КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.116-121

Ключові слова:

виробничо-технологічна готовність; критерій; показник; рівень; харчові технології; дослідження.

Анотація

У статті здійснено аналіз виробничо-технологічної готовності бакалаврів професійної освіти з харчових технологій, розкрито сутність та окреслено основні характеристики критеріїв, показників та рівнів виробничо-технологічної готовності бакалаврів харчових технологій. Мета статті полягає в обґрунтуванні критеріїв, показників та характеристиці рівнів для діагностування вихідного рівня виробничо-технологічної готовості та проведення в подальшому дослідно-експериментальної роботи. Досягнення мети передбачало використання таких методів: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення нормативних документів, філософських, психолого-педагогічних та методичних джерел з теми дослідження, аналіз структури підготовки студентів за спеціальністю 015.21 Професійна освіта (Харчові технології) для розкриття сутності ключових понять та розробки системи критеріїв, показників та рівнів виробничо-технологічної готовності бакалаврів професійної освіти з харчових технологій. Застосування комплексу методів дозволило охарактеризувати виробничо-технологічну готовність бакалаврів харчових технологій сформованістю показників відповідних критеріїв (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний) за такими рівнями: високий, середній, низький. Обґрунтовані критерії, показники та охарактеризовані рівні використано для проведення дослідно-експериментальної роботи, зокрема діагностування вихідного рівня виробничо-технологічної готовості.

Біографія автора

Olha Dzhoha , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

аспірантка  

 

Посилання

Список використаної літератури

Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення 04.09.2020).

Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80#Text (дата звернення 15.09.2020).

Дьяченко М., Кандыбович Л. Психологический словарь-справочник. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. 576 с.

Бондарчук О. Основи психології та педагогіки: курс лекцій. Київ : МАУП, 1999. 168 с.

Лузан П., Манько В., Нестерова Л., Романова Г. Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників: монографія. К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. 216 с.

Коваленко О. Методика професійного навчання : підруч. для студентів вищ. навч. закладів. Х. : Вид-во НУА, 2005. 360 с.

Філімонова І. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій у процесі вивчення фахових дисциплін: дис. … доктора філософії: 015. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2020. 299 с.

Гвоздецька Ю. Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього викладача основ технологій харчових виробництв у процесі фахової підготовки. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та Азії: матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 28–29 лют. 2016 р.). ПереяславХмельницький, 2016. С.67–68.

Вдовенко О. Педагогічні умови формування творчих здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка. Чернігів, 2016. 20 с.

References

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [Law of Ukraine On Higher Education] (2020, September 04) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].

Kontseptsiya realizatsiyi derzhavnoyi polityky u sferi profesiynoyi (profesiyno-tekhnichnoyi) osvity «Suchasna profesiyna (profesiyno-tekhnichna) osvita» na period do 2027 roku [The concept of implementation of state policy in the field of vocational education «Modern vocational education» for the period up to 2027]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80#Text [in Ukrainian].

D'yachenko, M., & Kandybovich, L. (2001). Psikhologicheskiy slovar'-spravochnik [Psychological dictionary-reference book]. Kharvest, AST. [in Russian].

Bondarchuk, O. (1999). Osnovy psykholohii ta pedahohiky [Fundamentals of psychology and pedagogy]. MAUP. [in Ukrainian].

Luzan, P., Manko, V., Nesterova, L., & Romanova, H. (2014). Teoriia i praktyka vprovadzhennia innovatsiinykh tekhnolohii navchannia u profesiinu pidhotovku kvalifikovanykh robitnykiv [Theory and practice of introduction of innovative technologies of training in professional training of skilled workers]. TOV «NVP Polihrafservis». [in Ukrainian].

Kovalenko, O. (2005) Metodyka profesiinoho navchannia [Methods of professional training]. NUA. [in Ukrainian].

Filimonova, I. (2020). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv kharchovykh tekhnolohii u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin [Professional Competence Formation of the Future Bachelors of Food Technology in the Process of Studying Special Disciplines] [Unpublished PhD dissertation]. Umanskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Pavla Tychyny [in Ukrainian].

Hvozdetska, Yu. (2016, February 28). Kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vykladacha osnov tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Criteria, indicators and levels of formation of professional competence of the future teacher of the basics of food production technologies in the process of professional training]. Proceedings of XXIII International scientific-practical connference − Problemy ta perspektyvy rozvytku nauky na pochatku tretoho tysiacholittia v krainakh Yevropy ta Azii (pp.67−68). PereiaslavKhmelnytskyi. [in Ukrainian].

Vdovenko, O. (2016). Pedahohichni umovy formuvannia tvorchykh zdibnostei u maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv kharchovoi promyslovosti [Pedagogical conditions for the formation of creative abilities in future skilled workers in the food industry] [Extended abstract of unpublished Candidate dissertation]. Chernihivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet im.T.H.Shevchenka. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті