedagogiky-teoriyi-i-metodyky-pochatkovoyi-osvity/ [іn Ukrainian].

Robocha prohrama normatyvnoi navchalnoi dystsypliny «Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam». 01 Osvita / Pedahohika. 013 Pochatkova osvita. [The work program of the normative academic course «Ukrainian language for professional purposes». 01 Education / Pedagogy. 013 Primary education]. (2020). Kyiv. [іn Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama «Doshkilna osvita. Pochatkova osvita». 01 Osvita / Pedahohika. 012 Doshkilna osvita. [Educational and professional program «Preschool education. Primary education». 01 Education / Pedagogy. 012 Preschool education]. (2019). Vinnytsia. http://www.vspu.edu.ua/faculty/pochat/ pochat_kafmetod/doc/o3.pdf [іn Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama «Pochatkova osvita». 01 Osvita / Pedahohika. 013 Pochatkova osvita. [Educational and professional program «Primary Education». 01 Education / Pedagogy. 013 Primary education]. (2020). Mykolaiv. http://preschool.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/013-%D0%9F%D0% 9E%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2% D1%80-2021-22.pdf [іn Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama «Pochatkova osvita. Doshkilna osvita». 01 «Osvita» / «Pedahohika». 013 «Pochatkova osvita». [Educational and professional program «Primary education. Preschool education». 01 «Education» / «Pedagogy». 013 «Primary education»]. (2020). Uman. https://fpo.udpu.edu.ua/images/2020/ opp2020/bakal/doscbak310pdf.pdf [іn Ukrainian].

Robocha prohrama normatyvnoi navchalnoi dystsypliny «Ukrainska mova za profesiinym spriamuvanniam». 01 Osvita / Pedahohika. 013 Pochatkova osvita. [The work program of the normative academic course «Ukrainian language for professional purposes». 01 Education / Pedagogy. 013 Primary education]. (2019). Uman. https://fpo.udpu.edu.ua/images/2020/Doshkilna.osvita/ Ukrayinskamovazaprofesiynymspryamuvannyam.pdf [іn Ukrainian].

Prohrama normatyvnoi navchalnoi dystsypliny «Ukrainska mova (za profesiinym spriamuvanniam)». 01 Osvita / Pedahohika. 012 Doshkilna osvita. 013 Pochatkova osvita. 016 Spetsialna osvita. [The program of the normative academic course «Ukrainian language (for professional purposes)». 01 Education / Pedagogy. 012 Preschool education. 013 Primary education. 016 Special education]. (2018). Lutsk. https://vnu.edu.ua/sites/default/files/Files/ programa_ukr._mova_za_pr._spr..pdf [іn Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama «Pochatkova osvita ta inozemna mova». 01 Osvita. 013 Pochatkova osvita. [Educational and professional program «Primary education and foreign language». 01 Education. 013 Primary education]. (2018). Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova. Kyiv. [in Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity. 01 Osvita. 013 Pochatkova osvita. [Educational and professional training program for higher education. 01 Education. 013 Primary education]. (2016). Kryvyi Rih. [in Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama «Mizhnarodnyi hotelno-turystychnyi biznes». 24 Sfera obsluhovuvannia. 242 Turyzm. [Educational and professional program «International Hotel and Tourism Business». 24 Scope of service. 242 Tourism]. (2019). Ivano-Frankivsk. https://drive.google.com/file/d/1-0jAZydy9M0ub9l DUZzp5Lu9Gr6NHsGr/view [in Ukrainian].

Shlikhta, N., & Shlikhta, I. (2016). Osnovy akademichnoho pysma. Metodychni rekomendatsii ta prohrama kursu. [Fundamentals of academic writing. Methodical recommendations and course program]. Kyiv. https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Academic_Writing_Course.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті