ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ЗДАТНОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАВІГАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ХОДОВОГО МІСТКА СУДНА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЛАВАННЯ

Автор(и)

  • Оleksandr Danylenko Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5283-3368

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.108-111

Ключові слова:

майбутні судноводії; професійна підготовка; тренажерні технології; інтегрований ходовий місток; навігаційне обладнання.

Анотація

Використання сучасних методів та технологій у професійній підготовці майбутніх судноводіїв знаходиться у прямій залежності із якістю цієї підготовки. Розкрито значення тренажерних технологій не лише у підготовці майбутніх судноводіїв, а й у загальнодержавних масштабах, аналізуючи відповідні нормативно-правові документи, прийняті в Україні, а також організаціями міжнародного рівня. Досліджено наукові праці, зокрема дисертаційні роботи, монографії та публікації, що підтверджують актуальність запропонованої проблеми. У статті проаналізовано специфічну термінологію, дотичну до морської галузі («місток», «ходовий місток», «інтегрований ходовий місток» ), функції капітана на інтегрованому ходовому містку, з метою отримання достовірної та повної інформації. Основними методами дослідження є пошуково-бібліографічний, контент-аналіз, що використовувались з метою вивчення етимології основних категорій представленої проблеми. На основі аналізу психолого-педагогічної та інженерно-технічної літератури визначено зміст базових понять дослідження, здійснено теоретичне обґрунтування їх сутнісних характеристик. Встановлено співвідношення між поняттями «тренажер», «симуляція» з точки зору організації професійної підготовки майбутніх судноводіїв у закладі вищої освіти. Представлено класифікацію тренажерних технологій із наведенням прикладів щодо їх застосування.

Біографія автора

Оleksandr Danylenko , Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»,

доктор педагогічних наук, доцент

завідувач кафедри навігації і управління судном

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Бабишена М.І. Формування професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Тернопіль. 2015. 288 с.

Бобришева Н.М. Теоретичні засади готовності майбутнього морського фахівця до професійної діяльності у полікультурному середовищі. Сучасний фахівець: гуманіст, професіонал, майстер: монографія / Керівн. авт.кол. Є.С.Барбіна. Херсон: ТОВ « ВКФ « СТАР» ЛТД», 2016. C.229−267.

Герганов Л.Д. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського транспорту на виробництві: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2016. 485 с

Доброштан О. Організація самостійної роботи майбутніх судноводіїв у процесі вивчення курсу вищої математики з використанням мережевого навчально-методичного комплексу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2013. Вип. 26. С.67–72.

Єгорова С.М. Особливості впровадження засад компетентнісного підходу у вищу професійну освіту фахівців морського транспорту. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer35/664.pdf (дата звернення: 01.03.2021 р.)

Міжнародна морська організація: офіційний веб-сайт. URL: http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx (дата звернення 22.02.2021 р.)

Мусоріна М.О. Формування технічної компетентності майбутніх фахівців судноводіння у процесі навчання технічних дисциплін: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2018. 204 с.

Попова О.П. Особливості професійної діяльності майбутніх судноводіїв і сутність їх професійної компетентності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2011. № 17. С.353–359.

Про затвердження вимог до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди Мінінфраструктури; Наказ, Вимоги, Перелік, План, Лист, Форма типового документа від 07.10.2014 № 491. Зареєстровано: Мін’юст України від 24.10.2014 № 1325/26102

Сокол І.В. Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Херсон, 2011. 278 с.

Фролова О.О. Формування соціокультурноі компетенції майбутніх судноводіїв у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін): дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Херсон., 2015. 179 с.

Шерман М.І., Безбах О.М Структура професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах у контексті проблем формування інформаційної культури. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2015. Вип. 141. Ч. 1. С.15−19.

Kluge A., Frank B. Counteracting skill decay: four refresher interventions and their effect on skill and knowledge retention in a simulated process control task. Ergonomics. 2014. No 57. PP.175−190.

Manuel M.E. Vocational and academic approaches to maritime education and training (MET): Trends, challenges and opportunities. WMU J Marit Affairs. 2017. No 16. 473–483.

Frančić V, Zec D, Rudan I. Analysis and trends of MET system in Croatia: challenges for the 21st century. 12th annual general assembly of the International Association of Maritime Universities (12–14 June, 2011). Gdynia: Gdynia Maritime University, 2011. PP.133−144.

2018 NMC Horizon Report. URL: https://library.educause.edu/resources/2018/8/2018-nmc-horizon-report. (дата звернення: 11.01.2021 р.)

References

Babyshena, M.I. (2015). Formuvannya profesiyno znachushchykh yakostey maybutnikh sudnovykh ofitseriv u protsesi vyvchennya suspilʹno-humanitarnykh dystsyplin [Formation of professionally significant qualities of future ship’s officers in the process of studying social and humanitarian disciplines] [Unpublished Candidate dissertation]. V.Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Bobrysheva, N. M. (2016). Teoretychni zasady hotovnosti maybutnʹoho morsʹkoho fakhivtsya do profesiynoyi diyalʹnosti u polikulʹturnomu seredovyshchi. Suchasnyy fakhivetsʹ: humanist, profesional, mayster [Theoretical principles of readiness of the future marine specialist for professional activity in a multicultural environment]. In E.S.Barbina (Ed.). Modern specialist: humanist, professional, master (pp.229−267). LLC «VKF»; STAR «LTD». [in Ukrainian].

Gerganov, L. D. (2016). Teoretychni i metodychni zasady profesiynoyi pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv morsʹkoho transportu na vyrobnytstvi [Theoretical and methodical bases of professional training of skilled workers of sea transport on manufacture] [Unpublished Doctoral dissertation]. Institute of Vocational-Technical Education of National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Dobroshtan, O. (2013). Orhanizatsiya samostiynoyi roboty maybutnikh sudnovodiyiv u protsesi vyvchennya kursu vyshchoyi matematyky z vykorystannyam merezhevoho navchalʹno-metodychnoho kompleksu [Organization of independent work of future drivers in the process of studying the course of higher mathematics with the use of network educational and methodical complex]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Pedagogy. Social Work, 26, 67–72. [in Ukrainian]

Egorova, S.M. Osoblyvosti vprovadzhennya zasad kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchu profesiynu osvitu fakhivtsiv morsʹkoho transportu. [Features of the implementation of the principles of competence approach in higher professional education of maritime transport specialists]. URL: http://www.sworld.com.ua/konfer35/664.pdf [in Ukrainian].

Mizhnarodna morsʹka orhanizatsiya [International Maritime Organization]. URL: http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx

Musorina, M. O. (2018). Formuvannya tekhnichnoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv sudnovodinnya u protsesi navchannya tekhnichnykh dystsyplin [Formation of technical competence of future shipbuilding specialists in the process of teaching technical disciplines] [Unpublished Candidate dissertation]. M.P.Drahomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Popova, O. P. (2011). Osoblyvosti profesiynoyi diyalʹnosti maybutnikh sudnovodiyiv i sutnistʹ yikh profesiynoyi kompetentnosti [Features of professional activity of future drivers and the essence of their professional competence]. Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools, 17, 353–359. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya vymoh do trenazhernoho ta inshoho obladnannya, pryznachenoho dlya pidhotovky ta perevirky znanʹ osib komandnoho skladu ta sudnovoyi komandy. [On approval of requirements for training and other equipment intended for training and testing of knowledge of the command staff and the ship’s crew of the Ministry of Infrastructure]; Order, Requirements, List, Plan, Letter, Form of a standard document dated 07.10.2014 № 491. Registered: Ministry of Justice of Ukraine dated 24.10.2014 № 1325/26102 [in Ukrainian]

Sokol, I. V. (2011). Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh sudnovodiyiv u protsesi vyvchennya fakhovykh dystsyplin [Formation of professional competence of future shipbuilders in the process of studying professional courses] [Unpublished Candidate dissertation]. Kherson State University. [in Ukrainian]

Frolova, O.O. (2015). Formuvannya sotsiokulʹturnoi kompetentsiyi maybutnikh sudnovodiyiv u protsesi vyvchennya profesiyno oriyentovanykh dystsyplin) [Formation of sociocultural competence of future shipbuilders in the process of studying professionally oriented subjects)] [Unpublished Candidate dissertation]. V.Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian]

Sherman, M.I., & Bezbach, O.M. (2015). Struktura profesiynoyi pidhotovky maybutnikh sudnovodiyiv u vyshchykh morsʹkykh navchalʹnykh zakladakh u konteksti problem formuvannya informatsiynoyi kulʹtury [The structure of professional training of future drivers in higher maritime educational institutions in the context of the problems of information culture]. Scientific Notes. Series: Pedagogical sciences, 141, Part 1, 15−19. [in Ukrainian]

Kluge, A., & Frank, B. (2014). Counteracting skill decay: four refresher interventions and their effect on skill and knowledge retention in a simulated process control task. Ergonomics, 57, 175−190.

Manuel, M.E. (2017). Vocational and academic approaches to maritime education and training (MET): Trends, challenges and opportunities. WMU J Marit Affairs, 16, 473–483.

Frančić, V., Zec, D., & Rudan, I. (2011, June 12–14). Analysis and trends of MET system in Croatia: challenges for the 21st century. 12th annual general assembly of the International Association of Maritime Universities (pp.133−144). Gdynia Maritime University.

2018 NMC Horizon Report. https://library.educause.edu/resources/2018/8/2018-nmc-horizon-report.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті