ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.166-169

Ключові слова:

медичні інформаційні системи; експертні системи; прийняття рішень; оптимізація роботи лікаря.

Анотація

Лікарю у процесі роботи доводиться опрацьовувати значну кількість інформації, налагоджувати зв'язки з різними підрозділами медичної установи або між різними установами, працювати зі значним потоком пацієнтів, приймаючи рішення, що стосуються життя та здоров’я людей. Оптимізувати діяльність лікаря, надати йому швидкий доступ до баз даних і ресурсів клініки, покращити ефективність діагностики, зменшити відсоток помилок дозволяють сучасні медичні інформаційні системи, які широко впроваджуються у різних сферах охорони здоров’я. Випускники вищих навчальних медичних закладів повинні вміти застосовувати їх у своїй професійній діяльності, знати їх переваги та недоліки. Метою статті є розгляд основних підходів до організації роботи студентів з сучасними медичними програмними комплексами на заняттях з медичної інформатики на прикладі досвіду вивчення теми «Медичні інформаційні системи» у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова. Застосовані методи дослідження: теоретичного аналізу методичних підходів до вивчення інформаційних систем у ВНЗ та узагальнення експериментального досвіду викладачів кафедри біофізики, медичної апаратури та інформатики ВНМУ. Ефективному формуванню у майбутніх лікарів практичних навичок роботи з МІС сприяє дотримання такої послідовність їх вивчення: порівняння можливостей доступних українським медичним закладам платформ Medods, MedElement, Doctor Eleks, Медучет SQL, EMCiMED; робота у віртуальній університетській клініці з системою Doctor Eleks; проведення діагностики захворювань з використанням експертних системи «РГ-легень», «Діарея», Wero. Описана методика впроваджена в навчальний процес у ВНМУ.

Біографії авторів

Olena Ivashchuk , Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

кандидат фізико-математичних наук, доцент

кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики

Dmytro Ivashchuk , Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

студент медичного факультету №1

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Назірова Т.О., Костенко О.Б. Огляд моделей розвитку eHealth та наявних медичних інформаційних систем. Проблеми створення єдиного медико-інформаційного простору. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. № 27(10). С. 151−155.

Антонова-Рафі Ю.В., Московський В.І. Дослідження доцільності використання систем підтримки прийняття рішень в медицині. Аналіз недоліків та підхід до їх усунення. Scientific Journal «sciencerise». 2015. №6/2(11). С.49−52.

Мельникова Н.І., Стебліна К.В. Особливості проектування систем підтримки лікувальних рішень. Математичні машини і системи. 2014. № 1. С. 92−100.

Методики розрахунку ефективності медичних інформаційних систем і технологій. / С.В. Тимчик. та ін. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2017. №1. С. 176−188.

Експертні системи в медицині : навч. посібник для ВНЗ / Ю.С.Синєкоп та ін. Запоріжжя: ЗДІА, 2014. 332 c.

Мінцер О.П., Москаленко В.З., Веселий С.В. Інформаційні технології в хірургії : навч. посіб. Київ: Вища школа, 2004. 423 с.

References

Nazirova, T.O., & Kostenko, O.B. (2017). Ohliad modelei rozvytku eHealth ta naiavnykh medychnykh informatsiinykh system. Problemy stvorennia yedynoho medyko-informatsiinoho prostoru [Overview of eHealth development models and available medical information systems. Problems of creating a single medical information space]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 27 (10), 151−155. [in Ukrainian].

Antonova-Rafi, Yu.V., & Moskovskyi, V.I. (2015). Doslidzhennia dotsilnosti vykorystannia system pidtrymky pryiniattia rishen v medytsyni. Analiz nedolikiv ta pidkhid do yikh usunennia [Research of expediency of use of decision support systems in medicine. Analysis of shortcomings and approach to their elimination]. Scientific Journal «sciencerise», 6/2 (11), 49−52. [in Ukrainian].

Melnykova, N.I., & Steblina, K.V. (2014). Osoblyvosti proektuvannia system pidtrymky likuvalnykh rishen [Features of designing systems of support of medical decisions]. Mathematical machines and systems, 1, 92–100. [in Ukrainian].

Tymchyk, S.V., Titova, N.V., Kryvnos, V.E., Kozoriz, O.S., Baranovskyi D.M., Bachynskyi, M.V. & Novikov, V.O. (2017). Metodyky rozrakhunku efektyvnosti medychnykh informatsiinykh system i tekhnolohii [Methods for calculating the effectiveness of medical information systems and technologies]. Bulletin of Kherson National Technical University, 1, 176−188. [in Ukrainian].

Syniekop, Yu.S., Prodeus, A.M., Shvets, Ye.Ya., Kiselov, Ye.M., & Baran, M.M. (2014). Ekspertni systemy v medytsyni [Expert systems in medicine]. ZDIA. [in Ukrainian].

Mintser, O.P., Moskalenko, V.Z., & Veselyi, S.V. (2004). Informatsiinі tekhnolohii v khirurhii [Information technology in surgery]. Vyscha Schkola. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті