КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.148-152

Ключові слова:

соціальний працівник; комунікативний потенціал; потреба у спілкуванні; вміння слухати; комунікативний контроль.

Анотація

соціальних працівників на основі виявлення їхньої потреби у спілкуванні, вміння слухати, рівня комунікативного контролю, комунікативних і організаторських здібностей та стилю поведінки в конфліктній ситуації. Методи дослідження комунікативного потенціалу майбутніх соціальних працівників складаються з таких методик: «Діагностика потреби у спілкуванні» (за Ю.Орловим), «Чи вмієте ви слухати?» (за Е.Роговим), «Вивчення рівня комунікативного контролю» (М.Шнайдер), «Виявлення комунікативних і організаторських здібностей» (Б.Федоришин), «Визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації» (за К.Томасом). В статті висвітлено актуальне питання комунікативного потенціалу майбутніх соціальних працівників в їх професійній діяльності. Адже соціальний працівник повинен вміти ефективно комунікувати з представниками різних цільових груп соціальної сфери, з метою надання соціальних послуг. На основі психодіагностичних методик виявлено, що вони мають високі показники потреби у спілкуванні, вміння слухати, рівня комунікативного контролю, рівня комунікативних здібностей та переважання середнього рівня організаторських здібностей. Серед стилів поведінки в конфліктній ситуації домінуючими є співробітництво та компроміс, що вказує на бажання задовольнити потреби партнера по спілкуванню. Всі ці дані свідчать про високий рівень розвитку комунікативного потенціалу майбутніх соціальних працівників та їх готовність до професійної діяльності в обраній сфері.

Біографії авторів

Vitalii Zaika, Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

кандидат психологічних наук, доцент

кафедра соціальної роботи та спеціальної освіти

Alla Heta , Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

кафедра соціальної роботи та спеціальної освіти

Yevheniia Vyshar , Полтавський інститут економіки і права Університету «Україна»

старший викладач

кафедра соціальної роботи та спеціальної освіти

Посилання

Список використаної літератури

Канюк О.Л. Професійні вимоги до майбутніх соціальних працівників. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. Вип. 11. С. 253-259.

Ляшенко А.И. Профессиональное становление социального работника: автореф. дисс. ... канд. психолог. наук: спец. 19.00.07 − педагогическая психология. М.: Российская академия управления, 1993. 18 с.

Организация, управление и администрирование в социальной работе: учебник для бакалавров / под ред. Е.И.Холостовой, Е.И.Комарова, О.Г.Прохоровой. М.: Издательство Юрайт, 2014. 425 с.

Караванова Л.Ж. Профессионально-личностное развитие специалиста по социальной работе в период вузовского обучения: Дис. … д. психол. наук. М.: Изд-во ТГУ, 2012. 42 с.

References

Kaniuk, O.L. (2015). Profesiini vymohy do maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [Professional requirements for future social workers]. Current issues of the humanities, 11, 253−259. [in Ukrainian].

Lyashenko, A.І. (1993). Professyonalnoe stanovlenye sotsyalnoho rabotnyka [Professional development of a social worker] [Unpublished doctoral dissertation]. Far Russian Academy of Management. [in Russian].

Kholostova, E.I., Komarov, E.I., & Prokhorova, O.G. (2014). Orhanyzatsyia, upravlenye y admynystryrovanye v sotsyalnoi rabote [Organization, management and administration in social work]. Jurayt. [in Russian].

Karavanova, L.Zh. (2012). Professyonalno-lychnostnoe razvytye spetsyalysta po sotsyalnoi rabote v peryod vuzovskoho obuchenyia [Professional and personal development of a specialist in social work during the period of university studies]. [Unpublished doctoral dissertation]. Far Tomsk State University. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті