МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «231-СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.157-161

Ключові слова:

соціальна робота; соціальний працівник; соціологія; методика викладання; заклади вищої освіти.

Анотація

В період реформування вищої освіти України набувають актуальності проблеми, які пов’язані з методикою та технологією викладання соціологічних дисциплін у вищій школі для непрофільних спеціальностей. Соціологія, як наука набуває особливої актуальності в Україні, оскільки створює передумови для створення наукових засад свідомого громадянського суспільства, яка збагачує населення свободою мислення та гармонійним розвитком. За для того, щоб індивід використовував отриману свободу відповідально та ефективно потрібно розуміти фундаментальні засади функціонування різних інститутів держави, її соціальних явищ та процесів. Саме тому, існує потреба в аналізі та вдосконаленні існуючої методики викладання соціологічних дисциплін. Мета дослідження − дослідження методики викладання соціологічних дисциплін для студентів спеціальності «231 – Соціальна робота». У ході дослідження використано такі методи й підходи: системний аналіз – для з’ясування характеристик сучасних методик викладання соціологічних дисциплін у ЗВО; порівняльний і багатофакторний аналіз – для здійснення порівняння існуючих різновидів методик викладання у ЗВО; метод операціоналізації понять – для опису специфіки викладання соціологічних дисциплін у ЗВО. Методика викладання соціологічних дисциплін полягає у тому, що вона формує у студентів спеціальності «соціальна робота» культуру та мислення, здатність правильно сприймати соціальні процеси, що відбуваються у нашому посткомуністичному суспільстві, сприяє формуванню знань про соціальну дійсність, пояснює логіку процесів соціального розвитку, розробляє концептуальний апарат, методологію та методику соціологічних досліджень.

Біографії авторів

Yana Zoska , Маріупольський державний університет

доктор соціологічних наук, професор

професор кафедри філософії та соціології

Alona Stadnyk, Класичний приватний університет

кандидат соціологічних наук

доцент кафедри соціології та соціальної роботи

 

Kateryna Evseeva , Національний університет «Запорізька політехніка»

студентка

кафедра соціальної роботи та психології

 

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Бєланова Р.А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах (Україна − США). Київ: Пульсари, 2002. 216 с.

Богомаз К.Ю., Дика О.І., Сорокіна Л.М. Методика викладання соціології: навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Дніпродзержинськ: вид-во ДДТУ, 2005, 168 с.

Бондар В.Н. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. Київ: Вересень, 1996. 136 с.

Головаха Є. Українське суспільство 1992-2008. Соціологічний моніторинг. Київ: Ін-т соціології НАНУ, 2008. 84 с.

Малахова Ж.Д., Огаренко В.М. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 280 с.

Лукашевич М.П., Туленков М.В., Яковенко Ю.І. Соціологія. Київ: Каравела, 2008. 644 с.

Малахова Ж.Д., Огаренко В.М. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів. Запоріжжя: Гуманітарний університет ЗІДМУ, 2006. 280 с.

Національна доктрина розвитку освіти України. URL: https://www.docme.su/doc/131072/nac%D1%96onal._na-doktrina-rozvitku-osv%D1%96ti-ukra%D1%97ni-v-xxi-stol%D1%96t. (дата звернення 21.01.2021)

Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / під ред. В.Воловича. Київ: Укр. Центр духовн. культури, 1998. 736 с.

Соціологія: Навчальний посібник. 2-ге вид. За ред. С.О.Макеєва. Київ: Т-во «Знання» КОО, 2003. 455с.

Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / уклад. В.Піча, Ю.Піча, Н.Хома та ін. Київ: Каравела; Львів: Новий Свiт-2000, 2002. 480 с.

Тарасенко В. Концептуальні основи соціології. Соціологічна теорія: традиція та сучасність: навчальний посібник. Київ: Інститут соціології НАН України, 2007. C. 7-49.

Шляхтун П.П. Методика викладання соціально гуманітарних дисциплін. навчальний посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2011. 224 с.

References

Belanova, R.A. (2002). Humanizatsiia ta humanitaryzatsiia osvity v klasychnykh universytetakh (Ukraina − SShA) [Humanization and humanization of education in classical universities (Ukraine - USA)]. Pulsars. [in Ukrainian].

Bogomaz, K.Yu., Dika, O.I., & Sorokina, L.M. (2005). Metodyka vykladannia sotsiolohii [Methods of teaching sociology]. Dniprovsk State Technical University. [in Ukrainian].

Bondar, V.N. (1996). Dydaktyka: efektyvni tekhnolohii navchannia studentiv [Didactics: effective technologies of teaching students]. Veresen. [in Ukrainian].

Golovakha, E. (2008). Ukrainske suspilstvo 1992-2008 [Ukrainian society 1992-2008]. Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Malakhova, Zh.D., & Ogarenko, V.M. (2008). Vykladannia sotsiolohii: dosvid innovatsiinykh pryiomiv [Teaching sociology: the experience of innovative techniques]. Center for Educational Literature. [in Ukrainian].

Lukashevich, M.P., Tulenkov, M.V., & Yakovenko, Y.I. (2008). Sotsiolohiia [Sociology]. Karavela. [in Ukrainian].

Malakhova, Zh.D., & Ogarenko, V.M. (2006). Vykladannia sotsiolohii: dosvid innovatsiinykh pryiomiv [Teaching sociology: the experience of innovative techniques]. Humanities University of ZIDMU. [in Ukrainian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy [National doctrine of education development of Ukraine]. URL: https://www.docme.su/doc/131072/nac%D1%96onal._na-doktrina-rozvitku-osv%D1%96ti-ukra%D1%97ni-v-xxi-stol%D1%96t (accessed: 21.01.2021) [in Ukrainian].

Volovych, V. (Ed.) (1998). Sotsiolohiia [Sociology. A short encyclopedic dictionary]. Ukrainian centre of siritual culture. [in Ukrainian].

Makeeva, S. (Ed.). (2003). Sotsiolohiia [Sociology]. Znannia. [in Ukrainian].

Picha, V., Picha, Y. & Khoma, N. (Eds.). (2002). Sotsiolohiia: terminy, poniattia, personalii [Sociology: terms, concepts, personalities]. Karavella, Novyi Svit-2000. [in Ukrainian].

Tarasenko, V. (2007). Kontseptualni osnovy sotsiolohii. Sotsiolohichna teoriia: tradytsiia ta suchasnist [Conceptual foundations of sociology. Sociological theory: tradition and modernity]. Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Shlyakhtun, P.P. (2011). Metodyka vykladannia sotsialno humanitarnykh dystsyplin [Methods of teaching social sciences and humanities]. Akademiia. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті